A’araf

A’araf beyder höjderna. Det är platsen mellan paradiset och helvetet. Detta har nämnts i sjunde kapitlet av de Heliga Koranen som just heter al-A’araf.

Och vem är mer orättfärdig än den som finner på osanningar om Gud eller påstår att Hans budskap är lögn? De skall få sin andel av det som Gud [har förordnat i Sitt] beslut till dess Våra utsända kommer till dem för att ta emot deras själar och säger: ”Var är nu de som ni brukade anropa i Guds ställe?” Och de skall svara: ”De har övergett oss.” Så kommer de att vittna mot sig själva att de förnekade sanningen.

[Och Gud] skall säga: ”Gå in med skaran av de osynliga väsen och människor, som levde före er, i [den eviga] Elden!” Varje gång en skara går in [i Elden] förbannar de den föregående och när de alla har samlats där, skall de sista säga om de första: ”Herre! De ledde oss på avvägar; fördubbla deras straff i Elden!” [Och] Han skall svara: ”Ni skall alla få dubbelt [straff], men [om detta] vet ni ingenting.”

Och de första skall säga till de sista: ”Ni var alltså inte bättre än vi. Pröva nu på det straff som ni har förtjänat med era handlingar!”

HIMLENS portar skall förbli stängda för dem som påstår att Våra budskap är lögn och högmodigt vänder sig ifrån dem; det blir inte lättare för dem att komma in i paradiset än för ett rep att tränga igenom ett nålsöga. Så belönar Vi de obotfärdiga syndarna.

Helvetet skall vara deras vilorum och [lågorna] skall breda sig som ett täcke över dem. Så belönar Vi de orättfärdiga.

Men de som tror och lever rättskaffens – Vi lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära – deras arvedel är paradiset och där skall de förbli till evig tid.

Vi skall rensa bort ur deras hjärtan [alla rester av gammalt] agg. Medan bäckar porlar framför deras fötter, skall de höja sin röst [i bön]: ”Vi lovar och prisar Gud som har fört oss hit! Utan Guds vägledning skulle Vi inte ha funnit vägen. Vår Herres sändebud gav oss sanningen.” Och [änglarna] skall säga: ”Detta är paradiset, arvet som har tillfallit er [som lön] för era handlingar.”

Och de vilkas arvedel är paradiset skall ropa till dem som har Elden till arvedel: ”Vi har fått se vår Herres löften besannas. Har [också] ni fått se att er Herres löften var sanna?” De skall svara ”Ja”, och mellan de [två grupperna] skall en ropare ropa ut Guds fördömelse över de orättfärdiga,

de som hindrade [andra] från att följa Guds väg och ville få den att framstå som krokig och som avvisade tron på ett evigt liv.

En mur skall skilja de båda [grupperna] åt. Och där finns de som hade både insikt och urskillning och som känner var och en på hans särskilda kännetecken. Till dem som har paradiset till arvedel skall de ropa ”Fred!”. Men de har inte fått stiga in i paradiset, dit de längtar.

Och när de vänder blicken mot dem som har Elden till arvedel skall de säga: ”Herre, låt oss [slippa dela] dessa orättfärdiga människors öde!”

Och de som hade både insikt och urskillning skall ropa till dem som de igenkänner på deras kännetecken [som förnekare]: ”Vilken nytta har ni av det som ni samlade [på hög] och vad tjänar nu ert högmod till

Och de vars arvedel är Elden skall ropa till dem som stigit in i paradiset: ”Häll litet vatten över oss eller [kasta till oss] något av det som Gud har skänkt er!” De skall svara: ”Bådadera har Gud nekat dem som avvisade tron,

(Den heliga Koranen 7:37-50)

Dessa verser har blivit citerade för att de visar tillstånden för människorna i paradiset och för de som ör i elden. Även den oändliga sorgen och klagan för att de ha förlorat sin chans för frälsning.

IbadahDessa verser beskriver två grupper som kommer att vara på höjderna.
1. Det kommer vara de som kommer att kunna känna igen alla andra med hjälp av deras kännetecken. De kommer tillrättvisa människorna av elden och kommer säga till folken av trädgården att komma in i paradiset.

Dessa män är den Heliga profeten och han tolv efterträdare. De kommer ge order att deras efterföljare placeras i paradiset. Enligt vissa traditioner så kommer även Hamza (Profetens farbror), Ja’far (Imam Ali(A) broder) och Abbas (Profetens farbror) att även stå där.

2. Det kommer även att finnas folk där som väntar på beslutet om deras framtid. Exempel är de sanna troende vars goda gärningar och synder vägde lika mycket.

Order A’araf härstammar från samma ord som Ma’rifah (Kunskap). Enligt detta så betyder det att de som har kunskap om Profeterna och Imamerna kommer att frälsas. Men självklart de som räknas som deras riktiga följare.

Shaykh Mufid(RA) har skrivit:
”Det sägs att A’raf är ett berg mellan helvetet och paradiset. Det sägs även att det är gräns väggen mellan dessa två platser. Vad som är säkert att det varken är paradiset eller helvetet. På domedagen så kommer Profeten(S) och Imamerna(A) vara på den och de är de som refereras i Allah(SWT) ord:

”En mur skall skilja de båda [grupperna] åt. Och där finns de som hade både insikt och urskillning och som känner var och en på hans särskilda kännetecken. Till dem som har paradiset till arvedel skall de ropa ”Fred!”. Men de har inte fått stiga in i paradiset, dit de längtar.” (Den heliga Koranen 7:46)
”De trotsiga, obotfärdiga syndarna skall kännas igen på sina [särskilda] kännetecken och de skall gripas i pannluggen och i fötterna.” (Den heliga Koranen 55:41)
”I detta ligger sannerligen budskap till dem som försöker tränga in i tingens innersta mening.” (Den heliga Koranen 15:75)

”Och det har nämnts i traditionerna att Allah(SWT) kommer att ha några grupper på A’araf som inte förtjänar någon belöning utan bestraffning men samtidigt inte förtjänar någon boning i helvetet i all evig tid. Dessa människor kommer att vänta i A’araf för Allah(SWT) att ge order. För sådana människor finns det en utväg och det är att få hjälp av Profeten(S) och Imamerna(A).”

”De sägs även att det kommer finnas boning för sådana människor som inte är Mukallaf (myndiga enligt islam och vis sina sinnes fulla bruk) i detta livet. Med andra ord de som är dårar eller inte vid sina sinnens fula bruk.  Därför har de varken gjort något gott eller ont för att förtjäna varken paradiset eller helvetet. Så Allah(SWT) kommer att låta de leva i A’araf.  De kommer inte kunna bestraffas för några dåliga gärningar, samtidigt kommer de inte kunnas att belönas som en frisk person”[1].

Gällande barn så har Shakh Mufid(RA) sagt:
De små barnen är inte Mukallaf (behöver inte följa de islamiska lagarna). Om de skulle dö vid en sådan ålder så skulle de inte förtjäna någon belöning. Men Allah(SWT) har gjort ett undantag för barn som kommer ifrån troende familjer. De kommer att få gå till Paradiset, inte bara det utan de barn som har dött som spädbarn kommer även föra deras föräldrar till paradiset.

På dommedagen kommer Allah(SWT) att testa fem grupper: Baren, de som dog i tidsperioden mellan tvåprofeter (och inte har sett någon av dessa profeter), de som levde under den Heliga Profeten(S) och inte visste om honom, de som är dumma, de som inte har sitt fulla sinne i bruk och de döva och stumma. Allah(SWT) kommer att sända ett sändebud mot de som kommer att förbereda en stor eld. Sändebudet kommer att säga ”Er herre har beordrat er att hoppa i elden”. Den som kommer att hoppa i elden kommer att finna elden säker och kall. De som kommer att vägra kommer Allah(SWT) att skicka de till helvetet[2].


[1]. Tashiku al-I’tiqadat, sidan 106 – 107

[2]. Biharu al-anwar,  vol.5. sid.279