Varför utsätter Gud människorna för tester?

Fråga:
Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:
”Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste…” (Den heliga Koranen 67:2)
Fråga: Prövningar krävs av en som inte är medveten om något och en som inte är medveten om resultatet av detta. För Gud är allt synligt och dolt likvärdigt och ingenting finns, varken i himlarna eller på jorden, som är dolt för Honom. Varför är det nödvändigt för Honom att testa Sin tjänare?

Svar:
Vi bör lägga på minnet att syftet med att Gud utsätter oss för tester och prövningar är någonting annat. Människan är själv tvungen, på grund av sin ofullkomlighet och brist på visdom och förståelse, att gå igenom prövningar för att finna sanningen, och för att eliminera alla typer av tvetydighet. En sådan situation är omöjlig för Allah(SWT). Han är väl medveten om allt genom ljuset av Hans obeskrivbara och obegränsade kunskap, därför kan det i denna mening, inte logiskt hävdas att Han skulle utsätta Sig själv för test. Snarare är prövningen av annan innebörd och för andra ändamål, vars förklaring anges nedan:

(1) När en person föds, finns det många förmågor och fantastiska utvecklingsmöjligheter inom dennes natur. All mänsklig perfektion och etiska färdigheter är dolda inom honom i form av talang. Och hans sinnelag skapas genom den. Dessa resurser är som trådar under marken, som inte når upp till ytan utan lämpliga medel och inte når upp till stadiet av makt och kompetens. Detta är en fråga om sunt förnuft, för så länge som dessa förmågor inte träder fram med tiden, kan utveckling och kompetens och som en följd av det, belöning och välsignelse inte ha en synlig existens. Syftet med sådana prövningar är för att uppfostra människorna och bygga upp högkvalitativa förmågor och egenskaper inom dem. Om förpliktelser och prövningar inte fanns i människans existens skulle hennes kapacitet aldrig ha visat sig. Den skulle aldrig ha visualiserats och ingen skulle ha varit berättigad till belöning.

Följande stycke ur Nahjul Balagha, har av Imam Ali(A) nämnts på ett kort men mycket betydelsefullt sätt. Han säger:
”Säg aldrig, O Allah! Jag söker skydd hos dig från tester och prövningar, för det finns ingen som inte utsätts för en prövning, säg snarare, i samband med dina böner (eller då du ber om saker), O Allah! Jag söker skydd hos dig från sådana prövningar som kan leda mig vilse (dvs. sådana prövningar, där jag kanske inte lyckas och genom vilka jag kanske inte lyckas bli perfekt…).”

Efter det förklarar Imam Ali(A):
”Syftet med testerna och prövningarna är inte att erhålla information och insikt, eftersom det i universum inte finns något som är dolt eller osynligt för Allah(SWT). Avsikten är att dessa dolda kvaliteter låt säga, lycka och glädje och ilska eller vrede och raseri, har blivit skänkta från Gud för att manifesteras och dess dolda kvaliteter träder fram i form av handlingar och tydliga gärningar, så att belöning och straff och värdet av straffet och vedergällningen blir uppenbar.”

Som ni lade märke till, påpekade Imamen(A) betydelsen av att testas, och genom tester börjar människans kvaliteter och egenskaper ta form genom tydliga handlingar och efter det blir personen mottaglig för belöning och bestraffning, för om allt endast baserades på de inre kvaliteterna (utan yttre handlingar) skulle ingen belöning eller bestraffning kunna bestämmas. Faktum är att i en sådan situation skulle perfektion inte kunnat uppnås.

Ta till exempel händelsen då Gud befallde Profeten Ibrahim(A) att offra sin son Ismail(A). När Gud testade honom, var Hans syfte inte att få kännedom om Ibrahim(A) skulle lyda Hans kommando eller inte, utan avsikten var att själen som var närvarande i Ibrahims(A) jag, som var ivrig att lyda och acceptera Guds kommandon, skulle bli fulländad genom prövningen, och få den att inse och leda den till handling och på så sätt skulle Ibrahim(A) slå in på vägen mot perfektion (Vara uppmärksam).

Således, utsätter Gud alla för tester och prövningar genom svårigheter, lidanden, nöd och elände; liksom Han säger:
Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap.” (Den heliga Koranen 2:155).

Svårigheter och lidanden är precis som en ugn, vilken gör järnet hårt och starkt. Människan blir stark och kraftfull vid svårigheter och motgångar. Genom dessa blir han i stånd att undanröja alla hinder, som kommer i hans väg mot ett framgångsrikt och lyckligt liv.
När vi hävdar att Guds syfte, med att utsätta oss för prövningar, är för att utveckla de dolda goda egenskaperna i Hans tjänare, betyder det inte att alla personer som genomgår tester nödvändigtvis utvecklar goda och sympatisk egenskaper. Utan avsikten är att Guds tester skall utgöra basen i den sociala sfären för uppfostran och främjande. De som önskar någon annan lycka utnyttjar till fullo dessa omständigheter och skaffar sig en särskild uppfostran på det här sättet. Men vissa människor drar otillbörlig nytta av dem och de onda och föraktliga dolda egenskaperna träder fram och tar skepnad genom onda handlingar. I tekniska termer misslyckas de med sina tester.

Ett av mysterierna med tester och prövningar från Gud är:
(2) Människor kan genom dessa urskiljas vilka som är goda och vilka som är onda (syndiga), vilka som är troende och vilka som är hycklare och vilka som är bra och vilka som är dåliga. Den heliga Koranen pekar på detta genom ordet ”Tamhees” (test) och säger:
”och för att sätta de troende på prov och låta förnekarna av sanningen gå under.” (Den heliga Koranen 3:141)

Gud separerar de troende från de icke troende genom prövningar och dessa två grupper erkänns som olika och motsatta till varandra.
(3) Den tredje fördelen med tester från Gud, är att bevisa de falska religionerna som under allmänna villkor och normala förhållanden gör tusentals yrkanden och när det väl kommer till handling visar de sig värdelösa. Det är hjältar när det kommer till ord och talan men inte då det kommer till ställningstagande eller karaktär. Genom tester och prövningar avslöjas de. De visar sina rätta jag.

Om dessa typer av människor inte stoppas i ugnen av tester, och deras tomma inre inte avslöjas, vilken strider mot deras besmyckade och pyntade uttryck, så är det möjligt att de själva kvarstår under ett felaktigt intryck vilket leder till att även andra trollbinds av villfarelsen. Guds straff eller försakelsen av Guds bevågenhet kanske kan anses vara orättvisa, men prövningarna river itu slöjorna som täcker verkligheten och faktum är att deras existens uppenbarar deras verkliga jag, både för dem själva men även för andra.
Detta är logiken bakom prövningarna från Gud.