Varför ska vi dyrka Gud? Vad är filosofin bakom Bönen, Fastan och Hajj?

Fråga:
Varför skall vi dyrka Gud, då Han inte är beroende av vår dyrkan? Han är oberoende och alla är beroende av Honom. Om Gud behövde vår dyrkan, så skulle detta inte stämma överens med Hans gudomlighet och Gudom.

Svar:
Svaret på denna fråga kan besvaras på två sätt: ett kortfattat och det andra i detalj.
Det korta svaret är att om syftet med denna dyrkan är för att uppfylla Guds behov och genom vår lydnad ge Honom några fördelar, uppstår frågan om Gud verkligen är obegränsad och bortom alla brister och behov; vad är det då för nytta med vår dyrkan, om inte för att dyrka Honom för att upphöja oss själva, för dyrkan skulle då vara ett sätt för oss att lyfta oss själva och uppnå godhet och detta skulle kräva vägledning och gehör från Gud, för att vi således skall nå perfektion genom dyrkan.

Det mer detaljerade svaret är följande: Dyrka, åkallan och oavsett vilken handling som än utförs i syfte att söka Guds välbehag, har mer eller mindre en effekt på människan men även för samhället. I själva verket är detta den högsta formen av utbildning och etik inom den Islamiska skolan eftersom:
a) Dyrkan av Gud skapar en känsla av tacksamhet, respekt och ära. Att inse värdet av källan varifrån människan erhåller de gudomliga välsignelserna är ett tecken på att personen förtjänat dem.
b) Dyrkan av Gud upphöjer människans själ. Vad kan vara mer upphöjande än att man blir förenad med den totala perfektionen vilken är Gud, och för att vi genom dyrkan och frågor som rör detta liv begär hjälp från den ändlösa och obegränsade makten och skaffar oss en sådan förmåga att vi kan kommunicera med Honom.

Dessa fördelar finns närvarande i alla handlingar av dyrkan, som utförs på rätt sätt, och andra former av dyrkan såsom bön, fasta och hajj etc., har sina egna fördelar och effekter. Vi kommer här i korthet att diskutera hemligheterna bakom de viktigaste Islamiska handlingarna av dyrkan, så att det blir tydligt att dyrkan och åkallan gynnar oss och att Gud inte är i behov av dem.

(1) Böner och deras gynnsamma effekter
Böner är orsaken till hågkomsten av Gud och hågkomsten av Gud disciplinerar sinnet och jaget, kontrollerar de ohämmade begären och tyglar den upproriska själen.
Den person som ber kommer alltid att minnas Gud. Minnet av Herren som är medveten om våra små och stora gärningar. Och de ting, som finns i våra själar och tankar, som passerar genom våra sinnen. Han är väl underrättad och medveten om dem. Den minsta effekten som hågkomsten av Gud medför, är att en person blir kapabel att balansera sina begär. På samma sätt befinner sig en person som glömmer Gud och inte bryr sig om belöning eller bestraffning i intellektuellt mörker.

Den person, som försummar Gud, reflekterar inte över resultatet av hans gärningar och karaktär. Inte heller reflekterar han över fullföljandet av sina ohämmade begär och böjelser, och en sådan person känner inga gränser. Den fem dagliga bönerna påminner oss om Gud, den Allsmäktige, och tar bort mörkret av försumlighet från våra själar.
För den person i vars existens, det finns en vana av ohämmade begär, som har en stark inre påverkan – är det bästa sättet att kontrollera dessa begär genom hågkomsten av Gud och genom att påminna sig om straffen för dessa synder och komma ihåg de exakta förpliktelserna där det inte finns någon möjlighet till misstag. Det är därför som den heliga Koranen säger att ett av syftena med bönen är att minnas Gud:
”Jag är Gud. Ingen gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!” (Den heliga Koranen 20:14)

(2) Avhållandet från synd
Det är nödvändigt för en dyrkare att be på rätt sätt och se till att det accepteras. Denne bör även avstå från synder. Till exempel måste villkoren för att kunna utföra en handling av dyrkan (som till exempel wotho’ (tvagning) och ghosl vattnet, klädseln med vilken en person ber och den plats där denne ber) vara legitima. Dessa saker kräver att en person inte bör närma sig haram (otillåtna och förbjudna ting) och bör avhålla sig från alla typer av haram medan denne utför affärsverksamhet, eftersom det är mycket svårt för en person att hålla sig borta från haram under bönen och vid andra tidpunkter inte göra det.
Vi lärde oss att följande vers (ayat) pekar på detta:
”…Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft…” (Den heliga Koranen 29:45)

När en dyrkare fastslår i sitt inre att villkoren för godkännandet av bönerna är att denne bör uppfylla rättigheter såsom att betala zakat (religiös skatt), att hjälpa de behövande, att inte baktala, att avstå från högmod och svartsjuka, att avstå från vin och alkohol, och med uppmärksamhet, ett klart sinne, och ren avsikt ställa sig inför Gud, då blir denne en sann dyrkare och kommer säkerligen att följa dessa regler. Angående detta sade den heliga Profeten(S):
”Bönen är som en flod av rent vatten, i vilken en person renar sig själv, och om en person tvättar sig fem gånger om dagen kommer han aldrig att bli smutsig. På samma sätt kommer en person som ber fem gånger om dagen och tvättar sitt hjärta med denna rena och andliga källa, att aldrig fylla sitt hjärta och själ med synder.”

(3) Renhet och bevarandet av hälsan
Då tillbedjaren ibland tvättar hela sin kropp och har för vana att utföra tvagning flera gånger om dagen och natten, och innan denne utför ghusl och tvagning rensar sin kropp från alla föroreningar och från alla typer av smuts, är denne en ren person. Ur denna synpunkt, skyddar bönen hälsan hos en person och hjälper denne att hålla sig ren, vilket är mycket viktigt i ens liv.

(4) Disciplin och självbehärskning
För varje bön finns en fastställd och särskild tidpunkt, och för en person som vill be är det nödvändigt att bönen utförs inom föreskriven tid, och detta hjälper en person att bli mer disciplinerad och självbehärskad och hjälper honom att inse tidens värde.
Detta gäller speciellt för den som ber morgon bönen. Denne måste gå upp före soluppgången. En sådan person kommer naturligtvis inte bara att vara en ren person, utan denne kommer även att dra nytta av morgonbrisen och börjar således sin dag i positiv bemärkelse.
Detta är inte den enda individuella och fostrande effekten som bönen producerar, utan detta är bara ett exempel på denna mäktiga andaktsövning inom Islam.

(5) Sociala hemligheter
Utförandet av böner vid utsatt tid förenar den stora muslimska nationen och visar en enighet i riktlinjerna eftersom muslimer vid den bestämda tidpunkten står riktade mot qibla på ett visst sätt och dyrkar Gud, och detta i sig framhäver Enheten och samstämmigheten och därför förenar således denna andaktsövning alla människor.

När den bes i församlingar främjar den enighet, likhet och samma anda i rader av troende som visar disciplin och närhet till varandra, och den andliga enheten och broderskapet är inte i behov av någon beskrivning.
Även om fördelarna med bön inte är begränsat till detta, förklarar det, oavsett vad som sagts ovan, hemligheten bakom denna stora gudomliga plikt.

(6) Kort om hemligheten bakom fastan
Fasta är en handling av dyrkan inom Islam. En av de effekter som fastan har på en person är att den bryter vanorna och hämmar begären och befriar personen från slaveriet av sensuella begär.
Den värsta och farligaste sedvänjan är den dåliga vanan och att vara en slav till sina begär eftersom den till synes simpla vanan av att röka orsakar en stor förlust för en persons värdighet och vad skulle man då inte kunna säga om andra vanor?
Den person är fri som inte är en slav till någon vana och genom sina fasta mål har kontroll över dem alla. Denna typ av frihet och andlig fullkomlighet ger styrka och kräver fast beslutsamhet, vilken grundar sig från fastan.

Fasta väcker känslor och stämningar. Rika och välstående människor som äter olika sorters mat hela året är omedvetna om människor som går hungriga. Den person som fastar minns de fattigas hunger och blir medveten om deras ångest och som ett resultat av detta väcks vissa känslor och en viss stämning i deras själ, och detta minskar skillnaderna mellan olika klasser av människor och påminner dem om att uppfylla de fattigas behov. Vad skulle kunna vara till mer nytta med fastan, än att den övre klassen och de lyckliga människorna får smaka på hunger och törst vilket skulle leda till större förståelse för de behövande. För om de behövande skulle förbli i detta tillstånd skulle en eld blossa upp i deras inre och vreden få utlopp, vilket i slutändan skulle bränna ner allt och alla och förstöra allt.

Fastandet under den heliga månaden av Ramadan visar jämlikhet och enighet eftersom både de rika och de fattiga människorna under denna månad håller sig borta från uppfyllandet av sina begär, för att således leva liknande liv.

(7) Filosofin bakom Hajj
Hajj är en stor Islamisk andakt. Det är en social dyrkan, som utförs under föreskrivna dagar varje år i Mecka. Detta är en dyrkan, som inte bara skapar en relation mellan Gud och Hans varelser, utan även medför olika effekter på det Islamiska samhället, eftersom:
Det är en samlingsdyrkan som börjar med fullkomligt celibat och full frihet, genom att enbart bära enkla kläder, vilket är ett tecken på att Guds varelser är lika inför Honom och människan själv bortser från ras, språk, hudfärg och rikedom och ställer sig inför Gud utan åtskillnad. Hajj är den form av andaktsövning, som uppfyller detta och skapar en känsla bland de troende att ingen skall tro att dennes status är hög i samhället.

Hajj är en sådan enorm samling, vars pelare bildas genom företrädare från olika muslimska länder. Hajj är en årlig samling av muslimer från hela världen.
Islam är inte bara en kombination av ett antal etiska lagar och deras praktiserande, vars syfte endast är att förbättra andligheten och hålla sig borta från vecko- eller års möten mellan politiska partier. Det är det motsatta, nämligen att den är en himmelsk och omfattande religion som håller ett öga på alla områden i en människas liv, oavsett om det är etiska, sociala, politiska, ekonomiska eller ur försvarssynpunkt.

Av denna anledning fastställde den heliga Profeten(S) de politiska reglerna och uppmanade människorna att årligen samlas i Mecka, och garanterade dess förekomst; och på grund av Guds nåd är effekten av denna samling mäktigare än någon av de världsliga politiska partierna.
Trots allt har alla de världsliga ledarna av vår tid börjat inse betydelsen för denna typ av samling, medan Islam för över fjorton hundra år sedan använt den för att erhålla de önskade resultatet. Muslimska tänkare som naturligtvis deltar i denna samling kan analysera dess nuvarande situation, skaffa information, diskutera sina åsikter, förbättra villkoren för muslimerna och ta initiativet till en sådan utveckling.

Det är en samling, där muslimer från hela världen samlas och informeras om övriga muslimers levnadsförhållanden. Vilken annan samling kan föra med sig sådana fördelar?
Detta sammanträde kan bidra till att förbättra de ekonomiska och sociala villkoren för muslimerna, eftersom forskare och experter efter att ha utfört ritualerna för Hajj, i en andlig atmosfär och på ett fredligt och uppriktigt sätt kan diskutera sina åsikter om sociala och ekonomiska grunder i det muslimska Ummah (samhället).
De årliga sammankomsterna av Hajj har alltid stått emot orättvisor och brutalitet och det har alltid funnits frihetsrörelser vilka skapar anda och känslor, och genom Islamisk historia leder detta till revolution. Det står klart att fröet av undergång för de imperialistiska och kommunistiska regeringarna såddes under perioden av Hajj och detta land har således gett upphov till dessa frihetsrörelser.

Detta var en av hemligheterna med Hajj. Enligt vissa forskare har tiden kommit då världen skall komma att förstå filosofin bakom Hajj.
Från vad som än sagts ovan kan man konstatera att alla Islamiska andaktsövningar bär på sådana hemligheter, som avslöjas för de personer som utför dem eller för det samhälle där dessa personer lever sina liv.