Polyteism (shirk)

Mord, våldtäkt, barnmisshandel och folkmord.
Dessa är några av de motbjudande brott som begås i vår värld idag. Många tycker säkert att dessa är de värsta tänkbara brotten som kan begås. Men det finns något värre än alla dessa brott tillsammans. Det brottet kallas shirk.

Vissa människor ifrågasätter nog detta påstående. Men om man sätter det i sitt rätta sammanhang så kommer detta att bli uppenbart för varje uppriktig människa.

Det är ingen tvekan om att ovanstående brott är avskyvärda, men i jämförelse med shirk bleknar de. När en man mördar, våldtar och stjäl så är den orättvisan riktad direkt till en annan människa. Men när en man begår shirk, är orättvisan riktad direkt mot Skaparen av himlarna och jorden; Allah. När en person mördas ges alla möjliga sorters förklaringar, men en en sak som mördaren inte kan påstå är att den han mördade var någon som försåg honom med mat, husrum, kläder och alla andra saker som hjälper människan att överleva i detta liv.

Men när en person begår shirk försöker han, medvetet eller omedvetet, att anföra en orättvisa mot den som förser honom med allt detta nödvändiga – och ofta en hel del mer. Den som förser oss med alla våra livsnödvändigheter och önskemål är självklart Allah, Universums Herre. Är det rätt av oss att begå detta brott mot den som har försett oss med allt som vi någonsin kan behöva? Detta är den ultimata beviset av brist på tacksamhet som människan visar, och detta kommer till slut orsaka många människor evig smärta. Allvaret i detta brott har nu blivit klargjort inshaAllah, (om Allah Vill) men kanske du nu undrar :’vad exakt är shirk (polyteism)?’

Shirk i Realiteten
Rent språkligt betyder shirk, partnerskap eller ”att dela” eller ”att associera.” Följaktigen betyder det, i Islam, att ge till andra det som endast tillhör Allah. Med detta menas att delar av Allahs skapelse givs befogenheter och attribut som endast tillhör Allah, således är det slutligen att dyrka någon annan än Allah eftersom dessa delar av skapelsen görs till jämlikar med Allah.

Syftet med skapelsen sammanfattas i Qur’anen där Allah säger:

”Jag har skapat jinnerna[1] och människorna enbart för att de ska dyrka Mig”  (Sadh-Dhariyat 51: 56)

Man existerar på denna jord endast för att dyrka Allah, och genom att begå shirk, förnekar man själva syftet med sin existens. För Allah, är detta den grövsta synden och därför oförlåtlig.

Allah säger:
”Allah förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida (shirk) men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.” (Surah an-Nisaa’ 4:48)

Detta betyder att allting kan förlåtas förutom shirk. Emellertid ska vi inte missuppfatta detta genom att tro att de som begår shirk är totalt fördömda. Allah kallar sig själv al-Ghaffoor (Den Mest Förlåtande), och verkligen är Han Den Mest Förlåtande. Om en person begår shirk och sen önskar ångrar sig, så accepterar Allah hans ånger. Men om personen inte ångrar sig under sin livstid förlåter inte Allah denna person på domedagen. Denna person kommer att bli dömd till helveteselden för evigt och hon/han kommer aldrig kunna komma ut. Man måste också komma ihåg att Allahs straff för detta brott inte är diskriminerande. En muslim som begår shirk under sin livstid, och inte ångrar sig, kommer även han att möta den eviga helveteselden. Det är denna tanke som hjälper muslimer att inte bli för bekväma och arroganta liksom några av de tidigare nationerna[2].

Vissa människor säger att den eviga Helveteselden är orättvis. Men sannerligen är Allah den Mest Rättvise. Medan några får gå till helvetet för alltid för att ha begått shirk, kommer några att gå till Paradiset för alltid för att ha upprätthållit tauhid. De som säger att Allah handlar orättvist genom att skicka några till Helvetet för alltid, borde i sådana fall också tycka att Allah är orättvis för att han skickar vissa till Paradiset för alltid! Men vi vet att de som hävdar detta, aldrig själva skulle vägra en ändlös belöning såsom Paradiset, och genom detta visar de den svaga mänskliga förståelsen i detta argument.

Vi ska inte lura oss själva genom att tro att vi på något sätt kan skada Allah genom att begå shirk. Snarare skadar vi oss själva genom hotet av Allahs straff. Det är som om en människa totalt förnekar och vänder ryggen till Allah efter allt som Han har gynnat honom med. Även om ett brott begåtts mot Allah, så skadar det inte Honom – Sådan är vår Skapares Storhet och Fullkomlighet. För att kunna förstå hur shirk uttrycker sig i vår värld, behöver vi se på hur det relateras till de olika kategorierna av tauhid (angivet i de sista ämnena).

Shirk i Allahs Härskande (Rubbobiya)
Denna kategori av shirk har två aspekter:

 1. 1. Shirk genom Association
  Som muslimer tror vi att det är Allah ensam som Kontrollerar och Upprätthåller universum. De som begår shirk genom att associera tror att Allah är Skaparen, men att även andra delar av skapelsen har en roll i upprätthållandet av världen. Ett klassiskt exempel på detta är det kristna treenighetskonceptet. Kristna tror inte att GUD (Allah) ensam styr mänskligheten. De tror att de andra två delarna av treenigheten, Jesus (as) och den Heliga anden, också spelar en roll i världens affärer. T.ex; Jesus bestämmer över världen och den heliga anden hjälper kristna människor i deras dagliga liv. Kvaliteter som dessa tillhör endast Allah. Hinduerna begår också denna form av shirk, de har flera hundra olika gudar för varje aspekt av sina liv.Olyckligtvis har även vissa muslimer fallit offer för denna form av shirk. Det är många från den Indiska kontinenten som ofta kallar på helgon och bortgångna heliga män. En av de vanligaste helgonen som de åkallar är Abdul-Qadir al-Jeelani[3] som de kallar ’AI-Ghawth-e-Azam’ (den största hjälpen).
 2. Shirk genom Förnekande
  Genom århundradena har många filosofier och livsvägar förnekat GUDs existens. Buddism och Jainism är några bland världsreligionerna som hävdar denna tro. Under 18- och 1900 talet ledde den naturvetenskapliga kunskapens utveckling till att många forskare och filosofer påstod att GUD endast var en inbillning. Genom att häva rollen av en överlägsen lagstiftare och påstå att GUD inte finns, försöker man i slutändan göra sig själva till herrar över sina öden. Några ateister ger Allahs Attribut till Hans skapelse. Genom att förneka Allah, hävdar de att världen är evig utan vare sig början eller slut. Vi vet att denna egenskap endast är för Allah.

Shirk i Allahs Namn och Attribut (Asma wa Sifaat)
Denna kategori av shirk har två aspekter:

 1. Shirk genom Liknelse
  Tauhid av Allahs Namn och Attribut kräver att vi tror att Allah är fri från all mänsklig likhet. De som begår shirk genom liknelse ger attribut till GUD som är mer passande för människor än den allsmäktiga Skaparen. Kristendomen är åter igen är skyldig till denna sortens shirk. I Bibeln hittar vi oräkneliga exempel där GUD ges mänskliga attribut. I Första Joseboken sägs det att GUD skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde!! På andra sidor kan man läsa att GUD ångrar sig för sina onda tankar och kände sig ledsen för sina handlingar!Denna typ av shirk har t o m. fört vissa människor till gränsen av galenskap. I Indien finns det många hinduer som dyrkar gudomen Shiva Lingam. Det är en avgudabild som är formad och skapad för att representera de manliga genitalierna. För hinduerna representerar den GUDs reproduktiva krafter, och de visar sin tillgivenhet genom att massera guden med mjölk, vatten och smör!

  Dessa exempel på liknelser är sannerligen att göra orättvisa mot Den Allsmäktige, som svarar i Qur’anen: ”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt” (-surah ash-Shura 42:11)

 2. Shirk genom Förgudning
  Denna typ av shirk uppstår när skapade varelser ges namn eller attribut som tillhör Allah och på så sätt blir någon slags avgudar. Denna typ av shirk är speciellt populär bland människor, t.ex finns det flera människor som tillskrivits en gudalik status av ignoranta sympatisörer. Jesus, Buddha, Rama, Zoroaster och många andra kända förgångna religiösa personer har alla ansetts vara inkarnationer av Den Allsmäktige. Även under 1900-talet har vi sett många kulter dyka upp med ledare som hävdar att de besitter någon slags gudomlighet. Sai Baba[4], David Koresh[5], Guru Rajnishi[6] och många fler har alla hävdat att de besitter detta attribut som endast tillhör Allah.

Shirk i Dyrkandet av Allah (Ibaadah)
Denna kategori av shirk har två aspekter:

 1. Den stora sortens shirk (shirk-al-Akbar)
  Som muslimer tycker vi att all form av dyrkan endast skall riktas till Allah. Människor som fysiskt riktar sin dyrkan åt andra än Allah, begår denna stora shirk. Genom att göra denna handling begår mänskligheten en rebellisk handling och placerar sig själv i den eviga helveteselden.Dyrkan i Kristendomen är oftast helt utan GUDs namn, och kristna bugar ofta inför statyer av Kristus, Maria och många andra helgon som finns i Kristendomen. Flera muslimer har också tagit till sig detta. Tusentals om inte miljoner okunniga muslimer gör pilgrimsresor till helgons och heliga mäns gravar. Vid gravarna utför de riter som klart och tydligt motsätter sig tauhids (Allahs Enhet) principer. De utför böner (bokstavligen!) vid gravarna, de offrar i det döda helgonets namn och de gör tawaf (cirkulerar) runt graven. Många av dem ber till och med helgonen att välsigna dem med barn och förlåta dem för deras synder! Allt detta motsäger Allahs ord när Han sade till oss:
  ”Säg; Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allah, världarnas Herre” Surah al-An’aam 6:162)

  Den stora sortens shirk har tagit överhanden bland världsbefolkningen och den är det ultimata hindret för vår räddning.

 2. Den lilla sortens shirk (Shirkul-Asghar)
  Mahmood bin Lubayd rapporterade att Allahs Budbärare (sallallahu aleihi wa sallam) sade:”Det jag fruktar mest för er är den lilla sortens shirk’. Följeslagarna frågade: Å, Allahs Budbärare, vad är den lilla sortens shirk? ’Han svarade: ’Att göra goda gärningar för att fånga andra människors blickar (ar-riya), för med säkerhet kommer Allah att säga på domedagen när folket tar emot sina belöningar; ”Gå till de som du visade upp dig för i världen och se om du kan få någon belöning från dem” [7].

  När vi gör rättfärdiga handlingar ska vår avsikt vara att behaga Den som försörjer oss och håller oss levande. Det ska inte vara för att behaga de som inte gjort någonting alls i jämförelse med vad Skaparen gjort. Att visa upp sig för andra har blivit en sjukdom bland människorna, och det tar bort varje uns uppriktighet som kan finnas inuti en person. Sannolikt är Islam den enda livsvägen som kan föra oss ifrån denna lilla handling, och ställa den i proportion till sin högst allvarliga konsekvens.

  Att veta vilka risker det innebär att begå shirk är av stor vikt. Vare sig vi är muslimer eller inte så ska vi inse att det är brottet shirk som har lett till förstörelsen av vår värld idag. Genom att ta människan ifrån dyrkandet av Allah, leds hon till att dyrka andra människor, vilket i sin tur leder till förtryck och grymhet. Genom att människor inskränks till denna världs trångsynthet, förnekas de vidsträcktheten i livet efter detta, som leder till rättvisa och framgång. Därför är shirk, med all säkerhet det ultimata brottet.


Fotnoter
[1] Jinner är en annan del av Allahs skapelse. De skapades från rökfri eld och är (liksom människan) skapade för att dyrka Allah.

[2] Det judiska folket fick mycket hjälp av Allah. Men denna favorisering resulterade i att de blev arroganta, och Allahs fördelar togs ifrån dem.

[3] Abdul-Qadir AI-Jeelanee föddes i Jiilan (Iran) år 1077 E.Kr. Han var jurist i Islamisk lag från den Hanbalitiska skolan. Många mirakel har falskeligen blivit tillskrivna honom, vilka givit honom en gudalik status. Själv var han väldigt hård mot de som gick emot tauhid. Sufiordern Qaadirii är döpt efter honom. Han dog år 1166 e.Kr.

[4] Sai Baba är en indisk Helig man som har lojalitet från miljoner människor runt om i världen genom sin ”multi-tro” sekt. Han är avgudad så till den milda grad att hans anhängare går upp vid gryningen varje dag och tillber honom.

[5] David Koresh var ledaren av en davidiansk sekt grundad i Waco, Texas, U.S.A. Koresh omtolkade den Bibliska läran för att kunna förklara sig själv som GUDs son. Kulten dog ut 1993 när en eld dödade de flesta av Koreshs anhängare efter en skottlossnig med FBI agenter.

[6] Guru Rajnishi var ledaren för ett stort amerikanskt samhälle under 80- talet. Kulten tappade fart efter att den blev anklagad för att försöka mörda en amerikansk politiker.

[7] Autentisk – Rapporterad av Ahmed, Baihaqee och Tabaranii.