Profeten Ayub(A) (Job)

Profeten Ayub(A) var sonson till Profeten Ishaq(A) och son till Profeten Ibrahim(A) och hans hustru var sondotter till Profeten Yusuf(A). Han var rik och givmild och ägde stora flockar får och mycket land. Han hade många barn och var aktad av sitt folk. Han var hängiven till Allah.

När Shaytan såg Profeten Ayub(A)s hängivelse till Allah, beslöt han att försöka leda honom bort från den rätta vägen. Eftersom han hade att göra med en Profet, begärde Shaytan att Allah skulle ge honom makt över Profeten Ayub(A) och hans angelägenheter. Han sade:
”O Allah, medan Ayub åtnjuter dina nådegåvor, förblir han dig tacksam. Men ge mig kontrollen över hans angelägenheter och han kommer att vända sig bort från dig.”

Allah var mycket väl medveten om Profeten Ayubs(A) stora tålamod och orubblighet, men som en prövning för sin profet och som en lärdom för mänskligheten, gick hanmed på Shaytans begäran.

Shaytan bringade förintelse till Profeten Ayubs(A) boskap och förstörde hans egendom. Värst av allt var att Shaytan dödade hans barn. Men Profeten Ayub(A) vände sig med ännu större kraft till Allah än tidigare. När Shaytan såg att hans plan inte gav något resultat, såg han till att Profeten Ayub(A) förlorade hälsan och drabbades av en svår sjukdom. När människorna såg hur olyckor och lidande drabbade Profeten Ayub, började de säga att han måste ha gjort något ont och därför ådragit sig Allahs straff. De började undvika honom. Snart bannlystes han från församlingen och han tvingades lämna staden.

Profeten Ayub(A) bosatte sig i vildmarken och tillbringade hela sin tid i bön till Allah. Hans enda sällskap var hans hustru Rahma. Hon försörjde dem genom att då och då ta tjänst hos andra människor. Så gick flera år. Shaytan såg hjälplöst på hur Profeten Ayub(A) förblev orubblig i sin hängivenhet och i sina böner till Allah. Till slut beslöt Shaytan att pröva Profeten Ayubs(A) tålamod genom hans hustru.

En dag kom Shaytan till Rahma förklädd till människa. Han sade att han visste ett sätt på vilket hon kunde bota sin mans hemska sjukdom. Han sade att hon skulle slakta ett får i hans namn i stället för i Allahs namn. Han påstod att sådant kött genast skulle bota Profeten Ayub(A). När hon kom hem, föreslog hon detta botemedel för sin man. Han förstod ögonblickligen vad som hänt. Han påminde henne om att de var satta på prov. Han var arg på henne och svor att han skulle straffa henne för hennes onda förslag.

Till slut vände sig Profeten Ayub(A) till Allah och beklagade sig över Shaytans upprepade försök att få honom att överge sin tro.
(Tänk på) Ayub när han ropade till sin Herre: ”Jag är drabbad av olyckor och Du är den Barmhärtigaste av alla. Då hörde Vi hans rop och befriade honom från hans förtvivlan.” (Den heliga Koranen 21:83-84)

Allah hörde Profeten Ayubs(A) böner och befriade honom från alla hans olyckor:”Stampa med foten på marken. En källa finns där för att du ska tvätta dig och svalka dig med vederkvickande dryck. Vi gav honom hans familj och fler sådana som dem; en nåd från oss och en påminnelse för dem som förstår.
En röst sade till honom: ”Ta en knippe tunna stickor (som växttrådar) i handen och slå (din hustru ) med dem så att du inte bryter din ed. ”Sannerligen fann Vi honom ståndaktig, en utmärkt tjänare. Sannerligen vände hans sig ofta till oss.” (Den heliga Koranen 38:42-44)

Profeten Ayub(A) stampade med foten på marken och ut kom vatten. Han tvättade sig i vattnet och sjukdomen försvann och han blev åter sitt gamla jag. Hans hustru Rahma var bekymrad för honom. När han återvände, blev hon förvånad att se honom återställd till sin forna hälsa. Profeten Ayub(A) blev lycklig över att återse sin hustru. Efter en tid kom han ihåg att han svurit att han skulle bestraffa henne. Då kom Allahs uppenbarelse att han skulle slå henne med en mjuk piska för att fullgöra enligt bokstaven vad han svurit men inte skada henne, som troget tjänat honom under hans prövotid. Sedan återställde Allah Profeten Ayub till hans forna välstånd och välsignade honom med många fler barn.