Monoteism (Tawhid)

Hur befaller Han?

Fråga: Hur befaller Han? Svar:  Han har sagt sin befallning, när Han tänker något; ”Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.” (Den heliga Koranen, 36:82) ”Det är Han som skänker liv och Han som skänker död. När Han beslutar att något skall vara, säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.” (Den heliga Koranen 40:68) Hans skapelser har alltid undrat över Hans attribut, Prisad och Ärad vare Han, så Han gav dem med följande verser, där de kan finna tydliga svar: ”GUDS är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså…

Läs mer

Kan Han ses?

Fråga: Kan Han ses? Svar:  Han, den mest Upphöjda, den Högste, har berättat att; ”Och när Moses kom till det möte Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom, sade han: ”Herre, visa Dig för mig, så att jag får se Dig!” [Gud] sade: ”Du kommer aldrig att få se Mig; men se på berget – om det står kvar stadigt där det står, skall du få se Mig.” Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en grushög och Moses föll medvetslös till marken. Men när han kom till sina sinnen sade han: ”Stor är Du i…

Läs mer

Vad sägs om Hans skapelse?

Fråga: Vad sägs om Hans skapelse? Svar:  Han har sagt, ”VAD KOM dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den Givmilde? [Han] som har skapat dig och format dig [med hänsyn till den uppgift du skall fylla] och gett din natur dess jämvikt; skapat dig i enlighet med Sin vilja.” (Den heliga Koranen 82:6-8) ”FÖRSTÅR de inte att Gud, som har skapat himlarna och jorden utan att skapelsen av dem tröttade Honom, har makt att återuppväcka de döda? Ja, Han har allt i Sin makt!” (Den heliga Koranen 46:33) ”Detta är Guds skapelse; visa Mig nu vad det är…

Läs mer

Förlåter Han?

Fråga: Förlåter Han? Svar: Han har sagt; ”Säg till Mina tjänare att Jag sannerligen är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet.” (Den heliga Koranen 15:49)

Läs mer

Har Han söner, döttrar, föräldrar, familjemedlemmar eller släktingar?

Fråga: Har Han söner, döttrar, föräldrar, familjemedlemmar eller släktingar? Svar: Islams och alla människors Gud, har sagt, SÄG: ”Han är Gud – En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad.” (Den heliga Koranen 112:1-4)

Läs mer

Varför är Han den Allvetande, den Allsmäktige?

Fråga: Varför är Han den Allvetande, den Allsmäktige? Svar: Han har svarat dem som ställt frågan varför; ”[Ingen] kan ställa Honom till svars för Hans handlande, men [människorna] skall stå till svars [för sina handlingar].” (Den heliga Koranen 21:23) Allt är i slutändan ämnat till Honom som har format deras skapelse till vad dem är, Han som inte kan förklaras, och därför är försöken att analysera Hans attribut, och Hans handlingar helt enkelt omöjligt.

Läs mer

Vad är Hans vilja?

Fråga: Vad är Hans vilja? Svar: Svaret på denna fråga tillhandahålls av följande verser: ”Men ni kan bara vilja om [också] Gud vill [att ni söker denna väg]; Gud är allvetande, vis.” (Den heliga Koranen  76:30) Allah(SWT) skänker Hans nåd över den Han vill; ”Varken de som förnekar sanningen bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser eller de som dyrkar avgudar ser med blida ögon att er Herre skänker er något av Sitt goda. Men Gud utmärker den Han vill med Sin nåd; Guds nåd är en outsinlig källa.” (Den heliga Koranen 2:105) Allah(SWT) skänker Hans myndighet till den Han vill, och…

Läs mer

Varför är Han den Prisade?

Fråga: Varför är Han den Prisade? Svar: Den Allsmäktige har sagt att Han är ”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om allt.” (Den heliga Koranen 57:3), det vill säga Hans existens, makt och visdom är uppenbart om man iakttar de tecken som finns, men ändå är Hans verklighet dold för intellektet.

Läs mer

Vem är Han?

Fråga: Vem är Han? Svar: Den höge säger, ”inom några få år. Avgörandet ligger hos Gud – så har det [alltid] varit och så skall det förbli. Vid samma tid skall [även] de troende få glädjas.” (Den heliga Koranen 30:4) ”Det är den Dag då ingen människa kan hjälpa en annan; den Dag då [det blir uppenbart att] all makt och all myndighet tillhör Gud.” (Den heliga Koranen 82:19)

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen