Islamiska uttryck och termer


A


• Ahl al-Bait

Profetens hushåll

• Alayh as-salam (A)
“Fred vare med honom” – ett uttryck som sägs efter profeter generellt eller en specifik profet eller Imamerna (A)

• Ameen
Arabiskt uttryck som innebär ”Må Gud acceptera”
Kan används i icke-obligatoriska böner samt Gudomliga åkallelser.

• Assalamu Alaykum
“Fred vare med dig” – muslimsk hälsningsfras och svaret är ”wa alakiumus salam” som betyder ”Och fred vara över dig”.
Den längre och rekommenderad versionen av hälsningsfrasen är: ”Assalam u alaikum wa rahmatulahi wa baakatuhu” – Fred vare med dig och Guds välsignelser och barmhärtighet. Svaret blir då: ”wa alaikumus salam wa rahmatulahi wa baakatuhu”

• Allahu Akbar
”Gud är störst” – kallas också för ”takbir”

• Allahu Alam
”Gud vet bäst”

• Al hamdulillah wa shukr
“All tacksamhet hör till Honom”

• Astagfurallah
“Jag söker förlåtelse hos Gud”

• Audhu billahi min ash-shaytan ar-rajim
”Jag söker beskydd hos Gud från satan, den fördömde.”

• Azan
Böneutrop

• Azza wa Jal
”Mäktig och Majestätisk är Han” – uttryck som används efter man har nämnt Guds namn.


 B


• Barak Allah fik
“Må Guds välsignelser vara över dig” – uttrycket används när en muslim vill tacka en person för att visa hennes uppskattning och tacksamhet och en av dem är ”Barak Allah”.
En annan är: ”Jazak Allahu kheiran” som betyder ”Må Gud belöna dig med det goda”

• Bismillah ar-rahman ar-rahim
”I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn”


C


D


• Dhikr
Sägelse uppriktigt och hjärtligt upprepad

• Duaa
Åkallelse• FiamanAllah
”I Guds beskydd” – avskedsuttryck.


E


F


• Fisbillah
“I Guds väg, för Guds skull”


G


H


• Hadhrat/Hazrat
Eminens som används till en viss persons ära, ex. Imamerna (A)

• Hadith
Återberättelse

• Halal
Tillåtet i religionen

• Haram
Förbjudet/otillåtet i religionen


I


J


• Jihad
Helig kamp i Guds väg


K


L


• La hawla wa la quwwata illa billah
“Det finns ingen makt eller styrka förutom hos Gud”
uttrycket används av muslimer när man drabbas av en olycka eller om situationen är bortom ens kontroll.

• Inna lillahi wa inna ilahy rajiun
“Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända” – uttrycket används när en muslim blir drabbad av en olycka och motgång . Tagen från Koranen, Surah al-Baqarah (Kon) 2:156.

• InshAllah
”Om Gud vill” – uttrycket används när man pratar om framtida händelser.

• Istighfar
“Jag söker förlåtelse hos Gud” – man ber om förlåtelse hos Gud, speciellt genom att säga “Astagfurullah”

• Labbayk
“Vi står till Din tjänst”

• Liwahjillah
Bokstavligen: “För Guds ansikte”. Fastän Gud ej har kroppsliga lemmar som vi människor så betyder det att uppnå Guds acceptans; enbart för Gud.
Frasen ”Wajhullah” med liknande mening kan även användas.


M


• Ma’Salame
”Med fred”: ännu ett asvkedsuttryck.

• MashAllah
”Vad än Guds vilja är sker” – indikerar på ett gott omen.

• Mawlana
”Vår mästere” – en term som används utav respekt. Kan användas till Profeten (S), Imamerna (A) eller till lärda.

• Mostahab
Rekommenderat/påbud i religionen


N


O


P


Q


R


• Rahimahullah
”Må Gud ha Barmhärtighet över honom/henne” alt. “Må Gud visa sin Barmhärighet över honom/henne” – uttryck som används efter en död persons namn har nämnts.


S


• Salla Allah-o alayh wa aleh (S)
“Frid vare med honom och hans hushåll” – uttrycket används efter man nämnt Profetens Mohammad(S).

• Shari’ah
Stommen av Islamiska lagar

• SubhanAllah
“Lovprisad vare Allah”

• Subhanah-o wa ta’ala (SWT)
”Glorifierad och upphöjd äro Han” – uttrycket används efter man nämner Allah.


T


• TabarakAllah
“Välsignad är Gud” – uttrycket används oftast efter man hört goda nyheter.

• Tasbih
Lovprisning genom att säga ex. ”SubhanAllah” – “Lovprisad vare Allah”


 U


 

• Ummah
Muslimska folket


V


W


• Wajib
Obligatoriskt i religionen


X


Y


Z