Speciell Welayah (förmyndarskap) och Imamat (ledarskap) i Koranen

Frågan om generell welaya leder till frågan om särskild welaya och sökandet efter och igenkännandet av en felfri (ma’som) imam och den gudomliga efterträdaren av Profeten(S). Detta med hjälp av olika islamiska källor och skrifter som förekommit i Koranen och hadither.

Visserligen vårt material är verser (ayat) som inte direkt föreskriver frågan om efterträdelse och welayah (förmyndarskap), men som fastställer dygder för Imam Ali(A) vilka pekar ut honom som den bäste av Profeten Mohammads(S) samhälle (ummah) och den bäste efter islams Profet(S) som med bifogandet av en logisk introduktion kommer vi nå slutsatsen att ingen är bättre lämpad än honom för ledandet av islamiska samhället (ummah) efter Profeten(S) och det är följande verser:

1. Surah al-Hadid (järn) vers 28 (Den heliga Koranen 57:28)
2. Versen Sabeqon (de främsta) (Den heliga Koranen 56:7-14)
3. Versen Marj al-Bahrain (Den heliga Koranen 55:19)
4. Surah al-Ahzab (parterna) vers 25 (Den heliga Koranen 33:25)
5. Surah Ma’edah (festen) vers 54 (Den heliga Koranen 5:54)

Första versen gällande speciell Welayah (förmyndarskap) i Koranen
TROENDE! Frukta Gud och tro på Hans Sändebud! Då skall Han av nåd ge er en dubbel belöning och låta ett ljus lysa er på er vandring och Han skall ge er Sin förlåtelse – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (Den heliga Koranen 57:28)

Tilltalade i denna vers är de troende (mo’menin) och påföljd tilltalningen ”TROENDE”har det befallits två befallningar:
1. Frukta Gud
2. Tro på hans SändebudDe troende (mo’menin) som är tilltalade i versen har blivit beordrade till fromhet (taqwa) och tro (iman).