Gud

Kommer jag bli förlåten för att ha dyrkat Jesus förr?

Hej jag vill ställa en fråga, innan va jag kristen och dyrkade jesus sen konvertera jag till islam och jag läste lite om islam i nätet och har hittat vissa sidor som säger att det är en oförlåtligt synd att man aldrig blir förlåten, Och jag undrar är det sant? Kommer jag aldrig bli förlåten då??   I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Det finns visserligen en vers i den heliga Koranen som säger att alla synder förlåts…

Läs mer

Varför ska vi dyrka Gud? Vad är filosofin bakom Bönen, Fastan och Hajj?

 • By admin
 • Jun 2nd, 2015
 • Gud

Fråga: Varför skall vi dyrka Gud, då Han inte är beroende av vår dyrkan? Han är oberoende och alla är beroende av Honom. Om Gud behövde vår dyrkan, så skulle detta inte stämma överens med Hans gudomlighet och Gudom. Svar: Svaret på denna fråga kan besvaras på två sätt: ett kortfattat och det andra i detalj. Det korta svaret är att om syftet med denna dyrkan är för att uppfylla Guds behov och genom vår lydnad ge Honom några fördelar, uppstår frågan om Gud verkligen är obegränsad och bortom alla brister och behov; vad är det då för nytta med…

Läs mer

Varför utsätter Gud människorna för tester?

 • By admin
 • Jun 2nd, 2015
 • Gud

Fråga: Allah(SWT) säger i den heliga Koranen: ”Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste…” (Den heliga Koranen 67:2) Fråga: Prövningar krävs av en som inte är medveten om något och en som inte är medveten om resultatet av detta. För Gud är allt synligt och dolt likvärdigt och ingenting finns, varken i himlarna eller på jorden, som är dolt för Honom. Varför är det nödvändigt för Honom att testa Sin tjänare? Svar: Vi bör lägga på minnet att syftet med att…

Läs mer

Vad är fördelen med att yttra Guds namn innan man utför något?

 • By admin
 • Jun 2nd, 2015
 • Gud

Fråga: Det sägs att man inför varje arbete bör yttra ordet ”Bismillah”, vad är syftet med detta? Svar: Med avseende på människans rena handlingar, och med tanke på effekten av att ha uppmärksamheten riktad mot Allah(SWT), blir det uppenbart att det inför varje arbete då Guds namn yttras gör människan uppmärksam på att utföra arbetet korrekt och med rättrådighet. Och om det inte finns någon annan fördel med detta ädla påbud inom religionen är detta ändå nog, för betydelsen av att yttra ”Bismillah” och söka hjälp hos Hans upphöjda väsen innan varje arbete påbörjas, är i sig en lektion som…

Läs mer

Får man verkligen säga ”Guds hand”?

 • By admin
 • Jun 2nd, 2015
 • Gud

Fråga: Salam bröder och systrar. På följande sida: ”Vad härskar Han över? ” ”I Din hand ligger det goda och Du har allting i Din makt.” Första stycket, sista meningen. Får man verkligen säga ”Guds hand”? Gud är ju ingen människa (Stakhfarullah Al ALi Al Athim). Han är inte fast i en Kropp som oss, därför undrar jag om man verkligen kan säga så? Säkerligen är det ni som kan, men jag undrar bara för vi är i slutändan bara felbara människor. Salam! Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam broder All tacksamhet hör till Gud, kunskapens och…

Läs mer

Varför har Allah(SWT) valt att använda uttryck för Sig själv i plural?

 • By admin
 • Jun 2nd, 2015
 • Gud

Fråga: Då Allah(SWT), den Allsmäktige, är En, unik och oförliknelig, och vet Sin enhet, hur kommer det sig att Han i den Heliga Koranen använder uttryck för Sig själv i plural? Svar: Användandet av första person plural (Vi) är ett tecken på storslagenhet och prakt hos den person (entitet) som talar och detta användande är således ytterst lämpligt och passande för Allah(SWT). Araber säger att användandet av första person plural är ett bevis på storslagenhet då de mäktiga personligheterna på den tiden generellt sätt aldrig var ensamma. Tjänare, servicepersonal och annat folk var alltid omkring dem för att uppfylla deras…

Läs mer

Varför kommer de falska gudarna att slängas i elden?

 • By admin
 • Jun 2nd, 2015
 • Gud

Fråga: I surah al-Anbiya’, vers 98, sägs det följande angående de gudar som polyteisterna dyrkade: ”[En röst skall säga:] Ni och allt det ni tillbad i Guds ställe skall bli bränsle för helvetets [eld]; dit drivs ni nu [som boskapen] till vattningsstället.” (Den heliga Koranen 21:98) Baserat på denna vers kommer de falska gudarna att brinna i helvetets eld, medan förknippandet av vissa falska gudar görs på levande ting (Exempelvis de djur som de ignoranta samhällena dyrkade). Vad har de gjort för synd för att brinna i elden? Svar: Som den vördnadsvärda shiitiska korantolkaren (mofasserin) Marhum Tabarsi har sagt i sin…

Läs mer

Är det tillåtet att falla ned inför någon eller något annat än Gud?

 • By admin
 • Jun 2nd, 2015
 • Gud

Fråga: Gud, den Allsmäktige, fastslår i Surah Yusuf, vers 100: ”Och han anvisade föräldrarna hedersplatsen [vid sin sida]; och de föll alla ned på sina ansikten [för att betyga honom sin vördnad]. Och [Josef] sade: Fader! Detta är innebörden av min dröm för länge sedan, som min Herre nu har låtit bli verklighet …” (Den heliga Koranen 12:100) Detta skedde på grund av att Josef(A), i sin första dröm, hade sett att solen och månen och elva stjärnor föll ned inför honom. Vi kan läsa i historian att då Imam Ali(A) marscherade till Siffin, stod en folkgrupp vid vägkanten, och enligt…

Läs mer

Gud kanske är en kvinna? Varför kallar vi Gud för ”Honom”?

 • By admin
 • Jun 2nd, 2015
 • Gud

Fråga: Hej! Har ni någonsin tänkt att Gud kanske är en kvinna? Varför kallar vi Gud för ”Honom”? Det säger ju automatiskt att Gud är manlig. Genom att ge Gud en manlig benämning så ger man mannen en omedveten högre makt än kvinnan och det tycker jag är fel eftersom Gud är Evig och varken man eller kvinna. så varför har vi inte gett en benämning som innebär just evig? som innebär att det varken är man eller kvinna, som innebär något vi aldrig kan jämföra oss med för att vi, människan, är begränsade och Gud inte är det. Svar:…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

 • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen