Guds enhet

Den islamiska trosläran uttrycks genom en bekännelse till två sanningar. Den första är att det inte finns någon annan gud (dvs. ingen annan värd tillbedjan) än Gud, Allah(SWT) och den andra sanningen är att Mohammad(S) är Hans budbärare. (LA ILAHA IL-LAL-LAH MOHAMMADUR-RASU-LUL-LAH). Muslimer tror på att Allah(SWT) är En. Han är begynnelsen och Han är Slutet. Han är Allsmäktig, Allestädes Närvarnade. Han är närmare människan än hennes halspulsåder men Han kan inte ses med ögon eller omfattas av mänskligt förstånd. Imam Ali(A) säger i en åkallan:

”Gud, sannerligen ber jag Dig i Ditt namn, i Allahs(SWT) namn, den Nådigaste, den Barmhärtigaste, Åh Du, som äger Höghet och Härlighet, den Levande, den Bestående, den Evige, det finns ingen annan Gud än Du.”