Category Archives: Domedagen

Första och andra basunen

Ljudet av trumpeten (Sur på arabiska) kommer att vara det första steget för domedagen. Allah(SWT) har nämnt detta i flera Koran verser: ”De underskattar sannerligen Gud [som jämför Honom med bilder huggna i sten]! På Uppståndelsens dag skall jorden vara [som] en nypa [grus] för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. […]

Mahshar: Samlingsplatsen och tiden

”NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv och jorden kastar upp sina bördor och människan ropar: ”Vad har hänt med den?” Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar]; det gör den på din Herres ingivelse. Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar. Och […]

Tron på livet härefter, den mest äldsta tron

Tron om Guds enhetlighet och tron på domedagen är grunderna av sann tro. Alla profeter från den första Profet Adam(A) till den sista, Profet Mohammad(S) förmedlade dessa läror till deras folk. Beviset på livet härefter kan hittas i böcker om antropologi och arkeologi. Vetenskapsmän har upptäckt att nästan alla förhistoriska samhällen trodde starkt på att […]

Vågskålen

Tron att det kommer att finnas är vågskål på domedagen som kommer att väga de goda och onda gärningarna är något som alla muslimer är ense om eftersom det är nämnt i flera verser i den Heliga Koranen såsom: ”På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta […]

Vägen och dess stationer

’Sirat’ betyder på arabiska vägen. Koranen använder ordet ’As-Siratul-Mustaquim’ som är den raka vägen för den gudomliga religionen. I domedagssammanhanget så betyder ’Sirat’ vägen ovanför helvetet som hela mänskligheten måste passera. Sheikh Saduq(RA) har skrivit: ”Vi tror att den vägen är sanningen och det är bron över helvetet. Det är vägen för hela mänskligheten precis […]

Domedagen

Som alla muslimer så tror shia muslimerna på att Allah(SWT) kommer att återväcka människorna igen efter att de dör då de ska hållas ansvariga för de gärningar som har utförts under livet för att sedan straffas eller gottgöras. På domedagen kommer alla människor att återväckas i de fysiska kropparna som de hade då de levde. […]