ABU THAR AL-GHAFFARI(RA)

När han blev muslim så gav Profeten(S) honom namnet Abdullah. Han tillhörde stammen Ghaffar. När han fick höra att Profeten(S) skulle komma så skickade han sin bror, Unais till Mecka för att träffa honom. När Unais återvände så begav sig Abu thar till Mecka för att själv se honom. Så fort han såg Profeten(S) så blev han muslim. Sedan lämnade han Profeten(S) och gick till Kaba(En kvadratisk stenbyggnad, lokaliserad i Mecka, som är muslimernas riktmärke vid bön) och skrek.
”Hör, O Quraish, jag bär vittnesbörd att Allah (SWT – subhanah-o wa ta’ala – glorifierad och upphöjd äro Han)är en och att Mohammad(S) är hans Profet(S).” Han blev slagen men fortsatte ända till dess att Profeten(S) sade åt honom att återvända till sin egen stam och sprida Allahs(SWT) sanna ord. Profeten(S) sade till honom att stanna hemma tills han hörde att profeten(S) hade utvandrat till dadelpalmens stad, Medina.
Abu thar(RA) lyckades  omvända hela sin familj och en stor del av sin stam Ghaffar och även stamhövdingen som hette Khafaf  till islam. På vägen till Medina så kom Profeten(S) förbi platsen där stammen befann sig och de betygade honom sin trohet. Snart lämnade Abu thar (RA)sitt hem för att tillbringa sina dagar i Profetens(S) närhet i Medina. Han förbrödrades med Salman al-Mohammadi(RA- Rahemah-o Allah-Gud vare honom nådig) i Medina.
En gång satt Profeten(S) med sina trogna följeslagare och sade: ” Den som först kommer in genom porten till den här moskén, skall vara av Djannas.” Efter en stund kom Abu thar(RA) in och Profeten(S) sade till honom: ” Du skall skickas i väg härifrån för din kärlek till min Ahl-al-Baits(A) skull. Du kommer att leva i ett skrämmande land och dö i ensamhet. En grupp människor från Irak kommer att ge dig ghosl (Tvagning) och kafan och du kommer att vara tillsammans med mig i djanna(Paradis).”

Profetens (S) död gjorde honom mycket bedrövad och han påminde människorna ständigt om händelserna i Ghadir. Han var också närvarande vid Seyyeda Fatimas(A-Alayha as-salam-frid vare med henne) begravning.
Profeten(S) sade till honom att han skulle lämna Medinas befolkning, när Medinas befolkning hade vuxit så mycket att staden sträckte sig till berget Sala. Då skulle han flyta till Syrien. Efter Abu Bakrs död så begav han sig med sin hustru och dotter till Syrien och stannade där i 10 år. Därefter så återvände han till Medina, då Omar ibn al-Khattab hade dödats.
När Abu thar (RA)fick reda på hur rikets skattkammare plundrades så klagade han högljutt och läste en vers ur Koranen- Surah (Koran-Kapitel) Tawba 9.34,35: ” Och till dem som samlar guld och silver och inte återvänder det på Allahs(SWT) väg, skall du förkunna att de skall få ett plågsamt straff på domedagen när helvetes eldar skall brinna och brännmärka dem på pannan, sidorna och ryggen. De skall brännmärkas och de skall få veta: Det är det här ni har samlat åt er själva och smaka nu vad ni har samlat.” Abu thar(RA) utvisades till Syrien. De härskande trodde att Mu’awiyah som befann sig där skulle handskadas med honom.
Mu’awiyah var ännu värre i sitt slöseri. När Abu thar (RA) såg hur Mu’awiyah skröt över sitt nybyggda palats så sade han till honom: ” o Mu’awiyah, om detta palats, har byggts med folkets rikedomar, har du missbrukat folkets förtroende, och om det är byggt med dina egna pengar, är det överdåd.” Abu thar(RA) gick varje dag till Damaskusporten och till Mu’awiyah palats och profeterade högljutt båda mot orättvisorna och mot Mu’awiyah slöseri med allmänna medel. Det gjorde Mu’awiyah rasande och han fängslade Abu thar(RA). Till slut skickade han honom tillbaks till Medina.
Abu thar(RA) satts upp på en vild kamel utan sadel och kamelen tvingades springa både dag och natt utan att stanna ända fram tills dess att dem kom fram till Medina. När Abu thar(RA) kom fram till Medina var han gammal och svag och hans hud var brusten och full av sår och sprickor. Hans familj var kvar i Syrien. I Medina fortsatte Abu thar(RA) att predika sanningen och det retade Uthman. Snart förstod Uthman att Abu thar(RA) inte brydde sig om hans varningar och bannlyste honom till Rabtha, som var ett ökenområde ungefär 5km från Medina.