Varför har Allah(SWT) valt att använda uttryck för Sig själv i plural?

Fråga:
Då Allah(SWT), den Allsmäktige, är En, unik och oförliknelig, och vet Sin enhet, hur kommer det sig att Han i den Heliga Koranen använder uttryck för Sig själv i plural?

Svar:
Användandet av första person plural (Vi) är ett tecken på storslagenhet och prakt hos den person (entitet) som talar och detta användande är således ytterst lämpligt och passande för Allah(SWT). Araber säger att användandet av första person plural är ett bevis på storslagenhet då de mäktiga personligheterna på den tiden generellt sätt aldrig var ensamma. Tjänare, servicepersonal och annat folk var alltid omkring dem för att uppfylla deras önskemål. Det är därför de alltid använde uttrycket Vi och användandet av detta ord är således en metafor för storslagenhet.

I detta avseende, varhelst Allahs(SWT) namn uttrycks i plural form, påminner detta människan om Hans storhet och prakt och vi börjar således tänka på de uppenbara och dolda krafterna i universum, som alla är underordnade Honom. På detta sätt stärks vår tro på tawhid (Guds enhet), och vår uppmärksamhet gentemot det helgande jaget ökar.