Vad är Hans vilja?

Fråga:
Vad är Hans vilja?

Svar:
Svaret på denna fråga tillhandahålls av följande verser: ”Men ni kan bara vilja om [också] Gud vill [att ni söker denna väg]; Gud är allvetande, vis.” (Den heliga Koranen  76:30)
Allah(SWT) skänker Hans nåd över den Han vill;

”Varken de som förnekar sanningen bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser eller de som dyrkar avgudar ser med blida ögon att er Herre skänker er något av Sitt goda. Men Gud utmärker den Han vill med Sin nåd; Guds nåd är en outsinlig källa.” (Den heliga Koranen 2:105)

Allah(SWT) skänker Hans myndighet till den Han vill, och Allah(SWT) bryr sig om alla, och Han har kännedom om allt;

”Deras profet sade till de äldste: ”Gud har nu sänt Saul som skall vara er konung.” De svarade: ”Hur skulle han kunna härska över oss? Vi har bättre rätt till makten än han; och dessutom saknar han rikedomar.” Profeten svarade: ”Gud har valt honom framför er och har skänkt honom omfattande kunskaper och stor fysisk styrka. Gud ger Sin makt åt den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt.” (Den heliga Koranen  2:247)

Allah(SWT) vägleder vem Han vill på den rätta vägen;

”Det är inte din uppgift [Muhammad] att förmå människor att följa den raka vägen. Nej, Gud vägleder dem Han vill. Allt det goda ni ger är för ert eget bästa, såvida ni ger det enbart för att vinna Guds välbehag. Ja, för det goda ni ger skall ni få fullt vederlag, och ingen orätt skall tillfogas er.” (Den heliga Koranen 2:272)

”Det är Han som formar er i moderlivet enligt Sin vilja. Det finns ingen annan gud än Han, den Allsmäktige, den Vise.” (Den heliga Koranen 3:6)

”Din Herre är Den som är sig själv nog – all nåds och barmhärtighets källa. Om det är Hans vilja skall Han låta er gå under och i ert ställe sätta dem Han vill, liksom Han lät er stiga fram som avkomlingar av tidigare släkten.” (Den heliga Koranen 6:133)