Category Archives: Domedagen

Vad händer under domedagen?

Fråga: Vad händer under domedagen? Vilka frågor kommer att ställas?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Domedagen är en oerhörd stor, lång, svår, skräckinjagande och omskakande dag där väldigt mycket händer och det […]

A’araf

A’araf beyder höjderna. Det är platsen mellan paradiset och helvetet. Detta har nämnts i sjunde kapitlet av de Heliga Koranen som just heter al-A’araf. Och vem är mer orättfärdig än den som finner på osanningar om Gud eller påstår att Hans budskap är lögn? De skall få sin andel av det som Gud [har förordnat […]

Domedagen

Domedagen är det andra stadiet i det Eviga Livet. l motsats till Skärselden, som omfattar individen och individens omedelbara anländande där, så omfattar Domedagen det hela, det vill säga alla individer och hela världen. Detta är en händelse som omfattar allting och hela mänskligheten, en händelse som berör hela världen. Hela universum inträder i ett […]

Koranens argument och bevis angående den andra världen

Eftersom vår tro på Ateruppståndelsen härrör ur vår tro på Koranen och Profeternas budskap verkar det inte nödvändigt att bevisa Återuppståndelsen på ett vetenskapligt sätt. Koranen framlägger i alla fall en serie bevis för att informera oss om Återuppståndelsen. Vi skall kortfattat framlägga dessa bevis. Koranens argument består av en serie svar till dem som […]

Livet efter döden

Uppnår man direkt Uppståndelsens Dag efter döden och avgörs ens liv efter döden då? Eller hamnar man i en särskild värld i intervallet mellan Döden och Domedag? (Uppenbarligen känner endast Gud till när Domedagen kommer, till och med profeterna är omedvetna om det). Enligt den Heliga Koranen, den Heliga Profeten och imamerna uppnår ingen Domedagen […]

Manifestation och odödlighet av människans gärningar och förvärvanden

Enligt verserna i den Heliga Koranen och de religiösa ledarnas budskap och berättelser är människan evig och hennes gärningar bevaras på något sätt för alltid. Man kommer att uppleva sitt förflutna på Ateruppståndelsens Dag. God gärningar kommer att manifesteras på ett vackert sätt och vara en källa till glädje och lycka, medan onda gärningar kommer […]

Skärselden

Ordet “skärseld” betyder ett intervall. Den Heliga Koranen tolkar livet mellan döden och Domedagen som Skärselden. “De skola säga: Herre vårt elände överväldigade oss och vi voro människor som foro vilse. Herre för oss ut härifrån, ty om vi återfalla så varda vi förvisso orättfärdiga. Han skall svara: Försvinn därborta i Skärselden till Återuppståndelsens dag”. […]

Döden

Vad är döden? Är den förintelse eller innebär den övergång och förflyttning från en plats till en annan, och från en värld till en annan? Männsikan har alltid grubblat på denna fråga. Alla är benägna att direkt finna ett svar eller att tro på vad andra påstår. Den Heliga Koranen ger ett speciellt svar med […]