Profeten Job(A)

Profeten Job(A) var barnbarn till profeten Isak(A), son av profeten Abraham(A) och hans hustru var barnbarn till profeten Josef(A). Allah(SWT) gav honom många välsignelser. Han var en rik man med stora flockar av får och mycket mark. Han hade många barn och var väl respekterad av sitt folk.

 

Profeten Job(A) var generös med sin rikedom och tog hand om föräldralösa och brukade ge mat till de fattiga. Han var medveten om behoven hos alla och i synnerhet hans släktingar, som han alltid behandlade vänligt. För alla sina gåvor, förblev profeten Job(A) ständigt tacksam till Allah(SWT).

 

När Shaitan såg profeten Jobs(A) hängivenhet till Allah(SWT), beslutade han att försöka leda honom på avvägar. Eftersom han hade att göra med en profet, begärde Shaitan till Allah(SWT) om makt över profeten Jobs(A) angelägenheter och sade, ”O Allah(SWT), medan Job(A) har din välsignelse är han tacksam mot dig. Men ge mig kontroll över hans angelägenheter och jag kommer att få honom att vända sig bort från dig. ”

 

Allah(SWT) var fullt medveten om profeten Jobs(A) tålamod och uthållighet, men som ett test för Hans profet och som en lärdom för mänskligheten, beviljade Han Shaitans begäran.

 

Shaitan kom ner på jorden och orsakade förstörelse bland alla profeten Jobs(A) djur och egendom och som om inte detta vore nog, dödade han Jobs(A) barn också. Men profeten Job(A) vände sig till Allah(SWT) med ännu större intensitet än tidigare.

 

När Shaitan såg att sin plan misslyckades, gjorde han så att profeten Job(A) förlorade sin hälsa och blev drabbad av en svår sjukdom. När folket såg de problem som drabbade profeten Job(A), började de säga att han måste gjort något hemskt för att ådra sig ett sådant straff från Allah(SWT) och de började undvika honom. Slutligen fick han gå i exil från sitt samhälle och var tvungen att lämna staden.

 

Profeten Job(A) började leva ute i vildmarken och spenderade sin tid med att be till Allah(SWT). Hans enda sällskap var hans hustru Rahma, som försörjde dem genom att göra udda jobb i folkets hus. Flera år hade gått och Shaitan tittade hjälplöst på profeten Jobs(A) orubbliga hängivenhet och hans fortsatta böner till Allah(SWT). Slutligen beslöt han att han skulle försöka testa profeten Jobs(A) tålamod genom hans hustru.

 

En dag kom Shaitan i form av en människa till Rahma och sade till henne att han kände till ett sätt att bota hennes make från hans fruktansvärda sjukdom. Han berättade för henne att ta ett får och slakta det i hans namn i stället för Allahs(SWT) namn. Han hävdade att dess kött skulle omedelbart bota profeten Job(A).

 

När hon kom tillbaka och föreslog denna behandling för hennes man, insåg han direkt vad som hade hänt. Han sade till henne: ”Har fienden till min Herre vilselett dig? Synd om dig! Hur många år har vi njutit av ett liv av lycka på grund av Allahs(SWT) nåd?” Hon svarade, ”Åttio år.” Han sade, ”Och hur länge har vi levt i denna prövning?” Hon sade: ”I sju år.” Sedan berättade profeten Job(A) ilsket för henne, ”Varför skulle vi inte bära allt detta under lika lång tid som vi levde lyckliga? Vid Gud! Om jag blir lättad från mina problem kommer jag att piska dig med ett hundra piskrapp för ditt onda förslag.” Han berättade för henne att gå sin väg och lämna honom ensam.

 

Slutligen vände sig profeten Job(A) till Allah(SWT) och klagade över  Shaitans upprepade ansträngningar att få honom att överge sin övertygelse. Den heliga Koranen säger:

 

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: ”Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” Och Vi hörde hans bön och befriade honom från det onda som [plågade] honom och gav honom åter [dem av] hans familj [som Vi tagit ifrån honom] och Vi fördubblade deras antal som en särskild nåd från Oss och som något att bevaras i minnet av alla som ägnar Oss sin dyrkan. [Koranen 21:83-84]

 

Allah(SWT) accepterade profeten Jobs(A) böner och botade honom från hans problem.

 

Den heliga Koranen säger:

 

[Och Vi sade:] ”Stampa i marken med din fot! Där finns friskt vatten så att du kan tvätta dig och dricka.” Och Vi gav honom tillbaka [dem som Vi hade tagit från honom av] hans familj och fördubblade deras antal som en särskild nåd från Oss och som en påminnelse till dem som har förstånd. [Och Vi sade:] ”Tag en näve [gräs] och slå med den och bryt inte din ed!” – Vi såg hans uthållighet och tålamod, en sann [Guds] tjänare! Han vände alltid tillbaka till Oss med ångerfullt sinne. [Koranen 38:42-44]

 

Profeten Job(A) slog på marken med sin fot och en ström av vatten kom ut. När han tvättade sig med vattnet såg han att hans sjukdom försvunnit och han blev normal igen. Hans fru Rahma var orolig för honom, men när hon återvände blev hon förvånad över att se honom återställd till sin forna hälsa.

 

Profeten Job(A) var glad över att se sin hustru, men efter ett tag, kom han ihåg sitt löfte att straffa henne. Men Allah(SWT) visade att han skulle slå henne med en mjuk piska så att han bokstavligen uppfyllde sitt löfte, men inte sårade henne över huvud taget eftersom hon troget hade tjänat honom under prövningarnas period. Allah(SWT) återställde sedan profeten Jobs(A) tidigare välstånd. Han blev välsignad med många barn och fler efterföljare än han hade innan.

 

Det är en stor lärdom för oss när det gäller det berömda tålamodet som profeten Job(A) hade. Han led sitt lidande utan bitterhet, och underkastade sig Allah(SWT) vilja, Som flödigt belönar de som står fast vid sökandet efter Hans välbehag.