Hur befaller Han?

Fråga:
Hur befaller Han?

Svar: 
Han har sagt sin befallning, när Han tänker något;

”Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.” (Den heliga Koranen, 36:82)

”Det är Han som skänker liv och Han som skänker död. När Han beslutar att något skall vara, säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.” (Den heliga Koranen 40:68)

Hans skapelser har alltid undrat över Hans attribut, Prisad och Ärad vare Han, så Han gav dem med följande verser, där de kan finna tydliga svar:

”GUDS är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dessa [namn] och håll er på avstånd från dem som missbrukar dem. De skall få den lön som deras handlingar [förtjänar].” (Den heliga Koranen 7:180)

”Gud – ingen gudom finns utom Han; Hans är fullkomlighetens sköna namn!” (Den heliga Koranen, 20:8)

”Säg: ”Anropa Gud eller anropa den Nåderike! Med vilket namn ni än anropar Honom [är Han En och Densamme] – fullkomlighetens sköna namn är Hans. Höj inte rösten [när du ber] och sänk den inte heller [till en viskning] utan gå en medelväg.” (Den heliga Koranen 17:110)

OM VI hade uppenbarat denna Koran för ett berg, skulle du helt säkert ha sett det rämna av fruktan för Gud. Sådana liknelser framställer Vi för människorna för att stämma dem till eftertanke;
HAN är Gud; ingen gudom finns utom Han! Han känner allt det som är dolt för människor liksom det som de kan bevittna – Han, den Nåderike, den Barmhärtige;
Han är Gud; ingen gudom finns utom Han, Konungen, den Helige, Han [som skänker] fred, Han som [väcker och vidmakthåller] tron, Han som vakar [över uppenbarelsen], den Mäktige, Han som betvingar och återupprättar, Han vars storhet [ingen kan fatta]! Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från allt som [människor] vill sätta vid Hans sida!;
Han är Gud, Skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form. Hans är fullkomlighetens sköna namn; allt och alla i himlarna och på jorden prisar Honom – Han är den Allsmäktige, den Vise. (Den heliga Koranen 59:21-24)