Skillnad mellan hur sunni och shia använder ordet ”ameen”?

Fråga:
Jag undrar om det råder skillnad mellan hur sunni och shia använder ordet ”ameen”. Efter en bön, eller efter en åkallelse, hur används det av shiiter?

 

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet för Profeten(S) och hans Ahl al-Bait(A) som är vägledningens ljus och tolkningen av Hans uppenbarelse!

”Ameen” i sig är ett begrepp som innebär ”O Gud acceptera/hörsamma åkallelsen” och har i Profetens(S) sunnah (förfarande och tillvägagångssätt i ord och handling) förekommit som en duaa för ombednad av Guds acceptans i följden av andra duaa (åkallelser).

Dock är dess användningen specifikt efter surah al-Fatiha eller al-Hamd som det ofta kallas i folkmun, en helt annan fråga och där förekommer viss skillnad mellan de olika rättsskolorna.

Att uttala ”ameen” i bönen efter surah al-Fatiha är inte tillåtet och ogiltigör bönen hos shia; detta baserat på bl.a. en hadith av Imam Sadiq(A) i det avseendet återberättad av Mohamamd Halabi sägandes: ”jag frågade Imamen(A): ska jag säga ’ameen’ efter surah al-Fatiha? Imamen(A) sa: nej!” (Wasa’il ash-Shi’a volym 4 kapitel 17 hadith 3) samt andra hadither.

Anledningen är för det första att bönen är en dyrkanshandling som vi beordrats till av Gud och fått lära oss via Profeten(S) och således ska den utföras så som Profeten(S) har lärt ut det – med varken mer eller mindre tillägg. ”Ameen” är alltså inget som ingår i bönen.

Dessutom är dess användning i det specifika läget inte som en form av duaa; för att som nämndes så yttras ”ameen” i följden av en annan duaa och inte på egen hand.
En del argumenterar med att surah al-Fatihas sista verser kan ses som en form av duaa i vars följd ”ameen” skulle sägas; med detta resonerande är fel för att surah al-Fatiha reciteras som en obligatoriskt ingående del, som man är förpliktigad till, i bönen och inte som någon form av duaa så att man i dess följd ska säga ”ameen”!

Dessutom är användningen av ”ameen” i bönen efter surah al-Fatiha något som uppkommit i ett senare skede under andra kalifens styre och eventuella återberättelser av Abu Hurayra om att Profeten(S) skulle ha använt det är väldigt svaga och ogodtagbara.

Följdaktligen förekommer hos våra sunni syskon tre olika utlåtanden varav en del anser uttalandet av ”ameen” efter surah al-Fatiha i bönen vara enbart mustahab (rekommenderat) medan en annan grupp anser den vara wajib (obligatorisk) och en tredje anser den vara otillåtet!

Detta som ett allmänt svar på frågan som förhoppningsvis klargör saken inshaAllah!

Må Gud vägleda och välsigna oss till att ta våra steg på sanningens stig i det sanna följet av Hans älskade Profets(S) efterlämnade ath-Thaqalayn – Guds bok Koranen och Ahl al-Bait(A) – inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon
Den Väntades Vänner