Varför hålls utomäktenskapliga barn borta från vissa poster?

Fråga:
Enligt vår kunskap har, till exempel ett barn som fötts på grund av utomäktenskapliga förhållanden, inte någon roll i deras utomäktenskapliga börd och har inte begått någon synd, och därför behandlas de inte rättvist enligt Islamiska traditioner. De är inte heller tillåtna att erhålla viktiga tjänster såsom att vara en domare, Imam-e-Jamat och Marji’ etc.
Varför skall en person som inte begått någon synd, bara på grund av sina föräldrars felsteg, behandlas illa och hållas borta från viktiga poster i samhället?
Somliga säger även att dessa barn varken kommer att komma till paradiset eller uppleva någon dygd. Är detta rätt, då vi även vet att Allah(SWT) inte kommer att skriva en människas synder i en annan människas bok?
”… Det [onda] som en människa har gjort skall läggas henne ensam till last; och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda …” [Surah al-An’am, 6:164]

Svar:
Innan vi besvarar denna fråga är det nödvändigt att diskutera följande punkter som ligger till grund för detta ämne och sedan kan vi dra slutsatsen utifrån detta.
(1) På grund av utomäktenskapliga förhållanden, har förhållandet mellan far och son gått förlorat gällande lagar och ekonomi och därför bryts familjebanden och känslorna dem emellan, vilket är grunden för ett samhälle. Ibland vet kanske inte kvinnan med vilken man hon hade blivit gravid. På detta sätt känner inte ett barn sin far, farfar, mormor och andra släktingar. Och i allmänhet uppstår många etiska, psykologiska, sociala, uppfostrande, familjerelaterade, ekonomiska och sentimentala fel på grund av detta. Detta är skälet till att profeterna(A) och lagstiftarna i samhället förbjöd saker, som går emot fromhet, och Shariat förbjuder således även de utomäktenskapliga förhållandena.
(2) I varje samhälle finns regler för äktenskap; det är därför utomäktenskapliga förhållanden strider mot lagen. Detta är anledningen till att personen som utfört denna typ av handling känner sig skyldig, vilket har sitt ursprung från den syndiga själen och för med sig dåliga resultat. Och när en person upprepar denna gärning eller då denne på grund olika faktorer inte känner samma skuld eller om den otuktiga personen inte har någon skuldkänsla över huvud taget, då finns det en tjuv i personens inre, och således blir denne ohyfsad, bryter mot lagen, och avviker från sanningen.

(3) Enligt lagen om arv, liksom andra fysiska effekter, överförs de inre kvaliteterna och tankesätten från mamman och pappan till barnen. På samma sätt överförs särskilda egenskaper hos föräldrarna till barnen såsom ögonfärg, hårfärg, formen på ögonbrynen etc.
I verkligheten är arvet grunden för en persons framtid och utgör personligheten hos en individ och bereder marken för dem för deras goda eller dåliga levnadsvillkor.
Utifrån dessa punkter kan vi dra följande resultat:
Oäkta barn ärver dåligt uppförande, brytandet av lagar, och synder från deras föräldrar. För dem är grunden för synder och brott mer sannolik. Jämfört med andra är de mer benägna för synder och om de personligen får fel uppfostran eller om miljön inte är bra, är detta tillräckligt för att deras förorenade själar, precis som gnistor under aska blir till eld och bränner deras lycka.
Vad gäller frågan om samhälleliga tjänster för utomäktenskapliga personer, är det en logisk försiktighetsåtgärd för att skydda välfärden på grundval av vad som sagts ovan angående deras psykiska tillstånd. Islam lägger stor vikt på personer som är tänkta att anta dessa samhälleliga tjänster, och som skall förvärva människornas förtroende. Därför har de familjer, med brister eller vars förflutna inte är prisvärt, fråntagits tjänster som kräver andlig renhet.

Men vi bör inte säga att en person av illegitim börd kommer att utföra alla synder och bryta mot shari’ah och att denne berövas sann Islamisk undervisning och utbildning, och inte blir belönad även om denne följer de rätta principerna – Nej, så är inte fallet.
Oäkta barn är precis som normala och lagliga barn, har rätten att välja mellan den rätta eller den felaktiga vägen. De kan även genom sina avsikter och styrkor välja att slå in på vägen till rättfärdighet och godhet och erhålla frälsning och bli en av paradisets människor. Det är inte så att de är födda brottslingar och till vilket pris som helst inte kan befrias från nätverket av brott och synd, men som Imam Sadiq(A) sade:
När ett oäkta barn är villigt att utföra sina plikter och uppfostra sig själv, kommer han att erhålla belöning för de goda gärningar som utförts och straffas för den orätt som begåtts.
Även om den upproriska karaktären hos oäkta barn (som har större intresse och är mer benägna att bryta mot lagar och begå synder) gör det svårt för dem att undvika synd och gör det svårt för dem att utföra sina uppgifter, kommer de att erhålla de bästa av belöningar om de bekämpar sina begär och följa den Allsmäktiges befallningar och de rätta principerna.
Det är därför Islam klandrar utomäktenskapliga barn. Det är på detta sätt, för att göra dem medvetna om att de står inför en farlig situation, och att de bör fullgöra sina plikter, hålla sig borta från synd och vidta försiktighetsåtgärder. Det betyder inte att kunskap och utbildning inte har någon effekt på dem och att de säkerligen kommer hamna i helvetet.

Med andra ord är de barn som är illegitimt födda som de barn som föds av föräldrar med sjukdomar (tuberkulos, och sexuella störningar). Dessa barn har större chanser att drabbas av dessa sjukdomar och om de inte botas så tidigt som möjligt är det stor chans att de erhåller dessa sjukdomar. Detta är syftet med att skydda människors intressen, genom att inte ge de barn som drabbats av sjukdomen tuberkulos vilken mat som helst eller vilka saker som helst.
I likhet med de sjuka föräldrarna, är oäkta barn också beredda att bryta mot lagarna och hamna i brottslighet om deras fostran och utbildning inte tillhandahålls i rätt miljö och hälsosamma avsikter. Det är möjligt att de kan falla i en djup grop och alliera sig med brottslingar. Av dessa skäl, och i syfte att skydda samhällets ideal, bör försiktighetsåtgärder vidtas så att de hålls borta från vissa tjänster.

Det är fel som vissa tror att oäkta barn aldrig kommer att bli glada, lyckliga och erhålla frälsning. Även de kan vara lyckliga och glada liksom andra människor, men som vi har sagt tidigare är deras inre i förhållande till andra inte positivt benägen till detta; det är därför nödvändigt för dem att vara striktare och vidta mer försiktighetsåtgärder. Precis som det inte är nödvändigt att en lungsjuk persons son också blir lungsjuk; genom att han följer reglerna för en god hälsa är det möjligt att han blir starkare än andra människor och således håller sig borta från dessa sjukdomar. Resultatet är att grundförutsättningen för synder inte nödvändigtvis är ett bevis för att någon kommer att utföra dem, utan med starka intentioner och god träning kan detta undvikas.
Det är viktigt att nämna att dessa illegitima barn, om de står fasta på den rätta vägen, kan skaffa sig högre positioner och ett bättre liv, eftersom de har praktiserat mer självkontroll.