Ihram klädsel

Fråga:
Varför är det nödvändigt att tyget i Ihram klädseln bör vara sådant som inte används ofta och att tyget inte har några sömmar?

Svar:
Hajj är en social dyrkan, vilken ska utföras genom fullständigt oberoende. För att hålla detta i åtanke under Hajj är bärandet av två tygstycken tillräckligt, och förbudet mot att bära vardagliga och formella kläder finns för att de är särskiljande och skapar skillnader och ibland ger uttryck för stolthet och skrytsamhet. Därmed har denna mänskliga längtan visat sig i praktiken, att människorna en dag kommer att tvingas eliminera alla faktorer av stolthet och skrytsamhet.
Med andra ord är Hajj för Allah(SWT) det bästa sättet att visa människornas jämlikhet, och därför är det nödvändigt att avstå från alla formella och vanliga kläder, på grund av vilka skillnader uppstår och därför bör de bära två tygstycken så att alla människor ser likadana ut i denna storslagna ritual.
Varför går köttet av offerdjuren till spillo?

Fråga:
Vad är syftet med offerriten vid Mina, medan mycket av offerdjurens kött inte används korrekt och måste begravas?

Svar:
Såvitt vi vet, är det som en av ritualerna av Hajj under den 10:e Thil-Hijja, obligatoriskt att slakta ett djur vid Mina. Detta är en av de plikter som skall utföras och ett av dess syften är att påminna oss om Abrahams(A) offrande.
Incidenten med Abraham(A), en av Guds vänner, handlar om att Abraham(A) i syfte att nå själslig perfektion och för att bevisa sin vilja till uppoffring och bevisa sin ståndpunkt, befalldes av Gud att offra sin käre son på ett extraordinärt sätt vid Mina. Utan tvekan var detta en prövning och dess syfte var att visa förmågan hos denna man. Abraham(A) genomförde befallningen och trodde senare att han hade slaktat sin son, när han tog bort ögonbindeln och såg en slaktat får i stället för Ismail(A).
Profeten Abrahams(A) lydnad visade tydligt upp en anda av uppriktighet. Lydnaden, modet och andan av uppoffring var så stark och kraftfull inom Abraham(A) att han kunde kontrollera sin faderliga kärlek och sina känslor.
Genom att offra ett djur hedrar pilgrimerna av Guds hus, Abrahams(A) uppriktighet och starka tro och hans uppoffring upplyser hjärtan; och på detta sätt ger det oss en lektion i uppoffring och praktiskt förmedlar att de som offrar allt i Guds väg tillhör de fromma människorna, såsom denna äldre person gjorde, och detta är en av hemligheterna bakom offrandet på Eid dagen.

Nu skall vi se vad Islam har för synsätt på offerdjurens kött. Finns det något ansvar för muslimerna i denna fråga?
För att besvara denna fråga kommer vi att titta på vad Koranen säger om det och om detta ansvar gäller för alla muslimer som offrar djur på Eid dagen vid Mina:
”… ät något av köttet från dessa [djur] och ge också den olycklige som lider nöd att äta!” (Den heliga Koranen 22:28)

Koranen säger också:
”… ät då av deras kött och skänk av det både till den som är nöjd [med det lilla han har] och till den som [är utblottad och] måste tigga.” (Den heliga Koranen 22:36)
Det är en befallning inom de praktikens lagar, att pilgrimerna av Guds hus ska dela köttet i tre delar: en del bör användas för personligt bruk, en del bör ges till de troende och en del till de behövande.
Det framgår av klart och tydligt från dessa befallningar att syftet med offerdjuren inte bara är av andlig nytta utan att de även skall användas på ett sådant sätt att de inte går till spillo.

Nu så är det en plikt för muslimska pilgrimer och den Islamiska staten att vidta sådana åtgärder att detta kött inte blir bortkastat. I nutid bör köttet frysas i syfte att skydda det från att begravas i marken och bör sedan sakta användas för livsmedel såsom den heliga Koranen har sagt.
Förr i tiden, när antalet pilgrimer inte var så många, kom köttet från offerdjuren till användning. Till följd av mer praktiska sätt att förflytta sig, har antalet pilgrimer ökat, och med hjälp av moderna bekvämligheter bör därför, köttet skyddas mot slöseri och välbefinnandet för pilgrimerna och de Islamiska ändamålen bör hållas i åtanke. Det är en plikt för de Islamiska regeringarna och de intellektuella muslimerna att de borde ge Islam ett praktisk utseende och stoppa alla former av slöseri och om något problem uppstår, så är det inte till följd av någon brist i den gudomliga lagen. Felet ligger hos muslimerna.

[Not: Alhamdolillah, nuförtiden fördelas detta offerkött bland de behövande människorna. Nuförtiden skickas till exempel detta kött direkt från Mecka till afghanska flyktingar. (Utgivarens anmärkning)]