Fosterutveckling i Koranen

 
Människans resa – från embryo till foster – är ett av de mest kritiska skedena i hennes liv och avgörande för hennes tillblivelse. Utvecklingen som genomgås är komplex och modern vetenskap har först på senare tid kunnat avtäcka många av dess hårfina processer; något som Koranen med slående noggrannhet beskrivit redan för 1400 år sedan.

Men hur börjar denna resa och vad är det som sker under fosterutvecklingen?

Beskådande

I Koranen finns det många verser om människans skapelse och många verser som uppmanar oss att skåda och reflektera över det som skapats och de komplexa processerna involverade. Allah(SWT) säger:

”Gå ut i världen och se [dessa spår som visar] hur Han har inlett skapandet!” (Koranen 29:20)

och även

 “LÅT människan betrakta det som hon är skapad av!” (Koranen, 86:5)

och i en annan vers:

“Vi skall visa dem Våra tecken vid horisonten och inom dem själva, ända till dess [uppenbarelsens] sanning står klar för dem!” (Koranen 41:53)

Koranen stannar inte där, utan har beskrivit många intrikata detaljer om människans skapelse och mänsklig fosterutveckling.

Beskrivningarna om fosterutveckling i Koranen är sannerligen intressanta. Delar av modern vetenskap som upptäckts är något Koranen långt innan har talat om. Vetenskapen säger oss att mänsklig reproduktion sker i många och olika stadier. Är inte detta vad Koranen redan har sagt?

”Det är Han som har skapat er steg för steg!” (Koranen, 71:14)

Låt oss se hur fosterutvecklingen har beskrivits och utvecklats under ett historiskt perspektiv.

Den medeltida uppfattningen om fosterutvecklingen

Ända fram till mitten av 1600-talet var den dominerade teorin kring fosterutveckling den Aristoteliska uppfattningen; en uppfattning ingen riktigt vågade ifrågasätta. Denna uppfattning grundade sig på två teorier:

a) Embryot är en miniatyr av en vuxen människa antingen i den manliga sädesvätskan eller i det kvinnliga sekretet och denna miniatyr växer till sig i livmodern

b) Fostret formas och skapas av menstruationsblodet. Aristoteles föredrog det senare synsättet, och lade till att mannens sädesvätska fick menstruationsblodet att koagulera, precis som mjölken ystas till ost.

Vad säger Koranen om embryots utveckling gällande dessa två teorier?

Koranen beskriver att:

a) Fostret är inte en miniatyr kopia av en vuxen, utan utvecklas stegvis.

  • Det är Han som har skapat er steg för steg! (Koranen, 71:14)
  • VI HAR skapat människan av finaste lera; därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar. Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud, den bäste Formgivaren! (Koranen, 23:12-14)
  • MÄNNISKOR! Om ni tvivlar på uppståndelsen, [tänk då på att] Vi har skapat er av jord och sedan av en droppe säd, därefter av en grodd som sätter sig fast, därefter av en klump, dels formad, dels ännu formlös. Så klargör Vi för er [Vår makt]. Och det Vi vill [skall födas] lägger Vi i moderlivets trygga förvar till en fastställd tid och Vi låter er födas som späda barn och därefter [växa till] och nå [full kroppslig och andlig] mognad. Några av er får dö [unga] och några av er blir med tilltagande ålder så skröpliga att de glömmer allt vad de en gång har vetat. Och [om ni ännu tvivlar], se på den torra döda jorden och hur den, när Vi låter regnet falla över den, skälver till och börjar svälla och låter alla slag av växter spira, ljuvliga att se. (Koranen, 22:5)

b) Fostret formas av både mannens och kvinnans kroppsvätskor.

  • För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn. (Koranen, 76:2)

Många av dåtidens individer som studerade anatomi påstod att den manliga sädesvätskan inte har någon del i tillkomsten av ett barn. De påstod att dess enda roll är att få menstruationsblodet att koagulera, något Koranens beskrivningar tillbakavisar då verserna från Koranen redogör vikten av mannens sädesvätska i utvecklingen av ett embryo.

Synen på fosterutvecklingen förändras

Teorin om fostret som en miniatyr av en fullvuxen människa, som alltså hävdade att en fullständig miniatyr av en människa fanns antingen i kvinnans äggcell eller i mannens sädesvätska och att den enbart växte till sig i livmodern, kvarstod i Europa ända fram till 1500/1600-talet. Då började man ifrågasätta Aristoteles teori som kom att förlora sin betydelse gradvis under kommande århundraden.

Den ryska vetenskapsmannen och biologen Karl Ernst Von Baer upptäckte ägget hos däggdjuret. Den första mänskliga äggcellen däremot beskrevs av Edgar Allen 1928. Von Baer visade att däggdjursäggen finns i äggstockarnas folliklar. Han utvecklade utvecklingsteorin, skapad av hans kollega Christian Pander, där han föreslog att alla senare organ utvecklades från dem tre groddbladen (ektoderm, mesoderm och endoderm). Från hans forskning lade han grunden till beviset att ett embryo utvecklas gradvis från en ursprunglig icke-specialiserad struktur.

De två tyska biologerna Theodor Schwann och Matthias Jakob Schleidens cellteori kompletterade denna syn. Cellteorins tre grundsatser beskrivs med följande påstående:

  1. Alla levande organismer består av en eller flera celler
  2. Cellen är den mest grundläggande enheten för liv
  3. Alla celler uppstår genom att celler delas

Schwann grundade den grundläggande embryologiska principen att äggcellen är en enda cell som stegvis utvecklas till en fullständig organism.

Upptäckten stannade inte där, utan år 1875 kunde den tyska professorn Oscar Hertwig redogöra befruktningsprocessen mellan sädesvätska och äggcell. Vidare skulle det dröja ändra fram till 1883 tills vetenskapsmannen Edouard Van Beneden kunde påvisa att både den manliga sädesvätskan och den kvinnliga äggcellen bidrog med lika stort antal av kromosomer till embryot.
Trots alla dessa upptäckter var det först under 1900- talet som det skulle komma att fastställas hur och när fostrets kön avgörs samt hur och när skelettet, muskulaturen, sinnen och nervsystemet utvecklas. Det är därför mer än märkvärdigt att man i Koranen, som uppenbarades för mer än 1400 år sedan, kan finna precisa beskrivningar av det som dagens moderna vetenskap endast nyligen upptäckt.
 
Vad är Koranens beskrivning?

Därefter skapar Vi av droppen en grodd (alaqa) som sätter sig fast och av grodden en klump (modgha) och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse.” (Koranen, 23:14)

Koranen använder sig bland annat av tre stycken huvudtermer i redogörelsen för fosterutvecklingen, vilka är följande:

1) Nutfah: en droppe vätska
2) Alaqa: något som håller fast eller fäster sig
3) Modgha: en tuggad klump

1) Nutfah

“därefter låter Han hennes avkomma avlas av en droppe av en oansenlig vätska” (Koranen 32:8)

Manlig utlösning är grundläggande för befruktning och innehåller ungefär 100 miljoner spermier per milliliter. Enligt vissa källor är volymen av utlösningen efter 3-4 dagars uppehåll vanligtvis 2-6 milliliter. Det innebär att utlösningen innehåller minst två miljoner spermier. Hur många spermier krävs för befruktning av ägget? En, ”en oansenlig vätska (sulalah).

”Vi har skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde] (nutfah amshaj)” (Koranen 76:2)

Den första av de stegvisa stadierna i fosterutvecklingen är nutfah, en droppe vätska, som nämnts elva gånger i Koranen. Amshaj betyder blandning. En tolkning av termen beskriver den blandning och sammansmältning av manlig och kvinnlig vätska som sker i livmodern eller äggledarna för att forma den befruktade äggcellen, som man i biologiska termer har benämnt zygoten.

”och att Han har skapat de två könen, mankön och kvinnokön av en droppe utgjuten säd” (Koranen, 53:45-46)

Den mänskliga skapelsen börjar med bildandet av en zygot med 46 kromosomer. Fostrets kön bestäms av spermien och inte av ägget. Ägget är X-bärande kromosom, medan spermien är antingen X eller Y-bärande kromosom. Ifall spermien är X-bärande blir fostret kvinnligt (XX) och ifall det är Y-bärande blir fostret manligt (XY). Detta är en förenklad förklaring som sker i majoriteten av alla fall, men det finns både undantag för denna regel och andra kombinationer vid vissa sjukdomar.

2) Alaqa

’Alaqa kommer av ’alaq som bokstavligt betyder något som hänger sig fast. Ser man på det befruktade äggets utvecklingsstadier är det som sker att det hänger sig fast och fäster sig i livmoderväggen. Termen alaqah för denna process, då zygoten fäster sig, implanterar sig och får näring i livmodern, är intressant med avseende den kunskap människan besitter idag kring fosterutvecklingen.

3) Modgha

Alaqah utvecklas till mudghah, där mudghah kommer från termen madgh som betyder tuggar och anger något som är tuggat och om vi studerar mudghah kan man se hur det ser ut som en tuggad klump med tandavtryck. Det är under detta stadie skelettet och muskulaturen sedan kan urskiljas. Detta stadie innefattar även utvecklingen av faryngala bågar (ur vilka ansiktet, öronen och nacken formas) – något som kan tolkas som de markerade ”tandavtrycken”[1] som då ger embryot ett utseende av en tuggad klump.

tuggad klimp

Utvecklingen av mänskligt ansikte

utv ansikte1 utv ansikte2

Utvecklingen av mänskligt ansikte                                     

Vi har skapat er av jord och sedan av en droppe säd, därefter av en grodd som sätter sig fast, därefter av en klump, dels formad, dels ännu formlös.” (Koranen, 22:5)

Av mukhlaqa och ghairu mukhlaqa sker utvecklingen från en formlös klump till något som börjar ta form. Detta utvecklingsstadium är idag känt att vara den mest grundläggande och kritiska perioden i fosterutvecklingen, då embryot är mest känsligt för olika faktorer som kan orsaka medfödda missbildningar.

dels formad, dels ännu formlös
Vid detta tidiga skede har de flesta organen skapats, men inte alla och de som skapats behöver stegvis utvecklas vidare.
 
Skydd i tre skikt

Hur är detta ömtåliga och känsliga foster skyddat?

I Koranen kan vi läsa:

Och Han skapar er i moderlivet genom den ena skapelseakten efter den andra, i tre [skikt av] mörker” (Koranen 39:6)

Tre skikt av mörker” hänvisar till livmodern och korions mörker, lager av membran eller slöjor som täcker fostret. Korion är en av dem fosterhinnor som skiljer fostret och fostervattnet från livmodern. Korion i sin tur består av två lager, varav fostrets del av moderkakan bildas från det yttre av dessa. Syftet med fosterhinnan innefattar bl.a. skydd av fostret från infektioner genom att bilda fysisk barriär och inneslutning av fostervatten. En annan tolkning av tre skikt av mörker har avsett buken, livmodern och moderkakan.

1525595_639780869396632_1243562228_n
Mellan ryggraden och revbenen

Uppslagsböckerna förklarar att under den sjätte veckan i fosterutvecklingen börjar könskörtlarnas utveckling. Platsen för könskörtlarnas utveckling indikeras i Koranen vara mellan ryggraden och revbenen.

o LÅT människan betrakta det som hon är skapad av! Hon är skapad av flöden, som utträder mellan ryggraden och revbenen. (Koranen, 86:5-7)

Koranen belyser området mellan ryggraden och revbenen som ett område där flödena har sitt ursprung. Något som dagens vetenskap säger följande om:
Gulesäcken innehåller tidiga fortplantningsceller, benämnda könsceller. Vid vecka 5 migrerar dessa könsceller till könskörtlarna i ett område närliggande njurarna, bukhålan. Från detta stadie utvecklas könskörtlarna till kvinnliga eller manliga körtlar beroende på kromosomerna. Under fosterstadiet förflyttas både testiklarna och äggstockarna från deras ursprungliga position till en lägre nivå. Testiklarna förflyttas nedåt till pungen genom en kanal i ljumsken och äggstockarna förblir kvar i bäckenet.
Avslutningsvis

Denna artikel har avsett att beskriva fosterutvecklingen och visa likheterna mellan Koranens 1400-åriga beskrivning och vad den moderna vetenskapen först på 1900-talet, med hjälp av mångåriga studier och de allra modernaste instrument lyckats avtäcka. Med all denna slående fakta som tillhandahållits oss genom den heliga Koranen för över 1400 år sedan, återstår endast att fråga:

”INSER människan inte att det är Vi som skapar henne av en droppe säd? Och se, där står hon, en tänkande varelse, färdig att tvista och argumentera. Hon tillämpar en liknelse på Oss och glömmer att hon [själv] är skapad och frågar: ”Vem kan ge liv åt förmultnade ben?” Säg: ”Han som först skapade dem skall ge dem [nytt] liv, eftersom Han har kunskapen om allt skapande” (Koranen, 36:77-79)

 

Källor

[1] ”The Developing Human”, Moore and Persuad, femte upplagan

[2] ”Graviditetskalender” http://www.1177.se

[3] http://www.al-islam.org/enlightening-commentary-light-holy-quran-vol-16/surah-al-zumar-chapter-39-verses-1-29#surah-al-zumar-verse-6

[4] Medschap.com: “Life Inside the Womb: Implications for Newborn and Infant Nurses”

[5] Stillwell, J. Brian. The biology of Prenatal Development. 2008. www.ehd.org
Kumar, Rani. Textbook of Human Embryology. Published 2008.

[6] http://www.1177.se/Tema/Kroppen/Fortplantning/Konsorgan-och-fortplantning/
http://www.columbia.edu/itc/hs/medical/humandev/2004/Chpt14-GonadalDev.pdf