Mahshar: Samlingsplatsen och tiden

”NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv och jorden kastar upp sina bördor och människan ropar: ”Vad har hänt med den?” Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar]; det gör den på din Herres ingivelse. Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar. Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.” (Den heliga Koranen 99:1-8)

Detta är en sammanfattning av vad som kommer att ske på domedagen, från början till slut. Den första versen beskriver jordbävningen på domedagen. I ett tidigare kapitel så finns det en annan vers som säger:
”MÄNNISKOR! Frukta er Herre! Den Yttersta stundens omskakande händelser kommer att bli en svår [prövning]!” (Den heliga Koranen 22:1).
Jordbävningen kommer att tillplatta jorden; berg, floder och dalar, allt kommer att försvinna. En platt jord kommer att återuppstå, som kommer att bli ’Mah-shar’ dvs. en plats av samling.
Här är några verser som beskriver den ovannämnda texten:
”NÄR SOLEN lindas in [i mörker], och stjärnorna mister sitt sken, och bergen sätts i rörelse, och de dräktiga kamelstona lämnas utan tillsyn, och de vilda djuren tyr sig till varandra, och haven fattar eld, och själarna förs samman [de goda med de goda, de onda med de onda], och den nyfödda, som begravdes levande, tillfrågas för vilket brott hon miste livet, och [räkenskapens] böcker öppnas, och himlens [förhänge] dras ifrån, och helvetets [ugnar] fyras under, och paradiset görs synligt -[då] skall varje själ få veta vad den har fört med sig [till Domen].” (Den heliga Koranen 81:1-14)

Så solen, månen och stjärnorna kommer att förlora sitt sken och ljus: ”Den Dagen skall Vi rulla ihop himlen som en fullskriven pergamentrulle. Liksom Vi grep Oss an med den första skapelsen skall Vi förnya den – för detta löfte borgar Vi och Vi har makt att göra det!” (Den heliga Koranen 21:104)

”Hans löfte skall infrias] den Dag då jorden förvandlas till en annan jord och himlarna [till andra himlar] och då [alla] skall stiga fram inför den Ende Guden, som härskar över allt med oinskränkt makt.” (Den heliga Koranen 14:48)

”OCH DE frågar dig [vad som händer med] bergen [på Uppståndelsens Dag]. Säg: ”Min Herre skall förvandla dem till fin sand som [vinden] blåser undan och Han skall lämna [jordens yta] utslätad och öde, utan dalar eller höjder.” (Den heliga Koranen 20:105-107)

Då jorden och himlen kommer ändras och solen och stjärnorna kommer att dö så kommer “tiden” att ändras. Allah(SWT) säger ”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.” (Den heliga Koranen 70:49

Imam Sadiq(A) sa: ”Ha i åtanke att redogöra själva för er egna själar innan redogörelsen tas av Allah(SWT), för att på dommedagen kommer det finnas femtio stationer, varje station är som ett tusen år enligt jordens tidsräkning, sen läste imamen ovanstående versen[1].

Imam Baqir(A) sade:

”När dagen av domedagen kommer att komma så kommer Allah(SWT) samla människorna på ett stort fält. De kommer att vara barfota och nakna. De kommer att stå på samlingsplatsen (Mahshar) till de svettas kraftigt och andningen blir tung. De kommer att vara i detta stadiet i femtio år, då kommer Allah(SWT) säga: ”Den Dagen skall [alla] utan krumbukter följa roparens kallelse; alla röster skall tystna inför den Nåderike och ingenting skall höras utom [det dämpade, knappt förnimbara] ljudet av trampande fötter.” (Den heliga Koranen 20:108)

Sen sa Imamen: Sen kommer ett rop att ropas ut från samma riktning som ”Arsh”(tronen): ”Var är ’Ummi’”(dvs Mecka  borna) Profeten?. Några kommer då att säga ”varför gör du inte ropet med namn?”. Sen kommer han att ropa ut, ”Var är profeten av barmhärtighet, Mohammad, sonen av Abdullah?”. Sen kommer budbäraren av Allah(SWT)(Vår heliga profet) att komma fram framför hela mänskligheten tills han kommer tills Haudh’ (dvs., Kawthar) vars avstånd är lika mycket som avståndet mellan Ailah(dagens Eilat i ockuperade Palestina) och San’aa (Jemens huvudstad) och han kommer att stå på den. Sen kommer hans följeslagare (dvs. Imam Ali(A)) bli kallad och han kommer att komma fram och ställa sig bredvid den Heliga profeten(SWT)[2].


[1]. Biharu al-anwar, volym .7, sidan.126

[2]. Biharu al-anwar, Volym 7, sidan101-102