Fatima Zahra(A)

Fatima Zahras(A) sista ord [till Imam Ali(A)]

Läs mer

Kvinnan i hadither

”När hon är en dotter, öppnar hon en av paradisets porter för sin far När hon är en fru, kompletterar hon sin makes religion. När hon är en mamma, vilar paradiset under hennes fötter. Om alla visste den sanna statusen av kvinnan i Islam skulle även män vilja vara kvinnor” ‎’Himlen vilar under din mors fötter’ – Profeten Mohammad (S) Den Heliga Profeten(S) sade: ”Det finns ingen troende (mo’min) kvinna som ger hennes make ett glas vatten utan att hon belönas med belöningar bättre än dyrkan under ett helt år, där hon fastar under dagarna och är vaken under nätterna.”…

Läs mer

Fatima Zahras(A) i hadither

Fatima(A) den sannings talande Aisha sade: ”Jag har aldrig skådat någon mer sanningstalande person än Fatima(A) förutom hennes fader”. [Källa: al-Asti’ab av Allamah ibn Abdel-Barr, vol. 2, sid. 751; Mostadrak al-Hakim al-Neyshabori , vol. 3, s. 160]   Imam Mahdi(AJ) från Fatimas(A) avkomma Umm Salama återberättar att Profeten(S) sade: ”Al-Mahdi (Imam Mahdi(AJ)) är från Fatimas(A) avkomma.” [Källa: Tarikh al-Kabir av al-Hafiz al-Bukhari, vol. 2, del 1, s. 316; Mostadrak al-Hakim al-Neyshabori, vol. 4, s. 557]   Profeten(S) besökte Fatima(A) först Abo Thalaba al-Khishni sade: ”Närhelst Profeten(S) brukade återvända från en resa eller ett slag så brukade han(S) först besöka moskén…

Läs mer

Kvinnan i koranen

Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. [Sura al-Room, 30:21] ”Då någon av dem får höra den glada nyheten om en dotters [födelse], mörknar hans uppsyn och vreden kokar i honom; han drar sig undan människorna på grund av denna [för honom] dystra nyhet [och han överväger] om han skall behålla barnet trots förödmjukelsen och skammen eller begrava det i jorden. Hur vedervärdigt…

Läs mer

Versen om Abrar

Allah(SWT) har sagt i den heliga Koranen: ”Men de gudfruktiga skall tömma en bägare vin spetsat med kamfer från en källa där Guds tjänare släcker törsten och vars flöden aldrig sinar. Det är de som står fast vid sina löften och som bävar för den Dag då skräcken skall överskugga allt, de som ger den fattige, de faderlöse och fången att äta – oavsett deras eget behov och det pris de sätter på födan. Och de säger det är för Guds skull som vi ger er att äta och vi väntar ingen gengåva och inget tack från er…” (Koranen, 7:5-9)…

Läs mer

Surah Qadr (Koranen, 97:1-5)

En lite djupare tolkning från Koranens inre (botun)   antyder på att Fatima(A) nämns i denna surah. Imam Sadiq(A) sade: ”Natten (laylah) är Fatima(A) och Qadr är Allah(SWT). Den som således känner Fatima(A), kommer sannerligen att kunna begripa Qadr-natten. Hon(A) har egentligen namngetts Fatima eftersom folket inte är kapabla att lära känna henne. Betydelsen av ”Qadr natten är bättre än tusen månader.” innebär att hon har högre status än tusen troende och att hon är de troendes moder. Med änglarna i meningen, ”då stiger änglarnas härskaror och Anden ned”, menas de troende som har kännedom om Profeten(S) och hans(S) hushåll(A).…

Läs mer

Versen om Mubahala

”Så den som tvistar med dig i det [Jesus(A)] efter vad som kommit till dig av kunskap så säg: kom vi kallar våra söner och era söner och våra kvinnor och era kvinnor och våra nafs (jag) [oss själva] och er själva, sedan tillkallar [Guds förbannelse] så låter vi Guds förbannelse vara över lögnarna” (Koranen, 3:61) Samtliga kommentatorer och återberättare av hadith är överens om att denna vers enbart uppenbarades till Profetens(S) och Ahl al-Baits(A) ära. ”Våra söner” refererar till Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A), ”våra kvinnor” refererar till Fatima Zahra(A) och ”oss själva” refererar till Profeten(S) och Imam Ali(A).…

Läs mer

Surah al-Kawthar

VI HAR sannerligen gett dig det goda i överflöd! Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer! Sannerligen är din [hatfulle] fiende den vars ätt är kapad! (Koranen, 108:1-3) Syftet bakom dess uppenbarande Under den för-Islamiska tiden brukade de hedniska araberna ge speciella ökennamn åt dem som saknade avkomma, eller vars avkomma hade kapats av på något sätt. Profeten Mohammad(S) hade två söner, Qasim och Tahir, vilka båda dog vid tidig ålder. Eftersom han(S) inte längre hade några söner att föra vidare hans släktled, blev han hånad och kallad för ”abtar”, vilket betyder svanslös och åsyftar på bristen på…

Läs mer

Versen om Tat’hir

”Gud vill befria er, som står profeten närmast, från all jordisk synd och göra er renhet fullkomlig.” (Koranen, 33:33) Koranversen kallad, Tat’hir, riktas till Profetens(S) hushåll, Ahl al-Bait(A). Den talar om hur Gud har renat och hur Han håller smuts och orenhet borta från Profeten(S) och hans hushåll. Samtliga kommentatorer och återberättare av hadith, är överens om att denna vers rör de fem som var under manteln dvs. Ahl Kisa.  Det har återberättats från otaliga källor vilka dessa fem under manteln var. Återberättelsen om de fem under manteln är välkänd i muslimska kretsar, och finns att läsa i autentiska åtterberättelser.…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen