Allahs tjänare

”Kristus Jesus, Marias son, var Guds Sändebud och Hans ord förkunnat för Maria och ande av Hans [ande].” (Den heliga Koranen 4:171)

Den heliga Koranen introducerar olika profeter vid olika tillfällen och bland de finns det många verser som skildrar den stora Profeten Jesus(A). Den ovannämnda versen är ett exempel på ett sådant tillfälle. Gud säger att i början så var Jesus(A) endast Marias(A) son. Hänvisningen till namnet Jesus(A) vid sidan av hans moders namn har repeterats 16 gånger i den heliga Koraen och detta förtydligare att Jesus(A) är precis som vilken annan människa som helst. Han var en gång ett foster i sin mors livmoder, föddes precis som andra, han ammade och gavs näring av sin moder[1].

Med andra ord var han en människa precis som andra. Och därför kan inte en varelse som är sådan, som följer dödlighetens, världslighetens och förändringens regler, inte vara odödlig eller den eviga Guden. Detta är en position som inte passar honom. Ordet ”innama”, vilket betyder med säkerhet, förklarar att ifall Jesus(A) inte har en far och hans födelse kvarstår som ett mirakel så betyder det inte att han är Gud eller Guds son. Snarare var han endast son till Maria(A). Detta bör inte heller förvåna. För Adam(A) föddes självständigt enligt Allahs(Swt) vilja och denna egenskap gör honom inte till Gud. Den heliga Koranen refererar till Adams(A) skapelse som en kropp gjord av lera i likhet med skapelsen av Kristus(A) som också är av lera[2].

Baserad på de islamiska lärorna så är Jesus Kristus(A) en av Allahs(Swt) Sändebud och i versen ovan refereras det till honom som Allahs Profet. Denna position som en gudomligt sändebud gör inte honom till en gudom. Det finns även verser i den nuvarande Bibeln som förstärker ideon om Jesus(A) som Guds skapelse och mer specifikt hänvisas den till hans profetskap för att vägleda människorna och inte som gudom[3].

Medan Koranen förnekar positionen som gudom för Jesus(A) så placeras han ändå som en person över andra människor. I vissa verser refererar den till Jesus(A) som Allahs(Swt) ord förmedlad till Maria(A). Termen ”Ord” används som referens för Jesus Kristus(A) vilket framhäver aspekten att han är en skapelse. Precis som vi är artikulator av våra egna ord och de är vår skapelse så är alla varelser Allahs(Swt) skapelse. På samma sätt som ord förklarar våra hemligheter och visar våra känslor och drag så är skapelser i den här världen tecken på Skaparens storhet och skönhet. Det är därför det i vissa verser refereras till skapelser som ”ord”. (Den heliga Koranen 18:109; 31:27)[4].

Dock är orden olika; vissa av dem är tydliga och framhävda och vissa av de är simpla. Profeten Jesus(A) och speciellt sättet som han skapades på, vid sidan av hans profetskap, är unikt och oöverträffad, för han föddes utan en fader[5].

Vidare har Jesus(A) framhävts i den heliga Koranen som en ande skapad av Allah(Swt): på samma sätt framhävs Adam(A) i den heliga Koranen[6]. Detta pekar på storheten i den ande som skänkts av Allah(Swt) till de stora profeterna så som Adam(A) och Jesus(A). Vissa har försökt missbruka denna vers och drar slutsatsen att Jesus(A), Må Gud förbjude, har varit en del av Gud genom att använda ordet ”men hu”, alltså från honom, i den delen av versen som betyder ”anden från Honon”. Med utgång från irrelevansen mellan Skaparen och skapelsen, både logiskt och baserad på de läror som hämtats från återberättelser angående den här versen så kan vi med säkerhet påstå att ”från” inte betyder att vara en del av utan det pekar snarare på karaktärsdragen för källan till något och att vara dess första orsak.

Följande berättelse finns också i det avseendet från historien:
Harun al-Rashid hade en kristen hovsläkare som en gång debatterade med Ali Ibn Hossein Waqidi (en muslimsk skriftlärd); läkare sade: ”I er heliga bok så finns det en vers som introducerar Kristus som en del av Allah” och sedan reciterade han den ovannämnda versen (Den heliga Koranen 4:171).

Waqidi sade i sitt svar: ”Och Han har skapat allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär för att tjäna er – allt är från Honom”[7]. Sedan tillade han: ”Om ordet ”från” betyder att vara del av så är allting inom jorden och himlarna en del av Allah(Swt) enligt denna vers!

Den kristna läkaren blev så imponerad efter den här diskussionen att han konverterade till Islam. Harun al-Rashid var nöjd och gav en anselig gåva till Waqidi[8].

Sannerligen var Jesus(A) en av de fem speciella profeter som kom med en gudomlig bok och lära. Han var en stor Profet med unika mirakel. Kristus(A) var kontinuerligt lydig gentemot Allah(Swt) och han genomförde ovärderliga ansträngningar för att vägleda mänskligheten till den rätta stigen.

(Ovan är ett urval taget från ”Tafsir Nemoone” av Ayatollah Makarem Shirazi)

Fotnoter:
[1]. ”Ett sändebud, varken mer eller mindre, var Kristus, Marias son. [Andra] sändebud föregick honom och hans moder var en sanningsenlig kvinna. Båda åt [jordisk] föda.” (Den heliga Koranen 5:75)
[2]. ”Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är.” (Den heliga Koranen 3:59)
[3]. ”Och Jesus svarade honom, Den första av alla budord är här, hör O Israel; Herren vår Gud är en Herre.”  (Markus 29:12)
”…speciellt eftersom dy är en expert inom alla seder och frågor bland Judarna; därför ber jag dig att lyssna på mig med tålamod.” (Apostlagärningar 26:3)
”Men jag säger er sanningen, det är till er fördel att gå iväg; för om jag inte går iväg så kommer Hjälparen inte till er; men om jag går, då kommer jag att skicka Honom till er.” (Johannes 16:7)
[4]. ”Säg: ”Om allt hav blev till bläck för [att uppteckna] min Herres ord, skulle havet helt visst sina förr än min Herres ord hade uttömts; och [så skulle det vara] även om hav lades till hav.” (Den heliga Koranen 18:109)
[5]. Det har återberättats från Imam Baqir(A) att: ”Genom ängeln Gabriels(A) andetag så placerades Jesus(A) i Marias(A) livmoder medan det tar andra kvinnor nio månader att nära och utveckla ett barn i deras livmoder. När Maria(A) kom ut hade hennes mage växt och blivit tung. Marias(A) moster blev väldigt besviken vid åsynen och Maria(A) som skämdes på grund av hennes moster och Zakarias(A) lämnade dem.” Majma’ al-Bayan Fe Tafsir al-Quran, vol. 6, s. 789.
[6]. ”Och när Jag har format henne och andats i henne något av Min ande, fall då ned på era ansikten inför henne!” (Den heliga Koranen 15:29)
[7]. ”Och Han har skapat allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär för att tjäna er – allt är från Honom.” (Den heliga Koranen 45:13)
[8]. Tafsir al-Manaar, vol 6, s. 84.