Varför är inte Imamerna(A) uttryckligen vid namn nämndan i Koranen?

Fråga:
Varför är inte Imamerna(A) uttryckligen vid namn nämndan i Koranen?

Ett kort svar:
Det bör påpekas att även om de rena Imamernas(A) namn inte anges i Koranen så uttryckte Profeten(S) deras namn, särskilt Imam Ali(A). Ett mycket tydligt exempel på detta framkommer i Hadith Ghadir, som anses vara det officiella tillkännagivandet av Imam Ali(A) som kalif. När det gäller frågan om överföring så är denna Hadith mutawatir [dvs att den har berättats genom så många led av återberättare att den kan accepteras utan tvekan] och dess innehåll presenterar tydliga bevis för Imam Ali(A) Imamat. Dessutom finns flera verser i Koranen som rör Imam Ali(A) status, av vilka den viktigaste är vers 55 i Surat al-Ma`idah:

”Era beskyddare är inga andra än Gud och Hans Sändebud och de [övriga] troende – de som förrättar bönen och betalar allmoseskatten och som böjer rygg och knän [inför Gud]. ” (Den heliga Koranen 5:55)

I böcker med Korantolkningar och historieböcker bland både shiitiska och sunnitiska källor har det påpekats att denna vers uppenbarades efter händelsen där Imam Ali(A) som välgörenhet gav sin ring till en fattig tiggare medan han var böjd i bön, därför hänvisar denna vers till Imam Ali(A). Så även om Imam Ali(A) inte nämns vid namn i Koranen så finns uppenbara referenser till honom. Som förklaring till varför Imamerna(A) inte nämns vid namn i Koranen kan åtminstone två svar ges.

Det första är att det normala mönstret i Koranen är att hantera frågor i allmän ton, som allmänna principer och regler, utan att förklara detaljer. Denna metod använder Koranen i många fall och det är därför som när Imam Sadiq(A) fick denna fråga om Imamerna som han svarade: ”Det är samma sak med de dagliga bönerna, Zakat (almossan) och Hajj (Pilgrimsresan). Allah har beskrivit deras allmänna regler i Koranen men inte klarlagt detaljerna. Det var Profeten(S) som förmedlade de exakta metoderna och kringliggande information för att utföra sådana uppgifter. På samma sätt är det med frågan om arv, där Profeten(S) själv har angett namnen på Ali och hans hushåll(A) som hans efterträdare, vilket gör att inget behov fanns för Imamernas namn att ha uttryckts i själva Koranen.”

Den andra förklaringen till denna fråga är att detta ämne var ett som hade kunnat skapa motstånd, vilket innebar att försiktighet krävdes genom att Koranen berörde frågan indirekt via antydningar. Detta eftersom risken med opposition mot frågan om Imamat kunde leda till motstånd mot Koranen och Islams huvudsakliga kärna, vilket säkerligen inte låg i muslimernas intresse. Det vill säga: om det fanns en vers i Koranen som angav Ali(A) och hans hushåll som efterträdare kunde motståndarna ha förvrängt detta på grund av sitt motstånd mot honom, vilket skulle ha brutit mot Islams och Koranens värde som den sista religion och den eviga och gudomliga Boken. Vi bör ha i åtanke att ett av de sätt genom vilket Koranen skulle kunna bevaras – för Allah(SWT) har hävdat, ”Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!” (Den heliga Koranen 15:9) – är att ta bort motiv för opposition och förvrängning.

Därför avstår Koranen dels från att uttryckligen nämna Imamerna(A) vid namn, dels är verser som är relaterade till frågan om Imam AliA) efterträdande, Tabligh versen (som berör det officiella tillkännagivandet av Imam Ali’s(A) efterträdande) och Tathir versen (som rör Profetens hushålls ofelbarhet) placerade mellan andra uppenbarligen icke relaterade verser för att i största möjliga mån minska motivet för snedvridning och därmed säkra Koranen mot alla tänkbara attacker.