Varför följer de fyra rättskolorna inte sin grundlärare i Islam, Imam Sadiq(A)?

Fråga:

Salam Aleyikom.

Eftersom jag följde Abu Hanifa förr inom Fiqh så undrar jag hur det kommer sig att de som studerade under Imam al-Sadiq (A.S) så som Abu Hanifa, Maliki m.m. Hur kommer det sig att de inte lärde ut det Imam Sadiq (AS) lärde
ut?

Till exempel de som följer Hanafi skolan ber ju med händerna korsade, gick dom emot Imam Sadiqs (AS) lärande?

 

Svar:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning i följet av Profeten(S) och Ahl al-Bait(A).

Det finns många inverkande faktorer i frågan och här följer några av dessa:

Först och främst gällande flera av de personligheter som kom att bli ledare för diverse olika troskolor så deltog dem visserligen i Imam Sadiqs(A) lektioner och på sätt och vis studerade hos honom och angav sig vara hans lärjungar, men detta hindrade inte dem från att utgå från andra källor också eller tillägga egna utlåtanden och slutsatser som inte alltid stämde.

Grundanledningen till detta skulle kunna spåras i synen på Imamerna(A) som Profetens(S) rättmätiga och av Gud utvalda ställföreträdare. Saknaden av denna syn ledde till att Imam Sadiqs(A) läror delvis antogs som en bland andra, trots att samtliga av dessa personligheter erkände Imamens(A) ställning som den högsta, mest fulländade och mest efterliknande Profeten(S) och hans sunnah både i fråga om kunskap och praktiserande av religionens lagar.

Dessutom spelade styret en stor roll i vad som spred sig och blev framstående hos allmänheten då de styrande förtryckarna främjade det som kunde användas och gynna dem på olika sätt. Dessa styrande behövde någon form av trosinriktning att gömma sig bakom och som de kunde använda för att rättfärdiga sina handlingar. På så vis var de starkt emot Ahl al-Baits(A) lära då denna inte accepterade de orättfärdiga handlingarna dessa begick och vägrade stötta deras orättmätiga styre. Därför var Imamerna(A) och även deras följeslagare och shia i allmänhet, som mildast, under ständig övervakning mesta av tiden tack vare samhällets politiska läge och alltsomoftast starkt begränsade och under hot, fängslade, torterade och många gånger dödade av styret.
För att de styrande ändå skulle kunna visa sig med religiöst ansikte inför folket såg de istället till att andra personligheter, som hade viss ställning bland folket religiöst och vars tankar och riktlinjer inte gick emot styret utan kunde medfölja det, fick större utrymme. Ibland såg dem själva till att sprida någon av dessa personligheters lära genom att hålla dem nära hovet, låta domstolsväsendet utfärda dom endast enligt deras syn, låta dem författa böcker med sina utlåtanden och tankar, favorisera en del av deras följare och ha de i nyckelposter där de kunde användas för att sprida trosriktningen i den riktning de ville m.m.

Bland dessa personligheter och ledare för olika troskolor fanns t.ex. en del som exempelvis var av åsikten att den styrande som lyckats ta över styret med svärdet och var av Qurayshi börd skulle lydas och varken rättvisa eller förtryck gav folk tillåtelse att protestera. Andra erkände sina samtida styrande som rättmätiga på annat vis och därmed fick större utrymme att sprida sina tankar.

Därutöver var Imam Sadiqs(A) tid, p.g.a. det instabila politiska läget och övergången som hade varit från Ummayyadiska till Abbasidiska ätten samt bl.a. expansionen och intagandet av många andra nationer inom islamiska gränserna, en tid som krävde många resurser och fokus på flera håll. Det var även det som möjliggjorde för Imam Sadiq(A) att kunna lära ut en del kunskaper och hålla i den formen av lektioner då de styrande var rädda att öppet slå ner på Ahl al-Bait(A) för mycket då deras ”kärlek” till Ahl al-Bait(A) och deras ”vilja” att återföra makten till deras rättmätiga hade varit parollen under vilket de tagit sig till makten. Även under denna tid fanns det stora begränsningar för Imamen(A) och det fanns inte möjlighet att nå ut och lära ut i den utsträckning som behövdes men i mån av den lilla öppningen som uppstått, och med det enorma behov som fanns då många olika tankar hade spridits och förvirrat folk, såg Imamen(A) till att föra vidare den kunskapen som härrörde från hans fäder, från Profeten(S), från Gud och som nått oss idag och utgör än idag en rik outtömlig källa. Men så fort läget hade någorlunda stabiliserats så övergick de abbasidiska styrandena till sin verkliga natur och mer öppet slog ner Ahl al-Bait(A) vilket man tydligt kunde se av det skräckvälde som rådde och alla shia som dödes, i synnerhet hur Imam Khadim(A) flyttades från fängelse till fängelse och till slut förgiftades efter många års fångenskap.

Med detta sagt, som endast utgör några aspekter av den tidens rådande atmosfär, så blir det inshaAllah något tydligare hur det kom sig att Imam Sadiqs(A) lära inte var den allmänt spridda i samhället och inte förespråkades i sin helhet ens utav de som studerade hos honom.

Må Gud vägleda, välsigna och stadga dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i handling och ord, i förberedelse och uppriktig väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner
Den Väntades Vänner