Tror Shia på en annan Koran?

Fråga:
Tror Shia på en annan Koran?

Svar:
”Sannerligen har Vi uppenbarat Påminnelsen (Koranen) och Vi är sannerligen dess beskyddare.” (Den heliga Koranen 15:9)

Shia anklagas ofta för att tro på Tahrif i Koranen vilket betyder att tro på att Koranen har modifierats och inte är densamma som var uppenbarad till Profeten(S).

Detta är INTE inte sant!!!

Alla stora tolv Shia lärda från den tidigaste perioden till nuvarande århundrade har trott på det kompletta bevarandet av Koranen. Några kända tidiga Shia lärda som har klart uttalat denna tro inkluderar:

 1. Shaykh al-Saduq (d. 381 AH), Kitabu’l-Itiqadat, (Tehran, 1370) s. 63.
 2. Shaykh al-Mufid (d. 413 AH), Awa’ilu l-Maqalat, s. 55-6ff;
 3. Sharif al-Murtada (d. 436 AH), Bahru ’l-Fawa’id (Tehran, 1314) s. 69;
 4. Shaykh at-Tusi (d. 460 AH), Tafsir at-Tibyan, (Najaf, 1376), vol 1 s. 3;
 5. Shaykh at-Tabrasi (d. 548), Majma’u ’l-Bayan, (Lebanon), vol. 1 s. 15.
  Några senare lärda som uttalade samma övertygelser inkluderar:
 6. Mohammad Muhsin al-Fayd al-Kashani (d. 1019 AH) [1][2]
 7. Mohammad Baqir al-Majlisi (d. 1111 AH) [3].

Denna tro har fortsatt oavbrutet ända till vår tid. Shia lärda i detta århundrade som gång på gång upprepat tron på att Koranen är totalt skyddad och oändrad inkluderar så kända namn som:

 1. Seyyed Muhsin al-Amin al-’Amili (d. 1371 AH);
 2. Sayyid Sharaf al-Din al-Musawi (d. 1377 AH.);
 3. Shaykh Mohammad Hossein Kashif al-Ghita’ (d. 1373 AH);
 4. Seyyed Muhsin al-Hakim (d. 1390 AH);
 5. Allamah al-Tabataba’i (d. 1402 AH);
 6. Seyyed Ruhullah al-Khomeini (d. 1409 AH);
 7. Seyyed Abu al-Qasim al-Khu’i (d. 1413 AH);
 8. Seyyed Mohammad Rida al-Gulpaygani (d. 1414 AH).

Detta är, självklart, inte en uttömmande lista.

Men Shia före dessa lärda, trodde de inte alla på tahrif?
Inte alls! Betrakta som exempel ’Ubaydullah b. Musa al-’Absi (120-213 AH), en hängiven och lärd Shia vilkens berättelser från Imamerna kan hittas i de kända Shia hadith-samlingarna som al-Tahdhib och al-Istibsar. Låt oss nu se vad några Sunni lärda har att säga om honom:

“… en from person, en av de viktiga Shia lärda … han ansågs tillförlitlig av Yahya b. Ma’in, Abu Hatim sa att han var trovärdig och pålitlig … al-‘Ijli sa att han var en auktoritet på Koranen” [4].
“ … han var en imam i fiqh och hadith och Koranen karakteriserad av fromhet och rättfärdighet, men han var en av cheferna bland Shia” [5].

Ingen av dessa Sunni lärda skulle ha lovordat honom för hans kunskap om Koranen om de hade trott att han trodde på en annan Koran!

Och ‘Ubaydullah ansågs så trovärdig, trots att han var Shia, att de kända Sunni traditionssamlarna al-Bukhari och Muslim och många andra berättade ett rikligt antal traditioner från honom i deras hadith-samlingar [6].

F: Tror inte Shia på Mushaf Fatimah som är tre gånger större än Koranen?
Koranen är en Mushaf (bok), men varje bok är inte nödvändigtvis Koranen. Det finns ingen Fatimahs Koran. Mushaf Fatimah var en bok skriven eller dikterad av Fatimah(A) efter Profetens(S) död. Den är inte en del av Koranen och har ingenting att göra med Allah’s påbjudelser eller lagar.

F: Men finns det inte traditioner i Shia samlingar som nämner verser i Koranen innehållande mer ord än vad vi har idag?
Det finns vissa fall där extra ord antytts endast med syfte för att förklara någonting, orden innebär inte att den originella Koraniska texten har förvanskats. Detta händer i både Shia och Sunni källor. Betrakta följande två exempel, båda från kända Sunni kommentatorer av Koranen:

“Ubayy b. Ka’b brukade läsa ‘ … och till de som du drar nytta av för en bestämd tid ge dem deras hemgift som fastställts…’ (Den heliga Koranen 4:24) och detta var också recitationen av Ibn ‘Abbas” [7][8].

En fotnot i Ibn Kathirs Tafsir förklarar att de extra orden ovan, som inte är en del av Koranen, var reciterade av dessa följeslagare till Profeten(S) endast med syftet tafsir och förklaring.

“Ibn Mas’ud sa: Under Profetens(S) dagar brukade vi recitera, ‘Å vår Budbärare (Mohammad) framför det som blivit nedsänt till dig från din Herre att ’Ali är de troendes mästare, ifall du inte gör det, då har du inte framfört Hans budskap’” (Koranen Kapitel 5, Vers 67)[9].

Även i detta fall, är den kursiverade delen inte en del av den Koraniska texten, men följeslagaren Ibn Mas’ud brukade recitera versen på detta sätt för att förklara sammanhanget vid tiden för versens uppenbarelse.

F: Men de traditioner som säger att ett antal uppenbarade verser inte längre ingår i Koranen?
Shia tror inte att någon författare, kommentator eller berättare är immun från misstag, och därför anser de inte att någon hadith-samling överhuvudtaget är totalt felfri och korrekt. Den enda boken som är totalt fri från fel är Koranen. Dessa traditioner anses för det mesta som svaga eller tolkas som att de refererar till icke-Koranisk uppenbarelse.

Det är intressant att notera att det finns ett flertal traditioner i Sahih al-Bukhari och Sahih Muslim som hävdar att många verser i Koranen saknas [10][11].
Inte bara det, dessa Sunni rapporter påstår också att två kapitel från Koranen saknas, och att ett av dessa kapitel är ungefär lika långt som al-Bara’ah (kapitel 9) [12]!!!
Några Sunni traditioner hävdar även att al-Ahzab (kapitel 33) var lika långt som al-Baqarah (kapitel 2)!!! al-Baqarah är det längsta kapitlet i Koranen. Traditionerna i Sahih al-Bukhari och Muslim beskriver även i detalj vissa av de saknade verserna [13].

Trots detta, anklagar lyckligtvis Shia aldrig sina Sunni bröder och systrar för att tro att Koranen är ofullständig. Vi säger att dessa Sunni rapporter är antingen svaga eller hopdiktade.

Slutsats
“Vår tro är att Koranen som Allah uppenbarade till Sin Profet Mohammad(S) är densamma som finns mellan de två omslagen (daffatayn). Och det är den som finns bland folket, och den är inte längre (i omfattning) än så… Och den som påstår att vi säger att den är längre än så är en lögnare” [14].


Fotnoter:

[1] Al-Wafi, vol. 1 pp. 273-4
[2] Al-’Asfa fi Tafsir al-Qur’an, s. 348
[3] Bihar al-’Anwar, vol. 89 s. 75
[4] Al-Dhahabi, Tadhkirat al-Huffaz (Haydarabad, 1333 AH), vol. 1 s. 322
[5] Ibn al-’Imad al-Hanbali, Shadharat al-Dhahab (Cairo, 1350 AH), vol. 2 s. 29
[6] The Creed of the Imaam of Hadeeth al-Bukhari (Salafi Publications, UK, 1997), s. 87-89ff
[7] Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghayb (Beirut, 1981), vol. 9 s. 53
[8] Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-’Azim (Beirut, 1987), vol. 2 s. 244
[9] Jalal al-Din al-Suyuti, Durr al-Manthur, vol. 2 s. 298
[10] Al-Bukhari, Al-Sahih, vol. 8 s. 208
[11] Muslim, Al-Sahih, vol. 3 s. 1317
[12] Muslim, Al-Sahih, Kitab al-Zakat, vol. 2 s. 726
[13] Al-Bukhari, Al-Sahih, vol. 8 s. 208
[14] As-Saduq, Kitabu’l-I`tiqadat (Tehran: 1370 AH) s. 63; Engelsk översättning, The Shi’ite Creed, tr. A.A.A. Fyzee (Calcutta: 1942) s. 85