Vad är ”mindre” och ”större synder”?

Fråga:
Hur kan man skilja mellan ”mindre” och ”större synder”?

Svar:
I själva verket är källan för att kunna bedöma större och mindre synder verserna från den heliga Koranen där följande står:
”Om ni, som ni befallts, undviker de svåraste synderna skall Vi utplåna era dåliga handlingar (…)” (Den heliga Koranen 4:31)
Låt oss nu granska måttstocken som avgör ifall synden är liten eller stor.
Våra lärda hävdar att varje synd, oavsett storlek, är en stor synd i sig.

Men måttstocken ifall det är en liten eller stor synd ligger inte att den bör granskas med avseende det Gudomliga riket. Eftersom från aspekten av sådan betraktelse är alla [synder] ”stora” trots att denna indelning av synder är gjord för att jämföra mellan varandra – enligt vilken det finns två sorts synder: ”Större” och ”Mindre”.

Nu borde vi se vad för skala det är som skiljer de emellan. Det finns många metoder för att urskilja dem och den mest kända av dem, enligt de lärda, är att varje synd som den Heliga Koranen har lovat bestraffning för betraktas som ”större synd”. Exempelvis mord där Heliga Koranen säger gällande det:
”För den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet, och där skall han förbli till evig tid” (Den heliga Koranen 4:93)

Några lärda har även tillagt villkoret att större synd är det för vilket straffet är lovat eller eftertryckligen förbjudet, eftersom det finns många synder som det inte tillovats straff men däremot eftertryckligt och upprepande förbjudet.

Exempelvis om vi anser att endast följande mening har kommit angående ocker, att den som tar ocker har gjort en krigsförklaring mot Gud, så är det då ett uppenbart tecken på att ocker är en större synd.  Och ifall ocker inte har tillovats straff i andra verser och traditioner, så visar dess eftertryckliga och upprepade förbjud att det är en större synd. Ur denna aspekt är syndernas omfattning inte relativ. Deras gränser är olika. Det kan aldrig vara så att en synd är mindre såväl som större. För om man blir tillovad straff eller om dess verkställning är eftertryckligen förbjudet, så är den betraktad som ”större synd”, annars är den ”mindre”.