Category Archives: Profetskap

Profeten Isa(A) (Jesus)

Profeten Isa(A) är en av de största profeterna. Han föddes i Betlehem i Palestina. Hans mor hette Maryam och hon var en mycket vänlig och gudfruktig kvinna. I enlighet med den Allsmäktige Allahs vilja föddes Profeten Isa(A) utan att ha en far. En detaljrik redogörelse för hans födelse kan man läsa i Koranen. En gång […]

Profeten Musa(A) (Mose)

Profeten Musa(A) har en mycket hög ställning bland Profeterna. Han föddes i Egypten under Ramses den andres tid. Ramses den andre var en hänsynslös och grym kung. Profeten Musa(A) fick förmånen att få lov att samtala med Allah. Av denna anledning kallas han “Kalimullah” (någon som talar med Allah). Han brukade stiga upp på berget […]

Profeten Shu’ayb(A) (Jetro)

Profeten Ibrahims(A) son, som hette Midian, gifte sig med en av Profeten Luts(A) döttrar. Allah gav dem många barn och de bosatte sig på en plats, som senare skulle kallas Midia (Madyan). Den var belägen i utkanten av Hidjas men inom Syriens gränser. Profeten Shu’ayb(A) skickades av Allah till Madyans invånare. De var ohederliga affärsmän. […]

Profeten Ayub(A) (Job)

Profeten Ayub(A) var sonson till Profeten Ishaq(A) och son till Profeten Ibrahim(A) och hans hustru var sondotter till Profeten Yusuf(A). Han var rik och givmild och ägde stora flockar får och mycket land. Han hade många barn och var aktad av sitt folk. Han var hängiven till Allah. När Shaytan såg Profeten Ayub(A)s hängivelse till […]

Profeten Sulayman(A) (Salomo)

Han var tretton år gammal, när hans far, Profeten Dawud(A), dog. Allah gav honom det största kungadöme någon kung hade styrt över. Han fick också gåvan att förstå fåglars och djurs språk. Även vinden löd honom. Hans arme bestod av män, djinner, djur och fåglar. En gång var han på marsch med sin armé till en […]

Profeten Saleh(A)

Namn: Saleh Far: Abud bin Asif bin Nasikh bin Abud bin Hadir bin Thamood bin A’amir bin Saam bin Nuh Källor i Koranen: [7:73-79] [11:61-68] [26:141-159] Profeten Saleh(A) skickades till stammen Thamood, som var välbärgad och levde i Hidjr- dalen mellan Madina och Syrien. De byggde sina hus i de stora klipporna i bergen. Stammen […]

Profeten Hud(A)

Namn: Hud Far: Abdullah bin Riah bin Haloss bin Aad bin Aus bin Saam bin Nuh Källor i Koranen: [7:65-71] [11:50-60,89] [26:123-138] [46:22-25] Profeten Hud(A) skickades till folket i Aad, som låg i Ahqaaf. Ordet Ahqaaf är pluralis av Hoqf, och betyder en kulle i öknen. Det låg i Yemen på stranden av Omans hav. Profeten Hud(A) […]

Profeten Dawud(A) (David)

Profeten Musa(A) hade räddat Bani Israel från Firawn och han hade fört dem till Palestina. Här blev de tvungna att fortsätta att slåss mot filistinerna, som jagade dem från deras hem. I det sista slaget förlorade de den heliga arken, som innehöll de ursprungliga tavlorna med Tawrat. Bani Israel kände sig helt övergivna. De tillbringade […]

Profeten Yusuf(A) (Josef)

Profeten Yusuf(A) var son till Profeten Yaqub(A) (Jakob). Profeten Yusuf(A) hade 11 bröder. Profeten Yusuf(A) drömde en gång att elva stjärnor tillsammans med solen och månen ödmjukt kastade sig till hans fötter. Han berättade drömmen för sin far. Profeten Yaqub(A) förstod att drömmen talade om sonens kommande storhet. Han varnade honom och sade till honom […]

Profeten Yaqub(A) (Jakob)

”Och till honom (Ibrahim)(A) skänkte Vi Ishaq och Yaqub, som en ytterligare gåva och gjorde dem rättskaffens. Och Vi gjorde dem till ledare for att visa (människorna ) den rätta vägen i enlighet med Vår befallning och Vi inspirerade dem till goda gärningar och att iakttaga sina moraliska förpliktelser och att ge zakat och att […]