GUDOMLIG RÄTTVISA (ADL)

GUDOMLIG RÄTTVISA (ADL)

Adalah – Gudomlig rättvisa

Rättvisefrågan i skapelsen och därmed Skaparens rättvisa är en fråga som alla människor oavsett bildningsnivå, grupptillhörighet, yrke och sysselsättning, ålder och liv helt enkelt, någon gång ställer sig och finner sig inför. Det är en fråga som likväl en bonde som en filosof, en troende som en icke-troende i något livsskede, oftast i samband med […]

Gott och ont

När det gäller frågan om gott och ont är ifrågasättandet om varför det onda ska finnas i världen vid sidan av det goda och varför det helt enkelt inte kunnat vara endast gott och frid och fröjd utan några svårigheter och brister, en vanligställd fråga.   En fråga om perspektiv:  En viktig punkt att lägga […]

Gud är rättvis

Med denna definition av adl (rättvisa) blir dess motsatthet obefintligheten av rättvisa vilket är dhulm (förtryck – eller ”orättvisa” som i sig faller under förtryck). Man kan utav flera anledningar nå slutsatsen att Gud är rättvis varav några är som följande: Aql (hjärnan – förnuft, intellekt och logik) har förmåga att urskilja finhet och fulhet […]

Gudomlig rättvisa och problemet med ondska

En fråga och dess svar. Fråga: Om vi vet att lidande och svårigheter kan användas till gagn för den enskilde, låt oss se vad dessa fördelar är mer i detalj. Även om jag håller med om att det finns godhet och ett syfte bakom lidande, varför kan inte Gud skapa samma resultat utan lidande? Om […]

Guds rättvisa och frågan om evinnerlighet

Vi vet att Koranen talar klart och tydligt om evig bestraffning som skall drabba syndare och otrogna. I Koranen kan man läsa följande: “Gud har lovat de tvehågsna, både män och kvinnor, och de otrogna helvetets eld, att de där må evinnerligen förbliva. Detta är deras allt; Gud har förbannat dem, och dem väntar ett […]

Islam förespråkar rättvisa

Enligt islamisk uppfattning är hela världen en realitet som grundar sig på jämlikhet och rättvisa. Himlarna och jorden har bildats på just detta sätt. Allt i världen är beräknat och planerat. ”Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått.” (Den heliga Koranen 55:7)   Allt i universum rör sig mot sitt mål. Det finns ingenting […]

Jabr & ekhtiyar (tvång eller fri vilja)

Jabr & Ekhtiyar (tvång eller fri vilja – människan) i samband med Qatha’ & Qadar (påbud & bestämmelse – Gud) Å ena sidan finns Guds qatha’ & qadar som påvisar Guds vilja och bestämmelse. Å andra sidan finns jabr & ekhtiyar som står för två motpoler gällande människans möjlighet att välja och påverka sitt eget […]

Kan Allahs(SWT) kunskap vara felaktig?

De människor som tror på ödet har många varierande argument för att bevisa deras teori. De muslimska grupper, som tror på att allt är förutbestämt, förlitar sig huvudsakligen på de Koranverser som berör ödet. Ibland citerar de traditioner från Den Heliga Profeten(S) eller Imamerna(A) i anknytning till detta ämne. Det mest kända argumentet som de […]

Koranen är källan till kunskap

Den heliga Koranen är den ursprungliga källan till den lära som hänvisar människan att tro på ödet. Samtidigt berättar den att människan bestämmer över sitt öde. Koranen hänvisar också till mångfalden av öden för människorna. ”Det är Han som har skapat er av lera och så utsatt en frist [för er] – och det finns […]