Människans status i Islam

Främsta skapelsen: Människan är den främsta skapelsen av Gud. ”VI HAR sannerligen visat Adams söner stor heder. Vi har gjort det möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat”. [surah Al-Isra’, 17:70]

Född syndfri: Islams lära fastslår att varje människa är född syndfri: inget barn bär bördan av hans eller hennes förfäders synder. Gud säger i Koranen: ”PÅ INGEN bärare av bördor skall läggas en annans börda” [surah Fatir, 35:18]. Varje människa är född med ett rent samvete som kan absorbera och acceptera Guds sanna budskap. Det är enbart de sociala och familjära inflytandena som avlägsnar budskapet.

Ansvarsskyldighet: Islam betonar koncepten ansvar och skyldighet hos varje människa – varje person är ansvarig över sina egna handlingar. Samtidigt som Islam säger att Gud har förutbestämt både vår livslängd samt tiden för vår död så innebär det inte att våra handlingar är förutbestämda av Honom. Vi är fria människor gällande våra handlingar och är därför ansvariga över dem. Gud erbjuder enbart vägledning till oss för att kunna urskilja gott från ont. Gud säger i Koranen: ” Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].” [surah al-Insan, 76:3].

Ras: Islam förkastar starkt all form av rasdiskriminering. Den förespråkar snarare känslan av brödraskap och jämlikhet bland dess anhängare. Gud säger väldigt tydligt i Koranen: ”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra.” Därför kan ingen förfoga någon sorts överlägsenhet över andra baserat på ras eller släkte. Gud fortsätter [i samma vers]: ” Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.” [surah Hudjurat, 49:3]

Kön: Även kön är ingen måttstock på överlägsenhet. Kvinnor är människor i samma utsträckning som män. Grunden som människan bedöms efter är inte baserad på kön utan på hennes tro och egenskaper. Redan för 1400 år sedan så klargjorde Gud detta i Koranen. Utav de fyra verserna, så citeras en: “Men den som gör gott och har tron – man eller kvinna – skall stiga in i paradiset” [surah an-Nisa’, 4:124]. Så, kvinnans humanitet eller heder avskiljer sig inte på något sätt från normen inom Islam.

Den enda påvisade skillnaden är vilka roller Islam har fördelat mellan kvinna och man; det har ingenting att göra med över – eller underlägsenhet. Mannen och kvinnan har likvärdiga rättigheter i Islam; men likvärdighet är inte samma sak som jämlikhet. Islam tror på att man och kvinna är likvärdiga men olika (i natur). Islam ser inte på deras olika roller i samhället som överordnande eller underordnade, utan snarare som kompletterande till varandra.