Universum inrymd i Koranen

Är jorden den största himlakroppen? Säkerligen inte; Gud den Högste har skapat planeten Jupiter som är 1300 gånger större än jorden!


Följande bild är i sammanställd i korrekta proportioner för att möjliggöra en jämförelse och visa skillnaden mellan vår planet jorden och Jupiter som är 1300 gånger större

Denna bild är sammanställd i korrekta proportioner och visar skillnaden mellan vår planet jorden och solen

Ännu en bild framställd i korrekta proportioner och som visar enorma stjärnors storlek i jämförelse med pyttesmå stjärnor som stjärnan i vår solsystem som vi vardagligt kallar för solen! (längst till vänster är Jupiter och till höger om den vår sol  och vidare tre större stjärnor)

I denna bild visas den väldiga stjärnan Antares tillsammans med vår sol (som knappast syns som en prick vid sidan om)

Ytterligare en bild som framställer flera stjärnor återgivna i korrekta proportioner. Den största är Antares medan den allra minsta pricken i nedre högerkanten är vår sol!

Detta är en verklig bild på enbart en begränsad del av himlen, sedd ur en tittruta, som visar otaliga stjärnor som inte går att beräkna!

En jämförelse mellan den allra största (ännu-) upptäckta stjärnan och vår sol. Denna stjärna är hela ofattbara 9 miljoner gånger större än solen!

”at-Tariq”

Vetenskapsmännen har upptäckt existensen av ”bultande” stjärnor som ger ifrån sig ljud likt bultande hammarslag och de har även upptäckt att dessa stjärnor ger ifrån sig vågor som kan genomtränga och genomborra allt, däribland jorden och annat och därför har de beskrivit dessa med dessa två egenskaper och namngett de därefter: 1. hamrande då de är likt himlens hammare samt 2. genomborrande och genomträngande då dessa har den förmågan att borra och tränga igenom. Detta är vad Gud i den heliga Koranen sammanfattat i den vackra versen genom att beskriva dessa stjärnor med dessa två begrepp: ”vid himlen och vid AT-TARIQ (den hamrande), och vad vet du om vad At-TARIQ (den hamrande) är; ATH-THAQIB (den genomborrande) stjärnan” (den heliga Koranen 86:1-3). Det arabiska begreppet ”tariq” som innebär just ”hamrande” beskriver exakt hur dessa stjärnor låter och begreppet ”thaqib” som innebär ”genomborrande/-trängande” beskriver med precision de vågor de ger ifrån sig; och vad kan vi säga annat än: subhanAllah (Prisad och fri från brister är Gud)!

”al-Konnas”

Vetenskapsmännen upptäckte inte allt för länge sedan stjärnor som kom att kallas för ”svarta hål” och dessa kännetecknas med främst tre egenskaper: 1. de syns inte, 2. de rör sig med hög fart, 3. de suger åt sig allt som om de skulle dammsuga himlen så pass att vetenskapsmännen upptäckte att de fungerar lite som rymdens enorma dammsugare. Dessa tre egenskaper har i den heliga Koranen återgetts genom tre begrepp då Gud har sagt: ”och Jag svär vid AL-KHONNAS (som inte syns), AL-JAWARI (de som rör sig fort i banor) AL-KONNAS (som suger åt sig)” (den heliga Koranen 81:15-16) – al-Khonnas innebär alltså det som inte syns och al-Jawari innebär det som rör sig fort fram och al-Konnas innebär det som suger åt sig och drar till sig allt genom sitt starka dragningskraft. Denna vers visar på Koranens föregång i frågan även långt innan upptäckten av ”svarta hål” gjordes!

”Och Jag svär vid ash-Shafaq”

Detta är en bild på den s.k. norrskenen som brukar synas vid nordpolen. Detta fenomen är band de mest otroliga av naturliga fenomen och det har tagit många år för vetenskapsmän att upptäcka dess hemligheter. Slutligen har de kommit fram till att detta framstår p.g.a. jordens magnetiska fält och norrskenet agerar som ett försvarsmekanism som skyddar jorden gentemot de farliga och dödliga solvindarna som det magentiska fältet tillintetgör och ”bränner” och istället för att vi bränns av den, får vi skåda detta otroligt vackra fenomen; Gud säger i den heliga Koranen: ”och Jag svär vid ASH-SHAFAQ norrskenet)) och natten och vad den famnar, och månen när den blir hel, och så måste även ni gå från ett tillstånd till ett annat; så vad är det med de så att de inte tror, och inte faller ned med pannan mot marken när Koranen reciteras.”  (Den heliga Koranen 84:16-20)

”Och Vi gjorde det till en glödande lykta”

På den tiden då den heliga Koranen uppenbarades – över 1400 år sedan – hade ingen på jordens yta komplett kunskap om solen; men Gud som skapat solen beskrivit den väldigt noggrant då Han sade: ” Och Vi gjorde det till SIRAJ WAHHAJ (en glödande lykta)” (den heliga Koranen 78:13). Denna vers bekräftar att solen är en ”Siraj” (lykta) och en lykta är en apparat som förbränner bränsle och genom det utger ljus och värme och detta är precis det som solen gör då den förbränner atomisk bränsle och föder ljus och värme; därav är namngivelsen ”Siraj” (lykta) en väldigt noggrann namngivning för solen ur vetenskaplig synvinkel

”Det skyddande taket”

På denna bild ser vi jorden till höger, omgiven av ett starkt magnetiskt fält som håller undan de farliga solvindarna. Om detta skydd inte funnits skulle liv inte finnas på jordens yta; därav säger Gud: ”Och Vi gjorde himlen till SAQF MAHFOODH (ett skyddande tak) men de vänder ryggen åt dess tecken” (Den heliga Koranen 21:32)

Ett sammanflätad nät av galaxer

”Det brännade havet”

Detta foto är tagen vid en av havens stränder och vi kan se hur den glödande lavan liksom sätter havets vatten i lågor. Fotot är tagen vid nordpolen och på tiden för Koranens uppenbarelse hade ingen kännedom om detta fenomen och den typen av hav men Gud talade om detta skrämmande och på samma gång vackra fonem och svor vid det; Gud sade: ”Vid Sinai berget, och den heliga skriften, nedtecknad på öppna ark, vid helgedomen ständigt fylld av besökare, och vid det upphöjda taket, och det brännande havet, Din Herres straff ska helt visst bli verklighet, ingen kan hindra det!” (Den heliga Koranen 58:1-8)

”Och himlen är uppbyggd”

Till en början trodde vetenskapsmännen att himlen bestod mestadels av tomhet och därför kallade den för ”fadha'” (rymden) och detta ansågs vara en korrekt namngivelse till nyligen under det tjugånde århundradet då vetenskapsmännen gjorde en nya upptäckter och började istället kalla det för bebyggd rymd eftersom de såg och övertygades om att rymden är starkt bebyggt och att det inte finns någon tomhet i den alls, så de började använda begreppet ”bana'”(bebyggt) istället; och om vi tittar efter och reflekterar i Guds bok så ser vi att Han har använt detta begrepp många århundraden innan dessa vetenskapsmän gjorde dessa upptäckter då Gud sade: ”Gud har låtit jorden vara boning för er och gjort AS-SAMA’ Bana’a (himlen till ett bebyggt rymd) och Han formade er och gav er den bästa skepnaden och skänkte er av det goda; detta är Gud, er Herre, så välsignad vare Gud världarnas Herre” (Den heliga Koranen 40:64)

”Vattengränsen mellan de två haven”

På denna bild ser vi ett område som skiljer mellan två saltvattens hav och som kallas för vatten-gränslandet. Vetenskapsmännen har upptäckt att detta vattenområde har egenskaper som skiljer den från de två saltvattens haven på vardera sida och samtidigt har var och ett av dessa sötvattens hav sina säregna egenskaper som är olik den andra. Det intressanta är att trots att båda havens vatten möts i detta gränsvatten så blandas de inte med varandra så att den ena skulle erövra den andra. Detta är en vetenskapling sanning och ett faktum som upptäckts enbart för ett antal år sedan; så prisad vare Gud som talade om detta för oss med all precision redan för över 1400 år sedan då Han sade: ”De två havens gränser möts, mellan de finns ett gränsområde som de inte överskrider; vilket av er Herres verk förnekar ni?!  (Den heliga Koranen 55:19-21)

…och slutligen

Är det inte sannerligen en stor ära att vara tjänare till denna Stora Konung?!… och
Är det inte en stor är att vara bland Hans vänner och de Han älskar?!… SobhanAllah – prisad och fri från brister är Gud den störste; det finns ingen gudom utom Gud!