Rättvisa

Vad står adl (rättvisa) för?

Till att börja med krävs en definierande och klargörande kring vad adl (rättvisa) har för innebörd överhuvudtaget. I dagens samhälle tycks rättvisa som motto oftast definieras felaktigt som ”lika mycket för varje person” utan att ta varken sammanhang, villkor eller olikheter i åtanke. För att klargöra redogörs för ett exempel. En lärare har ett antal […]

Vägledning och vilseledning ligger i Guds händer

Olika typer av vägledning och vilseledning En resenär frågar dig om en adress. Du kan svara på hans fråga på två sätt: A. Genom att föra honom till platsen. B. Genom att visa den väg han skall ta genom att peka ut den med handen. I båda fallen har du väglett resenären, men det finns […]

Jabr & ekhtiyar (tvång eller fri vilja)

Jabr & Ekhtiyar (tvång eller fri vilja – människan) i samband med Qatha’ & Qadar (påbud & bestämmelse – Gud) Å ena sidan finns Guds qatha’ & qadar som påvisar Guds vilja och bestämmelse. Å andra sidan finns jabr & ekhtiyar som står för två motpoler gällande människans möjlighet att välja och påverka sitt eget […]

Kan Allahs(SWT) kunskap vara felaktig?

De människor som tror på ödet har många varierande argument för att bevisa deras teori. De muslimska grupper, som tror på att allt är förutbestämt, förlitar sig huvudsakligen på de Koranverser som berör ödet. Ibland citerar de traditioner från Den Heliga Profeten(S) eller Imamerna(A) i anknytning till detta ämne. Det mest kända argumentet som de […]

Guds rättvisa och frågan om evinnerlighet

Vi vet att Koranen talar klart och tydligt om evig bestraffning som skall drabba syndare och otrogna. I Koranen kan man läsa följande: “Gud har lovat de tvehågsna, både män och kvinnor, och de otrogna helvetets eld, att de där må evinnerligen förbliva. Detta är deras allt; Gud har förbannat dem, och dem väntar ett […]

Adalah – Gudomlig rättvisa

Rättvisefrågan i skapelsen och därmed Skaparens rättvisa är en fråga som alla människor oavsett bildningsnivå, grupptillhörighet, yrke och sysselsättning, ålder och liv helt enkelt, någon gång ställer sig och finner sig inför. Det är en fråga som likväl en bonde som en filosof, en troende som en icke-troende i något livsskede, oftast i samband med […]

Islam förespråkar rättvisa

Enligt islamisk uppfattning är hela världen en realitet som grundar sig på jämlikhet och rättvisa. Himlarna och jorden har bildats på just detta sätt. Allt i världen är beräknat och planerat. ”Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått.” (Den heliga Koranen 55:7)   Allt i universum rör sig mot sitt mål. Det finns ingenting […]

Gudomlig rättvisa och problemet med ondska

En fråga och dess svar. Fråga: Om vi vet att lidande och svårigheter kan användas till gagn för den enskilde, låt oss se vad dessa fördelar är mer i detalj. Även om jag håller med om att det finns godhet och ett syfte bakom lidande, varför kan inte Gud skapa samma resultat utan lidande? Om […]

Rättvisan och döden

Den Gudomliga rättvisan kommer att uppenbaras efter döden. Rättvisa i vedergällning och i belöning, rättvisa vid klassificering av handlingar, och ställningen och rangen av människorna, demonstration av deras egenskaper och karaktärer och allt som kan härledas ur Koranen när det gäller livet efter detta – alla dessa ting visar att rättvisa har ett särskilt samband […]