Profetskap

Profeten Yaqub(A) (Jakob)

”Och till honom (Ibrahim)(A) skänkte Vi Ishaq och Yaqub, som en ytterligare gåva och gjorde dem rättskaffens. Och Vi gjorde dem till ledare for att visa (människorna ) den rätta vägen i enlighet med Vår befallning och Vi inspirerade dem till goda gärningar och att iakttaga sina moraliska förpliktelser och att ge zakat och att vara Oss lydiga”. (Den heliga Koranen 21:72,73) Profeten Ishaq(A) var Profeten Ibrahim(A)s yngste son med hustrun Sarah. Profeten Ishaq(A) gifte sig med sin farbrors dotter Rafqa och de fick tvillingsönerna Isu och Profeten Yaqub(A). Profeten Yaqub(A) var sina föräldrars älskling. Det gjorde hans tvillingbror avundsjuk. För att…

Läs mer

Profeten Lut(A) (Lot)

Profeten Lut(A) var kusin till Profeten Ibrahim(A). Deras mödrar var systrar. Profeten Lut(A)s egen syster, Sarah, var Profeten Ibrahim(A)s första hustru. De två profeterna utvandrade tillsammans till Palestina. Senare bosatte sig Profeten Lut(A) i trakten av Sodom i Jordanien. Befolkningen i Sodom var inte gästfria och de behandlade rämlingar på ett skamligt sätt. Om någon åkte genom deras land, tog de ifrån honom alla hans ägodelar. De tillbringade sina liv med sång, fest och spel. Men deras värsta synd var homosexualitet. De hängav sig åt det helt öppet. Ordet sodomi kommer från namnet på invånarna i Sodom, som var de första…

Läs mer

Profeten Ibrahim(A) (Abraham)

Profeten Ibrahim(A) har en mycket aktad plats bland Allahs Profeter. Han föddes i Babylon under Nimrods regeringstid. Nimrod var en mycket grym härskare. Många av Ibrahim (A) ättlingar var också profeter. Därför kallas han Profeternas Fader. Vår helige Profet Mohammad(S) var också en av hans ättlingar. Avgudadyrkan var mycket vanlig på den tid då Profeten Ibrahim(A) levde. Han hade emellertid en stark önskan att människorna bara skulle tillbe Allah och lämna alla avgudar och falska gudar. Han önskade att de skulle vara fria och lyckliga och inte skada varandra. Han vände sig alltid mot de grymma och hjälpte de svaga…

Läs mer

Profeten Nuh(A) (Noa)

Som vi har läst, var Profeten Nuh(A) en av de störste av Allahs Profeter. Men människorna som levde på hans tid var förblindade. De tillbad avgudar och sökte deras hjälp. Profeten Nuh(A) rådde dem att sluta med avgudadyrkan. Han förkunnade, att endast Allah är den sanne Herren och att endast Han skulle tillbes. Han uppmanade dem också att göra det som är gott och ta avstånd från det onda. Han påminde dem om Allahs godhet. Han varnade dem för Hans vrede. Men allt verkade så gott som meningslöst. De förblindade människorna gjorde narr av honom och vägrade rätta sig efter…

Läs mer

Profeten Idris(A) (Enoch)

Namn: Idris Far: Djared bin Mahalil bin Cainan bin Enos bin Shith bin Profeten Adam(A) Barn: Profeten Nuhs farfars far Källor i Koranen: [19:56] [21:85] Profeten Idris(A) föddes 100 år efter Profeten Adams(A) död. Han var sonsons son till Profeten Shith(A) och farfars far till Profeten Nuh(A). Han införde skrivkonsten och konsten att sy. Han var också den första människan, som tillverkade vapen och som med en vågs hjälp förklarade hur man skall mäta tyngder. Det var han som undervisade människorna om planeternas rörelser och deras förhållande till solen och som lärde dem att dyrka Skaparen (Allah). Imam Sadiq(A) har berättat…

Läs mer

Profeten Shith(A) (Set)

Profeten Shith(A) blev Profeten Adams(A) efterträdare. Han var en dygdig son och det var han, som begravde Profeten Adam(A). Imam Sadiq(A) berättar att Profeten Shith(A) ledde begravningsbönen för Profeten Adam(A) och läste fem Takbir. Det gör vi än idag i Salat-ul-Mayyit. Han nämns inte i Koranen men han finns omnämnd i en hadith.

Läs mer

Habil och Qabil (Kain och Abel)

Källor i Koranen: [5:27,28,29,30, 31]   Profeten Adam(A) och Hawwa(A) hade två söner, som hette Habil och Qabil. Allah skickade hustrur till dem båda från himlen. Habil var boskapsherde och Qabil var lantbrukare. När Profeten Adam(A) valde Habil till sin efterträdare blev Qabil mycket arg och avundsjuk. Profeten Adam(A) sade till dem att offra något till Allah. Den skulle bli hans efterträdare, vars offer Allah tog emot. Habil offrade det bästa djuret ur sin boskapsflock, medan Qabil hade med sig några vissna sädesax. Allah tog emot Habils offergåva. I sin avundsjuka dödade Qabil sin bror. Sedan visste han inte vad han…

Läs mer

Profeten Adam(A)

Namn: Adam Titel: Safiyullah (Allahs utvalde) och Khalifatullah (Allahs förste ställföreträdare) Barn: Habil, Kabil, Shith och andra. Källor i Koranen: [2:30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38] [3:33, 59] [5:27][7:11,19,20,21,22,23,24,25,26,27,][17:61][18:50][20:115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123] Allah skapade Profeten Adam(A) av lera. Sedan blåste han in sin ande i lerformen. Han lärde Profeten alla namnen. Det betyder att Han gav honom kunskap, talförmåga och förmågan att uttrycka sina tankar och känslor. Sedan befallde han alla änglarna att göra sidjda (falla till marken ) framför Profeten Adam(A). Alla änglarna utom Shaytan löd Allahs befallning. Shaytan var en djinn, som levde…

Läs mer

Islam och Profeterna(A)

Gud är vis, barmhärtig, välvillig och nådig. För att hindra människan från att begå synder och andra skadliga förströelser orsakade av passioner, känslor, låga begär och själviskhet sände han profeter till mänskligheten för att stödja rena orsaken. Profeterna(A) var inte gudar; de var Guds budbärare. De kom för att vägleda och varna; och för att leda folket till den rätta vägen. Detta var en nådehandling av Gud. Mänskligheten drog tacksamt fördel av profeterna. Profeterna medtog det gudomliga budskapet för att försäkra rättvisa, säkerhet och framsteg i det mänskliga samhället. De ledde människan mot perfektion och således närmare Gud. Profeterna var…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen