Domedagen

Döden

Vad är döden? Är den förintelse eller innebär den övergång och förflyttning från en plats till en annan, och från en värld till en annan? Männsikan har alltid grubblat på denna fråga. Alla är benägna att direkt finna ett svar eller att tro på vad andra påstår. Den Heliga Koranen ger ett speciellt svar med speciell tolkning av dödens beskaffenhet. Den använder termen “tawaffa” för döden. “Tawaffa” och “istifa” har samma ursprung (wafa). På arabiska används ordet “tawaffa” när helst en person erhåller något i sin helhet, utan att göra avdrag eller utelämna något. “Tawaffat al-nal” betyder jag erhöll absolut…

Läs mer

Första och andra basunen

Ljudet av trumpeten (Sur på arabiska) kommer att vara det första steget för domedagen. Allah(SWT) har nämnt detta i flera Koran verser: ”De underskattar sannerligen Gud [som jämför Honom med bilder huggna i sten]! På Uppståndelsens dag skall jorden vara [som] en nypa [grus] för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, stor är Han i Sin härlighet, höjd högt över allt vad [människor] sätter vid Hans sida!” (Den heliga Koranen 39:67) ”Och [Domens] basunstötar skall ljuda och alla i himlarna och på jorden – utom de som Gud vill [skona] – skall falla livlösa till marken.…

Läs mer

Mahshar: Samlingsplatsen och tiden

”NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv och jorden kastar upp sina bördor och människan ropar: ”Vad har hänt med den?” Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar]; det gör den på din Herres ingivelse. Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar. Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.” (Den heliga Koranen 99:1-8) Detta är en sammanfattning av vad som kommer att ske…

Läs mer

Tron på livet härefter, den mest äldsta tron

Tron om Guds enhetlighet och tron på domedagen är grunderna av sann tro. Alla profeter från den första Profet Adam(A) till den sista, Profet Mohammad(S) förmedlade dessa läror till deras folk. Beviset på livet härefter kan hittas i böcker om antropologi och arkeologi. Vetenskapsmän har upptäckt att nästan alla förhistoriska samhällen trodde starkt på att människan färdades till en annan värld efter denna värld. Även idag så tror de mest primitiva stammarna fast på livet härefter. I de urgamla gravarna har arkeologerna hittat hur gravarna byggts till hem där lager av mat har samlat för att de döda ska kunna…

Läs mer

Vågskålen

Tron att det kommer att finnas är vågskål på domedagen som kommer att väga de goda och onda gärningarna är något som alla muslimer är ense om eftersom det är nämnt i flera verser i den Heliga Koranen såsom: ”På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.” (Den heliga Koranen 21:47) Imam Sadiq(A) sa: “ Med ‘vågskålen’ så menas profeten(S) och hans efterträdare(A). Det…

Läs mer

Vägen och dess stationer

’Sirat’ betyder på arabiska vägen. Koranen använder ordet ’As-Siratul-Mustaquim’ som är den raka vägen för den gudomliga religionen. I domedagssammanhanget så betyder ’Sirat’ vägen ovanför helvetet som hela mänskligheten måste passera. Sheikh Saduq(RA) har skrivit: ”Vi tror att den vägen är sanningen och det är bron över helvetet. Det är vägen för hela mänskligheten precis som Allah(SWT) har sagt i koranen: Ingen av er skall slippa ifrån denna [syn]. Det är din Herres fasta beslut.” (Den heliga Koranen 19:71) Sirat är å andra sidan namnet på Allah(SWT) bevis(mao. Profeterna och imamerna). Alltså han som kände dem (hade deras sanna maarifat)…

Läs mer

Domedagen

Som alla muslimer så tror shia muslimerna på att Allah(SWT) kommer att återväcka människorna igen efter att de dör då de ska hållas ansvariga för de gärningar som har utförts under livet för att sedan straffas eller gottgöras. På domedagen kommer alla människor att återväckas i de fysiska kropparna som de hade då de levde. Det som har skrivits i den heliga Koranen tillsammans med traditionerna från den Heliga Profeten(S) beskriver att ett helvete eller paradis existerar. Samtidigt finns även stadiet i graven(al-barzakh), dvs. innan domedagen, vågen av sanning(al-mizan), vägen(as-sirat), ”höjderna” platsen mellan helvetet och paradiset (al-a’raf) och bokföringen där…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen