Islams syn på personer med funktionsnedsättning

Fråga:
hej! hur ser Islam på funktionsnedsättning? om man får veta att sitt barn har en funktionsnedsättning görs det något speciellt då?

Svar:
Handikapp som funktionshinder kan undersökas från olika vinklar. Oavsett orsak till funktionshindret, är det som är mest inflytelserikt i livet uppmärksamhet på deras förmågor. Samt att de försöker uppnå livets uppnåeliga mål och andra roller i samhället. Alltså sätts högt fokus i persons förmågor än dennes funktionsnedsättning. Gud har fördömt detta i koranen i flertalet verser.

”Han [uppvisade] bister min och vände sig bort. Att den blinde kom till honom [Profeten(S)]. Och vad vet du?! Kanske renar han [den blinde] sig. Eller påminns, så nyttar påminnelsen honom.” [80:1-4]

De inledande verserna anger en händelse där den beskrivna personen gav en misslynt, bister min och vände bort ansiktet när en blind person kom till Profeten(S). Sedan riktas talet till personen i fråga med en förebrående ton som ifrågasätter på vilka grunder han betedde sig på det viset. Detta trots att han inte visste om den blinde var en god person som renade sig via tro och goda handlingar, eller om han hade kommit för att lyssna på Profetens(S) ord och genom påminnelsen ta lärdom för att vidare rena sig.

Att de två första verserna har formulerats i tredje person, kan visa på styrkan av förebråelse och indikera att Gud har vänt Sig från den personen för denna handling och inte pratar direkt till honom. Detta medan att de två nästföljande verserna riktas direkt till personen, stärker förebråelsen ytterligare då de ifrågasättande argumenten blir svårare att komma ifrån när de sägs direkt riktade till den avsedda personen och därmed ställer honom mot väggen. Den blindes blindhet stärker förebråelsen ytterligare då det blir frågan om att bortvända och vilja avvisa en behövande person som själv har sökt upp hjälp och det medan hans motiv är gudsfruktan.

Denna händelse återges involvera en rik man från Bani Umayya som Profeten(S) satt och talade med, när den blinde Abdullah ibn Umm Maktoom kom in. Den blinde mannen sökte sig fram till Profeten(S) ivrigt och bad Profeten(S) insisterande att recitera verser ur den heliga Koranen för honom. Det var i samband med detta som den rika mannen reagerade på det vis som beskrivs i dessa verser, vilka nedsändes i samband med händelsen. Således stämmer inte vissa tolkningar som påstått att verserna avser Profeten(S). Detta bland annat då Profeten(S) aldrig uppvisade bister min, i synnerhet inte gentemot behövande som sökte sig till honom. Inte heller var Profeten(S) öppen och mottaglig eller avvisande gentemot de rika och de fattiga baserat på deras ekonomiska status, som beskrivs härnäst. Sådant är sannerligen långt ifrån Profetens(S) höga moral som Gud Själv vittnar om och prisar, liksom historien vittnar om det. [se 68:4] Läs mer om tolkning till detta korankapitel under www.heligakoranen.se

I en annan vers säger Gud:

”TROENDE! Män skall inte göra narr av andra män – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och kvinnor skall inte göra narr av andra kvinnor – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och förtala inte varandra och ge inte varandra skamliga öknamn; det är gement, troende emellan, att använda öknamn som leder tanken till synd och lastbarhet, och de som [beter sig så och] inte ångrar det gör sig skyldiga till en svår orätt.” [49:11]

Den heliga Koranen ifrågasätter de vanliga kulturella traditionerna för okunnighetens tid i diskriminering mellan friska och funktionshindrade, som det säger.

”[NI TROENDE är alla bröder!] Ingenting hindrar [därför] den blinde eller den halte eller den sjuke [att delta i måltider tillsammans med de friska och färdiga]; ingenting hindrar heller att ni intar era måltider i ert hem [eller era barns hem], eller i era fäders, era mödrars, era bröders, era systrars, era farbröders, era fastrars, era morbröders eller era mostrars hem, eller de hus vars nycklar ni har i er hand eller hos den som är er nära vän. Ingen kan klandra er för att ni vill inta er måltid i sällskap eller [för att ni vill göra det] i ensamhet. Och då ni stiger in i ett hus, hälsa då varandra med välsignade, goda ord från Gud! Så klargör Gud [Sina] budskap för er; kanske använder ni ert förstånd.” [24:61]

Även om det inte finns något specifikt kapitel för personer med funktionsnedsättning i Koranen, finns det flera berättelser där olika aspekter av funktionshinder nämnts. Vissa av dem anges nedan.

  1. Profeten skickade, Ibn Maktoum och Musab ibn Umayr, som båda hade funktionshindret synnedsättning, till Medina som ambassadörer för att undervisa Koranen till folket i Medina. Dessa var de första som åkte till Medina för att undervisa i Koranen. (Al-Maghazi Al-Waqedi vol 1 s8)
  2. Även bland böneutropare hade Profeten(S) tillsatt personer med synnedsättning. Bland annat, Abu Hamzura och Ibn Umm Maktoum, var bland de första muslimerna i Islam.
  3. Profeten(S) har även uppmanat alla att lära sig bete sig gentemot personer med funktionsnedsättning med enkla tips. Exempelvis har han påtalat att man inte ska stirra på personer som kan ha ett utseendeavvikelse. Detta eftersom stirrandet kan såra dem. (Bihar al-anwar vol 72 s15)
  4. Vidare har Profeten(S) även uppmanat om att stödja personer med funktionsnedsättning. Han(S) har i en återberättelse sagt: ”Den som hjälper en funktionshindrad person i sitt arbete, kommer Gud atthjälpa honom i sitt arbete, och på uppståndelsedagen kommer det att finnas änglar som hjälper honom att övervinna sin rädsla.” (Bihar al-anwar vol 72 s21)

Detta var ett axplock av vad Gud och Profeten(S) uttalat om gällande funktionshindrade personer. Det går även att läsa en tidigare artikel om en liknande fråga under följande länk:

Må Gud förlåta oss alla synder och vägleda och välsigna dig och oss alla till Sig i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i handling och ord, i sann förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera oss och alla människor som överträtt mot sig själva i dina böner så alla må vägledas inshaAllah

Den Väntades Vänner