Generell och speciell Welayah (förmyndarskap) i Koranen

Vår diskussion är generell och speciell Welayah (förmyndarskap) i Koranen. För det första bör vi veta att: profetskap förgrenas i två grenar; allmän och generell profetskap samt speciell och särskild profetskap.

Generell profetskap går ut på: människors behov till profet.
I generell profetskap är det tal om profeters villkor, profeters egenskaper och profeters mirakel. Det handlar inte om islams Profet(S) eller profetenrna Moses eller Jesus utan vi talar om och beaktar alla profeter sett från samma vinkel och med samma villkor. Vår bok Rahbaran-e bozorg behandlar generell profetskap; i tolkning av Koranens budskap. I den sjunde volymen generell profetskap och i den åttonde volymen speciell profetskap tagits upp.

Och så speciell profetskap: om profetskapet av den heliga, sista Profeten Mohammad(S), hans mirakler, hans egenskaper.

I böckerna har dessa två grenar vanligtvis inte nämnts om Imamat men vi måste nämna de; vi får inte vara nöjda med det som de stora och visa efterlämnat till oss. Vi måste kämpa och utöka med egna tankar och insikter och efterlämna till framtida generationer.

I generell Welayah, för vi existensen av imam på tal och hur man ska känna igen imamen? Vilka är vägarna för att känna imamen? Imam måste vara felfri (ma’soom) i generell Welayah; det handlar inte specifikt om själva personen av Imam Ali(A).

Men i speciell Welayah: är det tal om Imam Alis (A) ofrånkomliga och tevklösa ställning av Imamat och bevisningarna och anledningarna som bekräftar och visar detta.

Men först till diskussionen om generell Welayah (förmyndarskap).

Generell Welayah ur Koranens syn

I den heliga Koranen finns verser som säger att i varje era och tidsålder måste det förekomma en felfri Wali (wali ma’soom, felfri förmyndare och ställföreträdare). Vi nämner några utav dessa verser.

Och de som förnekar sanningen säger: ”Varför har han inte fått ett tecken från sin Herre?” (Den heliga Koranen 13:7)

Å du Profet, du är förvarnare och varslare och för varje folk finns en vägledare.
Enligt denna vers, varning, Profetens ställning och vägledning, är ställningen av någon som kommer efter Profeten.
Denna vers visar tydligt på att i varje tid och era måste det finnas en total vägledare.

Tre tolkningar av Fakhr-e Razi
När Fakhr-e Razi når denna vers ger han tre tolkningar till den. Vi måste undersöka och se vilken av dessa tre tolkningar är godtagbara och vilka som inte är det.

1- Att i versen tillhör båda egenskaperna Profeten(S); det vill säga att Profeten är både varnare och vägledare; å du profet både varnar och inger fruktan och även vägleder alla folk.

2- Varnaren är Profeten(S) och vägvisare och ledare Gud den sublima; å profet din uppgift är att varna, du förvarnar och varslar människor om gudomlig bestraffning och varje folk har en vägledare; och det är Gud den sublima (denna tolkning har även en del andra tolkare utöver Fakhr-e Razi också angett).

3- Profeten(S) är varnaren, och vägledaren felfri imam; vilket här öppet förespråkats och angetts att denna vägledare (hadi) är Imam Ali(A) och efter honom de efterföljande felfria Imamerna(A); å profet du grundar, upprättar och etablerar islams lagar och stig (shari’a); men varje folk behöver en vägledare, det vill säga den som fortföljer spåren och stigen.
I redogörelserna av shia och ahl ol-sunnah tydligt och öppet angivits att Profeten(S) lade handen på bröstet och sade:انما انت منذر och pekade på Imam Alis(A) axel och sade:ولکل قوم هاد jag är varnaren och Ali vägledaren.

Undersökningen av de tre tolkningarna
Vi måste undersöka vilken av dessa tre tolkningar (separat från redogörelserna och hadithen) är passande och godtagbar? Att båda egenskaper är anknutna till Profeten(S)? Eller är Profeten varnare och Gud vägvisare och ledare? Eller är Profeten varnare och vägledaren Imam Ali(A) och de felfria Imamerna(A)?

När det gäller den första tolkningen, att båda skulle vara Profetens egenskaper, är inget troligt alternativ; för att då uppstår det en fram och tillbakaskjutning i versen och det utan anledning. Då ska det låta انما انت منذر وهادِِ لکل قوم varför låter det så: انما انت منذر ولکل قومِِ هاد? (ö.t. jämför: du är varnare och vägvisare för varje folk; istället låter det: du är varnare och varje folk har vägledare).
Antingen måste båda egenskaper skjutas fram och komma före, för att båda är gäller Profeten eller båda förskjutas och komma senare. Alltså måste antingen låta انما انت منذر و هاد لکل قوم (du är varnare och vägledare för varje folk) eller انما انت لکل قوم منذر و هاد (du är för varje folk varnare och vägledare). Av att Koranen säger انما انت منذر du är varnaren ولکل قوم هاد och varje folk har en vägledare, slutleds och synliggörs att vägledaren (hadi) är någon annan än Profeten (S).

Otvivelaktigt och utan tvekan är den första tolkningen fel.
Vidare till den andra tolkningen att (انما انت منذر ), Profetens egenskap ولکل قوم هاد Gud den sublimes egenskap) denna tolkning har inte heller någon samstämmighet, trots att Gud är vägledare men den som menas med vägvledare här är inte Gud; för att versen säger, ” varje folk har en vägledare”. Det vill säga folket idag har en vägledare, folket för tusen år sedan hade en annan vägledare och likaså har varje tid sin vägledare. Detta samtidigt det bara finns en Gud; Han är för alla tider. Varför säger Han då,لکل قومِِ هاد för varje folk finns en vägledare? Denna vers vore som att säga: du är läkare och varje sjuk patient har en sköterska; med andra ord är sjuksköterskorna många. Även här är innebörden av versen att vägledarna är många.

Därmed är även denna tolkning felaktig.
Och så slutligen till den tredje tolkningen; å Profet din uppgift är att varna och även efter dig, finns en vägledare som fullföljer din linje och stig. Utav uttrycket (لکل قوم هاد) uppfattas och slutleds att i varje tid och era måste det finnas en vägledare.