Hur ser människosynen ut inom islam?

Fråga:
Hej!
jag gör ett arbete om islam och har några intervjufrågor jag skulle vilja ha svar på.

* Hur ser människosynen ut inom islam tex. manligt och kvinnligt?
* Tycker du att islam är en missförstådd religion? Vad tror du att det kan det bero på?
* Hur passar islam in i det svenska samhället?
* Hur ska resten av världen få bättre förståelse för islam?
* Hur fungerar det att jobba under islam?
* Hur ser islam på jakt?
* Sex innan äktenskapet är ju inte tillåtet, hur kan man ”straffas”?
* Varför ska man följa just islams lära?

 

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud som skänkt oss intellekt och förmåga till resonemang.
Vi tackar dig för att ha vänt dig till oss för att höra om vår tro från oss som följer den inshaAllah med Guds hjälp. Nedan följer sammanfattade svar på dina frågor:

– Människor har lika värde och ett människoliv är lika värd som en annan på så vis att Gud i den heliga Koranen säger:

”om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet.” (Den heliga Koranen 5:32)

Vidare säger Gud även:

”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.” (Den heliga Koranen 49:13)

Alltså är ingen människa förmer än någon annan p.g.a. varken kön, nationalitet, hudfärg, ekonomisk eller samhällstillstånd etc. utan den som har högre ställning hos Gud är den som har större gudfruktighet vilket innebär bl.a. att utföra goda handlingar och avstå från synd i sin tro på Gud och hans profeter och domensdag.

– Ja och det beror på ignorans och okunskap. Ovilligheten eller latheten att skaffa sig kunskap istället för att blint fördöma eller följa andras uttalanden om Islam som oftast bygger på antingen medvetet falska anklagelser eller missförstånd p.g.a. inhämtat information från fientliga källor och inte från själva roten muslimers lärda som kan förklara grunderna. Att man inte själv väljer att anstränga sig lite för att ta reda på hur det egentligen ligger till med det ena eller det andra och vilken syn de som faktiskt följer en viss religion eller rättskola har på saken själva och sedan ta ställning utifrån det och inte vad andra skriver eller säger eller tycker om saken. Detta med okunskap och lathet gäller för båda parter då en del muslimer också latar sig och inte ser till att skaffa utomordentligt med kunskap om sin religion och sprida den kunskapen vidare till andra medmänniskor för att klargöra bilden samt som en delvis naturlig följd vid attack att en del muslimer väljer att inta en slags försvarsinställning och det hela blir ett slags vi och de tänkande som inte är nyttigt för någon.

– Islam är en världsreligion och ett budskap till hela världen så den begränsar sig inte till en viss tid eller plats eller en viss nation och folk. I Islam finns en serie grundläggande moraliska lagar som bygger på människans medfödda natur (fitrah) som fungerar som en kompass som vägleder henne. Vi människor har alltså ett gemensamt värdegrund oavsett var vi kommer ifrån vilket medför att en del handlingar som exempelvis lögn, baktal, stöld, mord etc. fördöms utav alla oavsett vilken nation eller tidsera man tillhör och likaså uppmuntras en del handlingar som vänlighet, att hjälpa andra, tala sanning, skaffa kunskap etc. Alltså finns denna moral och inre kompass inbyggt hos alla och det kan man tydligt se i synnerhet hos barn som omedelbart reagerar om någon skulle ljuga o.s.v. Däremot kan denna kompass med tiden genom människans handlingar och överträdanden komma att slumra till eller ignoreras av människan. Vidare har människan sitt intellekt och förnuft till förfogande för att resonera sig fram och skilja på rätt och fel. Men det är inte alltid dessa redskap räcker till och religionen fungerar som en yttre redskap och hjälp som backar upp och stärker de inre redskapen samtidigt som det kompletterar med det som är oåtkomligt åt dessa som fallet är med mer komplicerade frågor som livets meningen m.m. Därför fungerar Islam som ett gudomligt budkap för alla människor, alla tider och alla samhällen däribland Sverige. Det går alldeles utmärkt att vara muslim i Sverige som varhelst i världen. Det som i dagens samhälle går emot religionens föreskrifter är vad religionen påpekar vara skadligt för människan samtidigt som människans fria val inte tas ifrån henne och hon får uppräcka följden av sina handlingar den svåra vägen om hon väljer det och det medför sina konsekvenser – den som leker får leken tåla helt enkelt!

– Skaffa kunskap och inte fördöma andra människor. Islam är långt ifrån vad det idag målas upp av media och andra missledande krafter runtom i världen som försöker svartmåla religionen genom att presentera saker ur sin kontext eller genom fel förståelse och utan villighet att med öppet sinne lyssna, endast se till att skrika ut sitt eget tycke.

-Om du med ”jobba” menar att ha ett jobb och arbeta så fungerar det alldeles utmärkt. Islam uppmanar ständigt till arbete och att man själv ska anstränga sig och försöka sitt bästa för att komma någonvart.

– Återigen, om du menar ”jakt” i form av att jaga/slakta djur för föda så finns det inget som hindrar det men givetvis ska allt vara med måtta och fastän att äta kött från boskap och djur med undantag är tillåtet så rekommenderas det att man inte ska äta för mycket kött.

– Straffet beror på vilka som begått brottet och på vilka grunder. Om de involverade är redan gifta och alltså har en egen make/maka så skiljer sig straffet från om de skulle vara ogifta och där tas det hänsyn till människans naturliga behov och huruvida det funnits möjlighet att täcka det behovet eller inte. Hur omständigheterna kring situationen ser ut kan också ha sin påverkan. Vidare, för att ett eventuellt dom och straff ska kunna fastslås så krävs det fyra vittnen som kan detaljrikt vittna om händelsen m.m. Det är alltså en komplicerat process med flera moment och mycket beror på den enskilda situationen.

– Man ska följa Islams lära inte för att man måste utan för att man övertygats om dess sanning. Varje människa har en inre drivkraft som vill nå sanningen och inom Islam uppmuntras människan till att söka sig kunskap och reflektera för att nå insikt och sanningen. I synnerhet i religionen trospelare (Usol-e-Din) som utgör Islams grundprinciper så har inte människan tillåtelse att man följa blint och tro bara för att föräldrarna gör eller för att andra säger det, utan det är hennes plikt att söka sig till svaren för att själv övertygas! (mer om vilka dessa är kan du läsa på www.islamportalen.se)

Vi har försökt att svara på alla dina frågor relativt kortfattat och sammanfattat men ha överseende med att en del aspekter kring frågorna kanske inte är tydligt framlagda då en skriftlig intervju är betydligt mer begränsad än en muntlig. Dock hoppas vi ha kunnat vara till hjälp och att du söker vidare efter svar och inshaAllah finner dessa. Du kan även vända dig till sidorna som du hittar under länkar som är specialiserade på olika ämnen inom Islam och presenterar en vidare bild. Du är även välkommen att fråga om något av svaren skulle vara otydligt.

Må vi alla ständigt söka efter sanningen, ha kraften och insikten att urskilja den och styrkan att stadigt följa den i alla lägen inshaAllah!

Den Väntades Vänner