Är Han begränsad till en viss plats?

Fråga:
Är Han begränsad till en viss plats?

Svar:
Den Helige Koranen berättar för oss att: ”Han har den oinskränkta makten över Sina tjänare. Och Han sänder dem som vakar över er till den stund då döden [når er]. När döden kommer till någon av er tar Våra utsända emot hans själ – ingen går de förbi.” (Den heliga Koranen 6:61) ”de fruktar sin Herre i höjden och gör vad de är befallda att göra.” (Den heliga Koranen 16:50) ”den Nåderike som tronar [över skapelsen] i Sin allmakts härlighet.” (Den heliga Koranen 20:5)

”i höjden ” i surah An-Nahl (Biet), vers 16:50 refererar till att den Allsmäktige är över Hans tjänare i Hans Mäktighet, Kraft, Upphöjdhet, och inte till att vara över dem på en specifik plats, utrymme, område, höjd eller ett fysisk ställe, detta kan inte appliceras på Honom. Allahs(SWT) Budbärare kallade på Hans Herre under hans uppstigning till himlen bedjandes till Honom, ”Du är som Du har berömt Dig Själv” och profeten Younus (Jonas) son till Matti, kallade på sin Herre när han befann sig i havets botten, sägandes: ”OCH [MINNS] honom [som slukades av] en väldig fisk. Han övergav [staden] i vredesmod och trodde att Vi ingen makt hade över honom. Men [när han hade fått sitt straff] ropade han i [sin förtvivlans] mörker: Ingen gudom finns utom Du! Stor är Du i Din härlighet! Jag har i sanning handlat orättfärdigt.” (Den heliga Koranen 21:87)

Allahs(SWT) Budbärare har sagt, ”Upphöj inte mig över honom [över Younus] när det gäller närhet till Allah(SWT) bara för att jag nått den höga tronen medan han var på havets botten, för Den Älskade är större än  att vara begränsad till ett utrymme eller en riktning. ”Han har också talat till Allah(SWT) sägandes: ”Du och han i himlens skikt”, den troende kallar på Honom sägandes, ”Du och dem på jorden.” Om han hade varit på ett visst ställe eller område, skulle alla dessa personer inte ha skilt sig från varandra i Hans betraktande vid någon viss tidpunkt. Han är större än att vara begränsad till plats eller riktning: ”ALLT det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud – Han är den Allsmäktige, den Vise.” (Den heliga Koranen 57:1)