OM kvinnor kan bli imamer, vad är deras uppgift?

Fråga:
Salam aleikum, Jag undrar lite över begreppet kvinnliga imamer (om det ens finns ett begrepp). En kvinna i USA kallar sig för imam vid namn Amina Wadud). OM kvinnor kan bli imamer, vad är deras uppgift?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser och för Hans föreskrifter och befallningar till Sin tjänare som är baserade på Hans Allvetande Visdom och avser människornas bästa i alla lägen!

I fråga om ”kvinnlig imam” så vore det på plats att först av allt understryka att det inte handlar om ”Imam(A)” (gudomligt utvald felfri ledare) i specifik bemärkelse då dessa är enbart 12 gudomligt utvalda felfria Imamer(A) från Profetens(S) Ahl al-Bait(A) (hushåll och ätt).
Utan frågan här gäller ”imam” i mer generell bemärkelse – exempelvis i form av böneledare som också refereras till som imam [jama’a] (böneledare) samt en del av de främsta rättslärda ledarna som fått titeln imam (ledare) som exempelvis imam Khomeini(RA).

När det gäller imam jam’a (böneledare) så anges enligt alla maraji’ [taqlid] (rättslärda som man efterföljer) att kvinnan inte kan vara imam jama’a (böneledare) för män. Enligt en del maraji’ taqlid kan kvinnan enligt ihtiyat wajib (obligatorisk försiktighet) inte heller vara böneledare för andra kvinnor men enligt en del andra maraji’ så kan en kvinna vara böneledare för enbart andra kvinnor – så där förekommer det en viss skillnad och därför måste man vända sig till sin egen marji’ (rättslärd som man efterföljer) för att få reda på dennes fatwa (rättsuttalande) i frågan.

Att en kvinna själv ska vara marji’ (rättslärd som efterföljs) och på så vis efterföljas av andra, så kan hon inte det enligt majoriteten av maraji’; däremot, om kvinnan skulle nå graden av ijtihad – d.v.s. nå en viss nivå inom fiqh (rättslära) samt andra specifika läror så att hon anses vara mujtahid (en som nått den kunskapsnivån så den kan göra ijtihad (utläsa regler från Koranen, sunnah, hadith m.m.)) – är det inte längre tillåtet utan haram (förbjudet) för henne att efterfölja en marji’.
Det finns enbart ett fåtal maraji’ som anser att en kvinna kan vara marji’ också och med det skulle andra få rätten att efterfölja henne men som sagt, majoriteten som nästan når en koncensus, anger att marji’ måste vara man; en kvinna, kan alltså som sagt, nå graden av ijtihad men inte vara marji’ taqlid för andra – alltså hon kan nå den graden att hon inte längre får efterfölja någon utan måste själv direkt utläsa reglerna men kan inte efterföljas av andra.

En anledning till detta är vad som nämnts i återberättelser kring specifikationerna och regelerna för marji’ där begreppet ”rajol” (man) använts. Utöver just detta specifika begreppsval så kan ytterligare en möjlig anledning till denna gränsdragning vara att i egenskap av marji’ taqlid (rättslärd som efterföljs) så handlar det inte enbart om att utge fatwa – d.v.s. ange rättsuttalande utifrån utlästa regler med stöd i den heliga Koranen, sunnah, hadith m.m. – utan genom historien har maraji’ också varit och haft ansvaret att vara ledare, väktare och anordnare för och av muslimernas tillvaro, samhället och ummahn (folket), vilket även kan innefatta lösande av konflikter och eventuellt vid behov organiserande, ledande och deltagande i strid och p.g.a. att kvinnans ömtåliga, känsliga och milda natur som inte passar och går väl an med denna typ av frågor, så är hon heller inte lämpad att vara marji’ vars uppgifter kan innefatta mångt och mycket – detta som en möjlig anledning.

När det gäller imam jama’a (böneledare) så i o m att denna typ av ledarskap är begränsad till främst bönen så ter sig de möjliga bakomliggande orsakerna på ett annat sätt och det kan även vara utifrån detta som en del maraji’ ansett att en kvinna kan leda bönen för andra kvinnor. Men däremot, tänk om en kvinna skulle få leda bönen och även män skulle be bakom henne?! Rent logiskt ter det sig konstigt och det med rätta därför att Islam anser inte kvinnans närvaro i moskén i sig vara några problem men ser ändå till att kvinnorna inte är i männens åsyn så att det inte tittas på henne på ett okyskt sätt utan hon är där och lyssnar och lär av predikan m.m. men på ett sätt som är i nivå med och bevarar hennes värdighet. Med tanke på detta, så skulle det te sig väldigt ologiskt om samma religion som värnar så om kvinnans värdighet och bevarande av hennes kyskhet så pass att den ser till att ordna omständigheterna så att inte ens ett dålig, smutsig och okyskt blick ska falla på henne, skulle placera samma kvinna framför männen under bönen. Så där har vi också anledningen till varför hon inte kan vara böneledare för män.

Så frågan handlar alltså inte direkt om kvinnans kompetenser, kunskapnivå och logiska förmåga eller någon form av brist på något sätt – för hon kan t.o.m. nå ijtihad som nämndes – utan det handlar om själva frågan och vilka uppgifter samt omständigheter som ingår och omger dessa olika ”ämbeten”, om man skulle kalla dem för det!

Sedan just gällande titeln ”imam” så kan det vara så att det refereras till en del maraji’ som ”imam” med betydelsen ledare men när det gäller kvinnor så är det precis så som förklarats ovan. Så gällande den kvinna som du nämner vid namn kan det möjligen handla om enbart en titel i viss specifik bemärkelse i folkmun och inget annat för mer om det kan vi faktiskt inte uttala oss om i o m att det är oklart i vilket sammanhang och med vilket innebörd som hon refereras till med den titeln.

Utöver allt detta så rekommenderar vi boken ”Imamat – Islamiskt ledarskap” av ayatullah Makarim Shirazi (HA) som går att läsa online på http://bibla.dvv.se eller beställa via www.dvvshop.se och behandlar just det namngivna ämnet och med det den generella samt specifika innebörden av ”imam”. Boken är enkel och lättläst och är högst läsvärd och i det förekommer också en mycket intressant delkapitel där innebörden av själva begreppet ”imam” undersöks och behandlas utförligt så läs gärna den.

Svaret blev ganska långt men inshaAllah är det ändå ett relativt omfattande svar på din fråga.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och vår väntade Imam(AJ) i hans ghayba (fördoldhet) som zohoor (synlighet) – må Gud alltmer påskynda hans efterlängtade återkomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon
Den Väntades Vänner