Några synpunkter på Islam som tillämpad religion

Handel
Varje slags affärsverksamhet är tillåten utom hasardspel, handel med alkohol, gudabilder och andra förbjudna artiklar. Varor som säljs eller köps måste alltså vara lagliga och inte förbjudna i islamisk rätt som vin, fläsk, stöldgods etc.

Ocker
Räntor är förbjudna i islam. Det är dock tillåtet för muslimer att ta ränta från ickemuslimer.

Giftermål
Villkor för brud och brudgum är att de skall vara 1) muslimer, 2) för en muslimsk man att kvinnan kan vara troende jude eller kristen, 3) mogna för sin ålder, 4) könsmogna, alltså fysiskt och psykiskt i stånd att ingå äktenskap.

Märk: En muslimsk kvinna får inte ingå äktenskap med en icke-muslim.

En muslimsk man är skyldig att respektera sin hustrus rättigheter, behandla henne väl och uppfylla hennes önskemål efter sin ekonomiska förmåga.

Koranen gör man och hustru jämställda och ger föreskrifter för deras inbördes förhållande.

Föräldrar år ansvariga inför Gud på den yttersta dagen för hur de uppfostrat och undervisat sina barn. Islam ålägger barnen omfattande skyldigheter mot sina föräldrar. Barn får inte tala högljutt (respektlöst) till sina föräldrar, inte vara olydiga mot föräldrarna annat än om föräldrarna vill tvinga dem att handla i strid med islam, och barnen skall försörja föräldrarna på deras ålderdom och när de har behov av hjälp.

Ansvar i äktenskapet
Giftermålet är ett samhälleligt kontrakt. Mannen är skyldig att känna till sina plikter och åligganden i fråga om sin hustrus försörjning och de inskränkningar i hans egen frihet som detta innebär. Hustrun är skyldig att förstå hur hon binder sig vid giftermålet.

Bägge parter har rätt till skilsmässa i enlighet med de särskilda omständigheter som beskrivs nedan i avsnittet om skilsmässa.

Mahr (kvinnans matrimonium eller morgongåva)
Mahr måste fastställas före giftermålet. Allmänt sett skall Mahr uppgå till en rimlig summa, som mannen har råd att betala, men någon övre gräns finns inte. Den skall betalas av den äkte mannen i enlighet med ett fastställt kontrakt. Ofta utgörs det bland Shiamuslimer av en rent nominell summa om cirka femtio kronor som sägs motsvara den Mahr profeten Mohammad fastställde åt Hazrat Fatima.

Mahr skiljer sig från hemgift eller “djahez” som hustrun vanligtvis får av sina föräldrar vid bröllopet.

Polygami
Om en man, av vad orsak det än må vara, inte kan behandla flera hustrur som jämställda, så får han endast ingå äktenskap med en kvinna. Koranen tillåter giftermål med högst fyra kvinnor samtidigt under förutsättning att de behandlas med full jämlikhet. (Koranen sura 4:1-4.)

Skilsmässa
Alla slags islamisk-rättsliga kontrakt skall upprättas på arabiska och dessutom på parternas modersmål, så långt detta är möjligt, men vid upplösningen av ett äktenskapsbrott, dvs. skilsmässa, är det föreskrivet att detta skall ske på det egna språket.

En man får skilja sig från sin hustru utan att uppge en rimlig orsak och endast efter att ana tänkbara försök till försoning mellan parterna från samhällets sida har misslyckats. Skilsmässan skall genomföras i närvaro av två vittnesgilla, rättrådiga muslimer.

När kvinnan begär skilsmässa kallas detta “Khola”. I detta fall kan hon ej göra anspråk på eventuell obetald Mahr.

Andra villkor för giftermål är 1) Mahr, 2) “Eddat” eller väntetid för kvinnan, som utgör 4 månader och uo dagar efter förra makens död, 3) faderns skyldighet att försörja barnen och 4) barnens arvsrätt till faderns egendom.

Skillnaden mellan Nikah och Muta (trolovningsäktenskap)
Är att den senare formen skall innehålla en tidsbegränsning. (Angående Muta, se Koranen sura 4:24). Enligt sunnijurister avskaffades Muta-institutionen under den andra Kalifens tid, på grund av förbättrade ekonomiska och sociala omständigheter, men shiamuslimerna anser att ingen ändring i religionen kunde ske efter profetens död.

Att religionen tillåter giftermål med fyra hustrur samt Muta innebär inte att detta får ske oavsett ekonomiska omständigheter. Flergifte tillåts under vissa bestämda förhållanden som vanligtvis inte råder på de flesta håll i världen i våra dagar.

Viktiga skyldigheter för en muslim
Tala sanning och handla hederligt, besöka sjuka, bistå varje nödlidande människa, respektera de äldre, hålla sina löften avstå från förtryck (dhulm), avstå från vrede, avstå från högmod.

Slakt
Djur skall slaktas mot Mecka av en muslim med en vass kniv och följande ord skall uttalas tre gånger eller mer tills huvudartären är avskuren: “BISMILLAHE WA-ALLAHO AKBAR” (I Allahs namn, Allah är stor).

Fateha
Detta utförs på följande vis: Uttala “Salawat” (dorod) tre gånger, sedan “A1 Hamd”, och återigen “Salawat” tre gånger. Säg sedan att dygdens eller religionens lön för detta har givits åt en viss imam och genom honom till en viss avliden persons själ.