Ayatollah Murtadha Mutahhari

Murtadha Mutahhari var en av de mest ansedda författarna i Iran, som hade förmågan att på det klaraste sättet framföra de islamiska idéerna angående regler och lagar. Mutahhari hade en förmåga att tänka originellt och förklara sina tankar på ett omedelbart begripligt sätt, oavsett vilket ämne han än gav sig i kast med. Denna förmåga gjorde det möjligt för honom att nå en hög ställning bland de islamiska författarna i Iran. Förlusten för muslimerna vid hans död är omfattande, i samma höga grad som nyttan av hans författande är för dem, där allt är på högsta nivå av originalitet.
”Låt de onda veta om att med Motahharis avgång, så har hans muslimska personlighet, filosofi och lära inte lämnat oss. Simpla mord kan inte förgöra den muslimska personligheten som de stora rättslärda inom Islam har.

 

Islam växer genom martyrskap av de betydelsefulla. Från uppenbarelsen till nutiden, så har alltid martyskap och heroism alltid följt med Islam.” – Imam Khomeini (RA)

 

Han föddes som Murtadha(RA) son till Mohammad Hossein Motahhari(RA) 1338 e.H (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina) i Fariman, Iran. Han började sina inledande studier i Fariman som ligger i provinsen Khorasan. Redan i sin barndom visade han en häpnadsväckande begåvning och stor kunskapstörst. Han visade i synnerhet prov på stor intelligens och entusiasm när det gällde studier av den Islamiska teologin.

1350 e.H som motsvarar 1932 e.k då han var vid 12 års åldern flyttade han till den heliga staden Mashhad och började sin utbildning i det shiamuslimska seminariet, där studerade han religionen såväl som filosofi.

Med uppstigandet av Qom seminariet under Sheikh Abd al-Karim Haeris(RA) ledarskap flyttade Ayatullah Motahhari(RA) i 17 års åldern dit och började studera under några av de största rättslärda i Islamisk juridik, inklusive Seyyed Mohammad Hojjat Kohkamri(RA), Seyyed Mohaqqaq Damad(RA), Seyyed Mohammad Ridha Golpaygani(RA), Seyyed Hossein Burujerdi(RA), och Seyyed Mohammad Hossein Tabatabai(RA). Hans främsta mentor i Qom var dock en ung rättslärd som Shahid Motahhari(RA) själv kallade för ”Min förlorade lärare” vid namn Seyyed Ruhollah Musawi Khomeini(RA).

 

Sheikh Motahhari(RA) var extremt facinerad och imponerad utav Imam Khomeinis(RA) personlighet. Han började först studera Mollah Sadras(RA) och Mollah Hadi Sabzwari(RA) filosofi utav honom. Imam Khomeini(RA) utbildade flertalet rättslärda och jurister i den kända Madressa Faiziyya, och utav de blev flera hans kompanjoner i den Islamiska revolutionen senare. Men det närmaste bandet hade han med Sheikh Motahhari(RA), han hänvisade honom ofta som sin son och frukten för hans livs arbete.

 

År 1371 e.H flyttade Shahid Motahhari(RA) till Tehran, där han började arbeta som lärare i filosofi i universitetet i Tehran.
I dessa dagar var marxism, materialism, och sekularism utspritt i det Iranska samhället. Shahid Motahhari(RA) började först att studera dessa ämnen för att sedan kunna motbevisa dem. Det intressanta är att han studerade under några av de största rättslärda av seminariet – inklusive Allamah Tabatabai(RA) och Ayatollah Burujerdi(RA) – och just därför kunde han motbevisa dessa ideologier från en väldigt traditionell och Islamisk synvinkel.

 

Då Imam Khomeini(RA) började att fördöma Pahlavi regimens vidrighet öppet, så började Shahid Motahhari(RA) att mentalt förbereda folket för revolutionen. Han skrev böcker som mest handlade om hijab, familje strukturen, könsroller, ungdomar, och rollen som de rättslärda har i samhället.

Till skillnad från hans kollegor i seminariet, så var Shahid Motahharis(RA) böcker inte enbart riktade till akademikerna, utan även till alla andra. Flera av hans böcker har blivit översatta till engelska och de är tillgängliga på internet, de mest polulära är ”Man and Universe”, ”Woman and Her Rights”, ”The Islamic Modest Dress”, och ”Light Within Me” (som han skrev tillsammans med Imam Khomeini(RA) och Allamah Tabatabai(RA)).

 

Under Imam Khomeinis(RA) exil i Irak och sedan Frankrike, så talade Sheikh Motahhari(RA) offentligt om Imamens(RA) idéer och uppmuntrade andra till att stödja den revolutionära rörelsen. Tillsammans med martyren Ayatollah Seyyed Mohammad Beheshti(RA), Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani(HA), Ayatollah Seyyed Ali Khamenei(HA), och Hojjat al-Islam Mohammad Jawad Bahonar(RA) grundade han the Warrior Clerics Association (de krigar-rättslärdas Association) år 1397 e.H och the Council of the Islamic Revolution(Den Islamiska Revolutionens konsulat) 1399 e.H.
Sheikh Motahhari(RA) ansågs vara en av de största hjärnorna bakom den Islamiska revolutionen och han skulle ha varit en enorm tillgång för den Islamiska republiken i framtiden. Hursomhelst, så höll inte hans roll bland ledarskapet så länge. År 1399 e.H när han återvände från ett möte i Tehran, blev han kallblodigt mördad utav en medlem i terroristorganisationen Hizb al-Forqan som stöddes av USA i att begå terroristdåd i Iran där både politiker och oskyldiga medborgare slaktades. Bland en stor sorg av rättslärda och folket, så togs hans kropp till Qom, och där blev han lagd till vila bredvid Sheikh Abd al-Karim Haeri(RA) i Ma’soomahs(A) gård. Idag minns Iran årsdagen för hans martyrskap som ”lärarnas dag”.

A- Vetenskaplig verksamhet
I- Studier i islamisk rätt
Mutahhari var en av de främsta experterna inom islamisk rätt samt en av de främsta juristerna inom såväl den shi’itiska som den sunnitiska rättsskolan.
Den islamiska rätten skiljer sig från andra rättstraditioner i två områden. För det första bygger den islamiska rätten på koranen och sunna, traditionen, vilka har kommit till mänskligheten genom gudomlig uppenbarelse. Och för det andra har de islamiska juristerna allt sedan islams begynnelse fört denna tradition vidare från mästare till lärjungar.
Mutahhari byggde alltså vidare på fjorton århundraden av erfarenheter och lärdom.

 

Mutahharis skrifter inom islamisk rätt:

– Ijtihad i islam

– Förnuft och ijtihad
– Ijtihad och syllogism
– Gudomlig rättvisa
– Rättvisa eller jämlikhet?
– Islamisk rätt
– Kvinnans rättigheter i islam
– Frågan om slöjan
– Akhbarigari (handlar om en grupp shi’itiska juristers tankegångar)
– Att lära islamiska vetenskaper
II- Kunskaper i islamisk filosofi

Mutahhari var en av de främsta experterna inom islamisk filosofi. Under den tid han arbetade på Tehrans universitet visade han stort intresse för att undervisa islamisk filosofi och göra komparativa studier mellan islamisk filosofi och filosofiska skolor i väst. I en av sina böcker skriver han att han från allra början ville lära känna dessa skolors skiljelinjer.

Vissa delar av boken ”Kvinnans rättigheter i islam” bygger på en kombination av islamisk filosofi och islamisk rätt.

Mutahharis skrifter inom islamisk filosofi:

– Introduktion och kommentarer till boken filosofins principer

skriven av ’Allameh Tabatabai
– Sharhe muktasar manzumeh, 2 vol.
– Sharhe mabsute manzumeh, 3 vol.
– Shafa, 2 vol.
– Rörelse och tid, 2 vol.
– Marx och marxism
– Filosofiska artiklar

 

III- Mutahharis utbildningsverksamhet

Mutahharis insatser inom utbildning kan delas i två områden:

1. Hans insatser på det kallasiska området, dvs som lärare i teologiska skolan i staden Qum och som lärare på Tehrans universitet efter att han flyttade till Tehran. på universitet undervisade han i islamisk rätt, filosofi, teologi och ’irfan på teologiska fakulteten.

2. Hans insatser för att höja allmänhetens bildningsnivå.

B- Social verksamhet

Innan vi går in på Mutahharis sociala verksamhet borde vi bekanta oss med 60-talets iranska samhälle.

Under Shahens tid var Iran ett land som befann sig under utländsk och i synnerhet amerikanskt inflytande. Resultatet av detta inflytande var inte vetenskaplig och teknologisk utveckling eller höga moraliska och mänskliga värden. Det ökade utländska inflytandet ledde till utbredd korruption och dekadans i samhället. Karakteristisk för detta samhälle var att tänkandet hade ingen plats bland människorna.

 

Mutahhari var medveten om dessa förhållanden och ville bekämpa det. Han gav ett stort antal föreläsningar för allmänheten som syftade till att höja allmänhetens bildningsnivå i olika frågor. Han ordnade sammankomster med framför all t unga och universitetsstuderande och tog upp sådan frågor som var stort intresse för den unga generationen. Han använde alla forum för att nå ut med sitt budskap. Bland annat använde han radion. han gav tjugo föreläsningar inom olika ämnen under slutet av 50- och början av 60-talet.

 

Han samarbetade också med en antal andra islamiska tänkare, bland dem ’Ali Shari’ati, trots att de hade olika åsikter i en rad frågor.
Bland Mutahharis social verksamhet kan man också räkna ett antal böcker i vilka han tog upp aktuella social frågor. Han skrev också två barnböcker, ”Dastane rastan”, berättelser om de rättmätiga, som 1963 vann Unescos pris för årets bästa bok.

 

Mutahharis skrifter inom det sociala området:

– Samhälle och historia

– Världsåskådning
– Islam och tidens krav
– Livets ändamål
– Evigt liv
– Människa och tro
– Människan i koranen
– Att bevisa Guds existens
– Sexualmoral i islam och väst
– Gudomliga hjälp
– Den fulländade människan
– Den tolfte imamens revolution
– Uppfostran i islam
– Islams kännetecken
– Människans sociala utveckling under historien
– Den tredje imamen Hosseins epos
– Förfalskningar om ’Ashura

 

C- Mutahharis politiska verksamhet

Mutahharis verksamhet på det social planet kompletterades av hans politiska verksamhet. Han var den person som kunde leda samhället under den tid imam Khomeini befann sig i landsflykt. Genom sina insatser på universitetet grundlade han den islamiska revolutionens teoretiska grund och genom sina böcker bidrog han till att höja medvetandet hos befolkningen. Han deltog i kampen mot britterna, som handlade om nationalisering av den iranska oljeindustrin i början av 50-talet. Han deltog aktiv i kampen mot Shahens regim. Han var bl.a. en av de främsta beslutsfattarna i ”den islamiska koalitionen”, bildade tiotalet islamiska föreningar och en organisation som förenade de skriftlärda i Iran ”Jam’iyate rauhaniyyate mubarez”. Shahregimen satte honom i fängelse ett antal gånger men lyckade aldrig stoppa hans verksamhet.

 

En viktig punkt i Mutahharis politiska liv var att han trots sin outtröttliga verksamhet och trots att han var en självständig tänkare följde han alltid imam Khomeinis direktiv. Före den islamiska revolutionen organiserade och ledde han det iranska folkets kamp mot Shahregimen och fungerade närmast som en länk mellan den landsflyktige ledaren och folket och därmed förberedde det iranska folkets resning mot den USA stödda regimen.

 

Mutahharis politiska skrifter:
– Martyren
– Jihad, heligt krig
– Om den islamiska revolutionen
– Heligt krig, jihad, och förutsättningarna för dess legitimitet i koranen
– Islamiska rörelser under de sista ett hundra åren
– Den unga generationens ledning
– De viktigaste problemen i de skriftlärdas organisation
– De skriftlärdas målsättningar
– Om friheten
– Frihet och slaveri
– Islamisk enhet
– Ledning

 

D- Shahid Mutahharis martyrdom

Ett av Mutahharis främsta kännetecken var att han levde som han lärde. Som expert på islamisk rätt försökte han skapa förutsättningarna för skapandet av ett islamisk samhälle. Han var en tänkare av stort mått och med djup insikt i sin tids kunskaper.

Efter den islamiska revolutionen arbetade han under en kort tid som ordförande i det nybildade revolutionsrådet. Mutahharis liv släcktes kort efter den islamiska revolutionens seger. Natten till den andra maj 1979 mördades Mutahhari kallblodig av USA- stödda terrorister.