Rättvisa

Läran om rättvisa

Imam Sadiq(A) har sagt: “Det finns varken något öde eller någon total mänsklig bestämmanderätt. Sanningen ligger mellan dessa två extremiteter.”   För att kunna förstå detta synsätt fullt ut, bör noggrann uppmärksamhet ägnas till följande punkter:   1. Vi tror på Guds enhet i alla dess aspekter och erkänner Hans absoluta auktoritet. Allt på jorden underkastar sig Hans vilja. Hans kungadöme omfattar himlarna och jorden och allt som finns däri. 2. Hans befallning i form av etablerade normer, styr naturen och människan liksom alla orsaker, faktorer och naturliga samband i världen. 3. Människans uppförande är ett fenomen orsakat av många faktorer, inkluderat den…

Läs mer

Gott och ont

När det gäller frågan om gott och ont är ifrågasättandet om varför det onda ska finnas i världen vid sidan av det goda och varför det helt enkelt inte kunnat vara endast gott och frid och fröjd utan några svårigheter och brister, en vanligställd fråga.   En fråga om perspektiv:  En viktig punkt att lägga märke till här är att människans syn utgår från henne själv; det vill säga människan har satt sig själv i centrum och med utgångspunkt från sig själv ser sig om i världen och indelar och bedömer fenomen och händelser i sin omgivning som gott och…

Läs mer

Gud är rättvis

Med denna definition av adl (rättvisa) blir dess motsatthet obefintligheten av rättvisa vilket är dhulm (förtryck – eller ”orättvisa” som i sig faller under förtryck). Man kan utav flera anledningar nå slutsatsen att Gud är rättvis varav några är som följande: Aql (hjärnan – förnuft, intellekt och logik) har förmåga att urskilja finhet och fulhet i handlingar. Adl (rättvisa) känner aql igen som finhet och dhulm (förtryck) i sin tur som fulhet och med detta är adl i egenskap av en fullkomlighets attribut och finhet gällande för Gud och dhulm är inte det.   Gud är absolut fullkomlighet i alla…

Läs mer

Predestination eller fri vilja

Bland de frågor som står nära frågan om gudomlig rättvisa är predestination och fri vilja. Enligt fatalisterna har människan ingen fri vilja i sitt handlande. De liknar människans handlingar vid en robots olika rörelser. Hur kan då denna uppfattning hänga ihop med gudomlig rättvisa? Det var kanske p.g.a. detta som de sunnitiska teologerna, de s.k. ash’ariterna, trodde på predestination. Rättvisan blir någonting meningslöst om man tror på predestinationen. För att klargöra detta måste vi granska en rad frågor på ett närmare sätt: 1. Varifrån härstammar tron på predestination Varje människa anser att hon är fri att bestämma över sina handlingar.…

Läs mer

Koranen är källan till kunskap

Den heliga Koranen är den ursprungliga källan till den lära som hänvisar människan att tro på ödet. Samtidigt berättar den att människan bestämmer över sitt öde. Koranen hänvisar också till mångfalden av öden för människorna. ”Det är Han som har skapat er av lera och så utsatt en frist [för er] – och det finns en [annan] frist som Han [ensam] känner. Och ändå tvivlar ni!” (Den heliga Koranen 6:2) Koranen omnämner faktiskt den Bevarade Tavlan, den Eviga boken och det föreskrivna ödet. Det står: ”Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själva utan att den förts in i [Vår]…

Läs mer

Problemet med ”ondksa”

Problemet med ”ondska” och Guds rättvisa är något som diskuterats av våra filosofer och mystiker (’Urefa) i flera sekel nu. Även långt innan de tre stora monoteistiska religionernas tillkomst diskuterades detta av de antika grekerna. Det är ett problem som inte är lätt att förstå, men med lite reflektion kan sanningen nås. Annas bör man erkänna sin svaghet och ärligt be till den Nåderike, ”O Gud! Öka min kunskap!” (Den heliga Koranen 20:114) Vi ska med Guds hjälp försöka ta en titt på hur Islam försöker besvara detta problem genom att sammanfatta kort våra olika lärdas (Ulema) teorier i en…

Läs mer

Vad är rättvisa?

Varför har just rättvisa kommit att bli en av de Guds egenskaper som utgör trons fem pelare? Vad är skillnaden mellan rättvisa och jämlikhet? Innan vi ger oss in i den diskussionen måste vi göra klart för oss varför de lärda har valt just rättvisan som en av trons fem pelare. I den islamiska läran är Gud “allvetande”, “allsmäktig”, “rättvis”, “barmhärtig”, “medlidsam”, “evig”, “skapare” m.m. Men varför har man valt rättvisa bland alla dessa egenskaper? För att besvara denna viktiga fråga måste vi först och främst lägga märke till följande punkter:   1. Anledningen till att rättvisan är så viktig…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen