Första och andra basunen

Ljudet av trumpeten (Sur på arabiska) kommer att vara det första steget för domedagen. Allah(SWT) har nämnt detta i flera Koran verser:

”De underskattar sannerligen Gud [som jämför Honom med bilder huggna i sten]! På Uppståndelsens dag skall jorden vara [som] en nypa [grus] för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, stor är Han i Sin härlighet, höjd högt över allt vad [människor] sätter vid Hans sida!” (Den heliga Koranen 39:67)

”Och [Domens] basunstötar skall ljuda och alla i himlarna och på jorden – utom de som Gud vill [skona] – skall falla livlösa till marken. Ännu en basunstöt – och de reser sig och får skåda [den nya verkligheten].” (Den heliga Koranen 39:68)

”Och jorden skall lysa med sin Herres ljus. Och boken [där allas handlingar är upptecknade] skall tas fram och profeterna och [de andra] vittnena tillkallas, och alla skall dömas på en grund av sanning och ingen skall tillfogas orätt.” (Den heliga Koranen 39:69)

”Och var och en skall få den fulla lönen för sina handlingar – Han vet nämligen allt vad de gjorde.” (Den heliga Koranen 39:70)

”Och de som förnekade sanningen skall drivas mot helvetet, skara efter skara, och när de når fram öppnas dess portar och väktarna säger till dem: ”Har inte sändebud ur era egna led kommit och framfört er Herres budskap till er och påmint er om mötet denna Dag?” Och de skall svara: ”Jo, [så är det].” Men [Guds] straffdom har oåterkalleligen fallit över förnekarna.” (Den heliga Koranen 39:71)

”Och [väktarna] säger: ”Gå in genom helvetets portar – där skall ni förbli till evig tid!” Usel är den boning [som är förberedd] för dem som syndade av högmod!” (Den heliga Koranen 39:72)

Och de som fruktade sin Herre skall ledas mot paradiset, skara efter skara, och när de når fram står [redan] dess portar öppna och väktarna säger: ”Fred vare med er, ni goda människor! Stig in [i paradiset]! Här skall ni förbli till evig tid!” (Den heliga Koranen 39:73)

”Och de [saliga] skall säga: ”Låt oss lova och prisa Gud, som har uppfyllt Sitt löfte och gett oss [detta] land till arvedel, [denna] lustgård där vi får slå oss ned var vi har lust!” Ja, makalös är den belöning [som är förberedd] för dem som arbetar och strävar [för Guds sak]!” (Den heliga Koranen 39:74)

”Och du skall se änglarna omge [Allmaktens] tron med lovsång till sin Herres ära. Och rättvisa domar har fällts och [alla] höjer ropet: ”Allt lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre!” (Den heliga Koranen 39:75)

Imam Sajjad(A) frågades en gång:
– Hur mycket tid kommer att passera mellan ljudet av de två basunerna?
– Så mycket som Allah(SWT) önskar.
– Berätta då, O son av den Heliga budbäraren, hur kommer denna basun att blåsa?

Imamen sa:
– När det gäller själva blåsandet, så kommer sannerligen Allah(SWT) beordra ängeln Israfil som kommer komma ner mot jorden och med honom så kommer en basun finnas. Basunen kommer ha ett munstycke, och två rör. Avstånden mellan dessa rör kommer att vara lika mycket som avståndet mellan himlen och jorden. När änglarna kommer att se Israfil sänka sig mot jorden så kommer de att säga ”Sannerligen har Allah(SWT) beordrat sina invånare av jorden att dö och invånarna av himlen att dö.”

Sen kommer han blåsa i basunen en gång, ljudet kommer då komma ut ur det röret som är närmast jorden, alla levande varelser på jorden kommer att svimma av och dö. Sen kommer ljudet komma ut från det röret som är närmast himlen, så kommer alla levande varelser i himlen dö förutom Israfil. Sedan kommer Allah(SWT) säga till Israfil ”O Israfil, dö” och Israfil kommer då att dö.

Detta kommer att vara så länge som Allah(SWT) önskar. Efter det kommer Allah(SWT) beordra jorden att rulla, och det kommer rulla. Han kommer att beordra bergen och de kommer att flyga. Detta står beskrivet i den heliga koranen:
[Till dem hör också] de som var bofasta i staden och antog tron före [utvandrarnas ankomst, och som] med kärlek bemötte alla som sökte tillflykt hos dem och inte missunnade dem vad de fick ta emot, utan tvärtom gav dem företräde, trots att de själva måste göra uppoffringar. De som värjer sig för girighetens [frestelser] – dem skall det gå väl i händer.  De som kommer efter dem ber: ”Herre, ge oss Din förlåtelse och förlåt våra bröder som gått före oss i tron, och låt inte ovilja mot [någon] troende bli kvar i våra hjärtan! Herre! Du ömmar, full av barmhärtighet, [för Dina tjänare]!” [59:9-10]

Och hans ’Arsh’ (tron) kommer att återgå och kommer vara ovanför vatten, precis som det var i början, oberoende av hans majestät och makt.
Vid den tiden kommer Allah(SWT) skapa ett väldigt högt ljud som kommer att höras över hela jorden och himlen. ”Vems kungadöme är det denna dagen?” Ingen kommer att svara eftersom ingen kommer att vara levande. Sen kommer han säga med en hög röst:
”den Dag då de skall stiga ut [ur sina gravar] och då ingenting hos dem kan hållas dolt för Gud. Vem har det [obestridda] herraväldet denna Dag? Gud, den Ende, Den som härskar över allt med oinskränkt makt.” (Den heliga Koranen 40:16)

Jag besegrade alla varelser och gav de döden, sannerligen, jag är Allah, det finns ingen Gud förutom mig, det finns varken någon partner för mig eller minister. Jag skapade varelserna med min hand(kraft) och jag gav de död med min vilja och jag ska rädda de med min kraft.
När Allah kommer orsaka det andra ljudet från basunen så kommer ljudet komma ifrån röret som är himlen närmast. Alla av himlens invånare kommer då att resa på sig och stå där de gjorde innan. De kommer att återvända till bäraren av tronen och trädgården och elden kommer att bringas framför och folket kommer att samlas för igenkänning.
Efter att ha sagt detta så grät Imam Sajjad(A) intensivt.

[Biharu’l – anwar volym 6, sidan 325-325]