Profeten Lut(A) (Lot)

Profeten Lut(A) var kusin till Profeten Ibrahim(A). Deras mödrar var systrar. Profeten Lut(A)s egen syster, Sarah, var Profeten Ibrahim(A)s första hustru. De två profeterna utvandrade tillsammans till Palestina. Senare bosatte sig Profeten Lut(A) i trakten av Sodom i Jordanien. Befolkningen i Sodom var inte gästfria och de behandlade rämlingar på ett skamligt sätt. Om någon åkte genom deras land, tog de ifrån honom alla hans ägodelar. De tillbringade sina liv med sång, fest och spel. Men deras värsta synd var homosexualitet. De hängav sig åt det helt öppet. Ordet sodomi kommer från namnet på invånarna i Sodom, som var de första att begå denna föraktliga gärning. Allah skickade Profeten Lut(A) till dem. Profeten Lut(A) gjorde sitt yttersta för att visa dem hur förkastligt deras levnadssätt var. Han predikade Allahs budskap för dem och bad dem sluta med sina oanständiga och avskyvärda seder. Efter att han försökt visa dem den rätta vägen i 30 år, fanns det bara en handfull människor, som trodde på hans lära. De övriga fortsatte att leva syndiga liv. Den heliga Koranen säger:

”Vi skickade Lut och han sade till sitt folk: ”Varför gör ni er skyldiga till sådana otuktiga handlingar, som aldrig någon i någon av världarna har begått. Ni lustar efter män istället för kvinnor. Ni är sannerligen ett folk, som är skyldigt till utsvävningar.”

 

De hade inget att säga till sitt försvar och sade:

” Kasta ut honom ur staden. Han och hans folk vill rena (sig själva).” (Den heliga Koranen 7:80-82)

Medan Profeten Lut(A) gjorde större och större ansträngningar för att visa människorna den rätta vägen, ville de kasta ut honom och hans följeslagare från staden. När han manade folket att frukta Allahs vrede för sitt otuktiga leverne, skrattade de åt honom och sade att de inte brydde sig om det. Profeten Lut(A) gav upp hoppet om att lyckas leda folket på den rätta vägen. Han fylldes av djup skam. De tvingade människor, som reste genom staden att delta i deras avskyvärda handlingar. Han bad till Allah att rädda honom och hans familj från Sodoms folk. Till slut träffade Allahs straff de eländiga människorna. Allah skickade en skara änglar, och bland dem fanns Djibrail, för att ge Sodoms folk en fruktansvärd läxa. Änglarna kom ner i mänsklig skepnad och besökte först Profeten Ibrahim(A). Han trodde att de var vanliga resande, som for förbi hans hus. Han välkomnade dem och bjöd dem på stekt kalvkött. Deras underliga uppträdande skrämde Profeten Ibrahim(A). Då talade änglarna om för honom vilka de i själva verket var och sade att de var på väg till Luts folk för att straffa dem. De berättade också en god nyhet. Han skulle snart begåvas med en son, Profeten Ishak(A), och en sonson, Profeten Yaqub(A).

 

Profeten Ibrahim hade inte något barn med hustrun Sarah och nyheten gladde dem båda. Men sedan kom han ihåg deras andra ärende:
”Och när Ibrahim hade återhämtat sig från sin bävan och fått den goda nyheten, började han bönfalla Oss för Luts folks skull. Ibrahim var verkligen tålmodig och deltagande. Han vände sig ofta till Allah, (som sade): ”O Ibrahim. Överge detta (argument ) Din Herres beslut är redan fattat och för visso kommer de att drabbas av lidande, som är oåterkallelig.” (Den heliga Koranen 1:74-76)

 

Därefter förvandlades änglarna till sköna ynglingar och de fortsatte färden till Sodom. Väl framme i staden knackade de på hos Profeten Lut(A). När Profeten Lut(A) såg att hans gäster var sköna ynglingar, blev han mycket orolig. Han visste mycket väl hur hans folk uppförde sig. Men han kunde inte avvisa gästerna och välkomnade dem i sitt hus. Den heliga Koranen säger:
”När vår budbärare kom till Lut, blev Lut bedrövad för deras skull och kände sig maktlös (att skydda dem) men de sade: ”Var inte rädd och sörj inte. Vi skall rädda dig och ditt folk utom din hustru. Hon kommer att vara bland dem som skall lämnas kvar. Vi skall för visso nedkalla straff över stadens befolkning för deras synder.” Och vi har verkligen givit ett tydligt tecken till människor som förstår.” (Den heliga Koranen 29:33-35)

 

Knappt hade gästerna kommit, förrän Profeten Lut(A) sedeslösa hustru meddelade stadsborna att det fannsynglingar i huset. Den heliga Koranen säger:
”Och hans folk, som tidigare hade begått onda handlingar, skyndade till honomLut sade: ”O mitt folk, här är mina döttrar (som ni kan gifta er med). De är renare för er och akta er för Allahs straff, och dra inte vanära över mig för mina gästers skull. Finns det inte bland er en enda rättsinnad man?” De sade: ”I sanning vet du att vi inte behöver dina döttrar och du vet mycket väl våra avsikter.” (Den heliga Koranen 11,78,79)

 

Medan människorna skyndade mot huset i stora skaror fast beslutna att tillfredsställa sina onda begär, vinkade Djibrail(A) med handen mot dem och gjorde dem blinda. Sedan sade han till Profeten Lut(A) att bege sig av i natten tillsammans med sin familj och några dygdiga människor men att lämna kvar hustrun. Så snart de var i säkerhet, nedbringade änglarna Allahs straff över staden. Koranen säger:”Så drabbade dem en våldsam vind i gryningen. Och Vi vände upp och ner på staden och lät stenar av bränd lera regna över dem. Sannerligen finns tecken i detta för dem som är uppmärksamma.” (Den heliga Koranen 15:73-75)