DOMEDAGEN (MA'AD)

DOMEDAGEN (MA'AD)

A’araf

A’araf beyder höjderna. Det är platsen mellan paradiset och helvetet. Detta har nämnts i sjunde kapitlet av de Heliga Koranen som just heter al-A’araf. Och vem är mer orättfärdig än den som finner på osanningar om Gud eller påstår att Hans budskap är lögn? De skall få sin andel av det som Gud [har förordnat […]

Döden

Vad är döden? Är den förintelse eller innebär den övergång och förflyttning från en plats till en annan, och från en värld till en annan? Männsikan har alltid grubblat på denna fråga. Alla är benägna att direkt finna ett svar eller att tro på vad andra påstår. Den Heliga Koranen ger ett speciellt svar med […]

Domedagen

Som alla muslimer så tror shia muslimerna på att Allah(SWT) kommer att återväcka människorna igen efter att de dör då de ska hållas ansvariga för de gärningar som har utförts under livet för att sedan straffas eller gottgöras. På domedagen kommer alla människor att återväckas i de fysiska kropparna som de hade då de levde. […]

Domedagen

Domedagen är det andra stadiet i det Eviga Livet. l motsats till Skärselden, som omfattar individen och individens omedelbara anländande där, så omfattar Domedagen det hela, det vill säga alla individer och hela världen. Detta är en händelse som omfattar allting och hela mänskligheten, en händelse som berör hela världen. Hela universum inträder i ett […]

Första och andra basunen

Ljudet av trumpeten (Sur på arabiska) kommer att vara det första steget för domedagen. Allah(SWT) har nämnt detta i flera Koran verser: ”De underskattar sannerligen Gud [som jämför Honom med bilder huggna i sten]! På Uppståndelsens dag skall jorden vara [som] en nypa [grus] för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. […]

Koranens argument och bevis angående den andra världen

Eftersom vår tro på Ateruppståndelsen härrör ur vår tro på Koranen och Profeternas budskap verkar det inte nödvändigt att bevisa Återuppståndelsen på ett vetenskapligt sätt. Koranen framlägger i alla fall en serie bevis för att informera oss om Återuppståndelsen. Vi skall kortfattat framlägga dessa bevis. Koranens argument består av en serie svar till dem som […]

Livet efter döden

Uppnår man direkt Uppståndelsens Dag efter döden och avgörs ens liv efter döden då? Eller hamnar man i en särskild värld i intervallet mellan Döden och Domedag? (Uppenbarligen känner endast Gud till när Domedagen kommer, till och med profeterna är omedvetna om det). Enligt den Heliga Koranen, den Heliga Profeten och imamerna uppnår ingen Domedagen […]

Mahshar: Samlingsplatsen och tiden

”NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv och jorden kastar upp sina bördor och människan ropar: ”Vad har hänt med den?” Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar]; det gör den på din Herres ingivelse. Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar. Och […]

Manifestation och odödlighet av människans gärningar och förvärvanden

Enligt verserna i den Heliga Koranen och de religiösa ledarnas budskap och berättelser är människan evig och hennes gärningar bevaras på något sätt för alltid. Man kommer att uppleva sitt förflutna på Ateruppståndelsens Dag. God gärningar kommer att manifesteras på ett vackert sätt och vara en källa till glädje och lycka, medan onda gärningar kommer […]