Istikhara

Hej!

Vad säger Shia islam om istikhara inför äktenskap?

är detta mostahab eller makrooh?

Om det skulle vara mostahab hur

skulle en sådan istikhara gå tillväga på ett rätt sätt?

Finns det några vilkor eller principer för att två skall göra
istikhara inför ett äktenskapsbeslut?

 

Svar:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Salam och hej

All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning.

Islam bygger på förnuft och värdesätter människans förnuft och intellekt som den inre vägvisande välsignelse och urskiljande ljuskastande verktyg som Gud har skänkt människan för att kunna överväga och göra sina val med hjälp av.

Inför varje beslut gäller det därmed för människan att i första hand undersöka saken väl och grundligt, söka nödvändig kunskap och använda sitt förnuft för att överväga, avgöra och fatta ett beslut i frågan.
När den egna kunskapen, kompetensen och/eller den egna förmågan att komma till slutsats inte är tillräcklig, gäller det att i andra hand vända sig till visa, kloka och kompetenta personer för rådgivning. Med andra ord, när en individs intellekt ensam inte räcker till är nästa alternativ att vända sig till ett kollektivt intellekt och ta hjälp av den. Det gäller alltså att söka upp pålitliga, sakkunniga och erfarna personer som kan sprida mer ljus på frågan och vara en hjälpande faktor till ett beslut som man själv ska fatta.

Skulle det fortfarande återstå oklarhet, tveksamhet eller rådvillhet i en fråga, trots att båda dessa alternativ har använts, kan istikhara komma i tredje hand. Istikhara blir alltså ett hjälpande verktyg som kan användas ifall de föregående stegen inte har kunnat vara avgörande och tveksamhet återstår i frågan. I ett sådant fall blir istikhare som en rådgivande med Gud den Allvetande den Vise. Har ett avgörande redan kunnat uppnås med tidigare steg, är istikhara alltså inte aktuell.

Istikhara är således vare sig makrooh (orekommenderat) eller mustahab (rekommenderat) men har vissa villkor, däribland att den inte gäller i frågor som redan är avgjorda via religionens lagar. Det går t.ex. inte att göra istikhara på något som redan bestämt är förbjudet.

När det gäller giftermål gäller detsamma som i andra frågor. Dock kräver vikten av äktenskap och det livspåverkande beslut det innebär, att man efterföljer de nämnda riktlinjerna ordentligt och inte tar till istikhara direkt. Med andra ord gäller det att se efter om mannen och kvinnan som vill ingå äktenskapet uppfyller den huvudsakliga villkor som gäller för äktenskap – nämligen att paret ska vara kof’ för varandra d.v.s. relativt likvärdiga som personer. Med andra ord ska paret vara ungefär på samma nivå, ha liknande mål och helt enkelt passa varandra, och detta kräver undersökning, samtal och reflektion vilket är förnuftets sak.

Må Gud vägleda och välsigna er och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i handling och ord, i aktiv förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera alla behövande i dina böner
Den Väntades Vänner