Vem är Allah?

Det arabiska ordet Allah(SWT) har ofta översatts till Gud på andra språk. Det har man gjort trots att Allah(SWT) är Guds egennamn och inte ett substantiv som man kan använda för att tala om olika Gudar som finns i olika kulturer. Man kan tex. inte använda Allah(SWT) på samma sätt som det svenska ordet gud när man talar om de gamla grekiska gudarna som ”krigets gud” och ”fredens gud”. Man kan inte säga ”Krigets Allah(SWT)” och ”fredens Allah(SWT)”, eftersom Allah(SWT) inte är någots gud utan alltings Gud. I Islam finns det bara en enda Gud. Allah(SWT) är världens Herre – det var Han som skapade världen och det är Han som styr den. Han är inte en gud för ett utvalt folk och det betyder att Han inte är en rasistisk gud som belönar eller särskilt uppskattar en speciell folkgrupp eller ras. Allah(SWT) särskiljer inte människorna på grund av deras ras, hudfärg, kön eller nationalitet.

Han är en allenarådande och självständig Gud. Han har ingen son eller dotter, ingen hustru och inte heller någon mor eller far. Han har inte fött och Han är heller inte född. Han kan inte ses för Han är inte av materia. Han står över allting och har inte tagit skepnad i en materiell kropp. Ingen är Hans jämlike. Om någon varelse var Hans jämlike, skulle denna varelse vara en annan gud och då skulle varje gud ha tagit till sig vad han hade skapa, och några skulle förvisso ha försökt få herraväldet över andra.

”Han känner allt det som är dolt för människor och det som de kan bevittna och Han är höjd högt över allt vad de vill sätta vid Hans sida.” (Surah Al-Mu’minun (De troende), 23:92)

Han har inga brister, inte heller påverkas Han av tidens gång. Om Han hade sådana brister skulle Han vara föränderlig: ena dagen en duglig gud, andra dagen en oduglig varelse. Han är den eviga och odödlige, den högste och den för alltid levande. Han har inga begränsningar i tid och rum. Det finns inga platser eller tidpunkter som ligger bortom Hans räckvidd. Han är inte en materiell varelse som lever under en viss tidpunkt eller befinner sig på en plats i taget.
Han är den Barmhärtige och den Medlidsamme. I sin barmhärtighet sände han budskapet för att vägleda människan mot hennes bästa.
Han är den Rättvise. I sin rättrådighet straffar han dem som begått onda gärningar i detta liv och belönar dem som utför goda gärningar. Han i själv gör aldrig något ont och förtrycker heller aldrig någon. Han handlar alltid i enlighet med vad han lovat mänskligheten i sitt budskap.

Han har många attribut, och dessa attribut är fullkomlighetens attribut. Det betyder att Han är den Allsmäktige, den Allvetande, den Autonome etc. Ingen delar dessa fullkomlighetens attribut. Ingen annan är Allsmäktig eller Allvetande etc.