Accepteras fastan om man inte ber?

Fråga:
Hej, jag undrar om fastan accepteras jag ber inte men jag fastar och läser koranen.

Svar:
I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Salam och hej

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning och månaden Ramadan.

Följet av Guds lagar däribland utförandet av samtliga obligatoriska dyrkanshandlingar är i själva verket att underkasta sig Gud i lydnad. Som du berättar så fastar du redan och reciterar den heliga Koranen mashaAllah och det är värt väldigt mycket och att salat saknas i den bilden är som att rosen saknas i buketten.

Frågan är då hur det kommer sig att du inte ber när du mashaAllah fastar och reciterar den heliga Koranen? Om du inte kan och vill lära dig så finns det hjälp däribland följande länk som beskriver utförligt med bild och text hur man ber: http://duaa.se/?page_id=397 och vi står gärna till tjänst med vad vi än kan hjälpa med, så kan du inshaAllah med Guds hjälp komplettera dina goda handlingar i den här heliga månaden med en av de dyrkanshandlingar som Gud ser till mest.

För att salat (de fem obligatoriska dagsbönerna) har en central roll och anges i hadith (återberättelse) vara ”religionens pelare”. Med det är salat den första och främsta av dyrkanshandlingar och näst efter grundläggande trosfrågor är salat den handling som har störst vikt. Dess essentiella ställning är så viktig och nödvändig att avstå från den inte tillåtits under några omständigheter. Bara om en person inte är i medvetande och därför inte kan hållas vid en plikt. Salat är i själva verket personifieringen av lydnad och underkastelse till Gud både till sin helhet och till sitt innehåll och med dess olika moment.

Det finns hadith som säger: ”… Sannerligen är det första som tjänaren ställs till svars för as-salat (bönen); så om den accepteras, accepteras allt annat [av dyrkanshandlingar och goda gärningar] och om den avslås [inte accepteras], avslås allt annat…” (Kafi volym 2 s 268)

Med detta sagt visar sig vikten av salat som en dyrkanshandling som står på topp och bör uträttas så fullständigt och komplett som möjligt; och framförallt uträttas i alla lägen.

När det gäller korrekthet och accepterande av dyrkanshandlingar i allmänhet så finns det fiqh-mässigt rättslära) två aspekter i frågan – korrekthet och accepteran.

Huruvida en dyrkanshandling är korrekt eller inte har som allmän regel inte med andra dyrkanshandlingar att göra; såvida inte det är frågan om en dyrkanshandling som villkorligt föregår en annan. Exempelvis måste man ha wodhoo (tvagning) inför salat (bön) och har man inte det eller man har utfört det på felaktigt sätt så leder det till att salat inte är korrekt även om den i sig är korrekt utfört. Men annars är dyrkanshandlingar som inte har den relationen till varandra, oberoende från varandra i sin korrekthet.

Sedan är korrektheten av en dyrkanshandling också separat från dess accepterande. Så det är möjligt att en dyrkanshandling är korrekt tekniskt men av andra faktorer inte accepteras. Vår plikt i detta avseende är att utföra den obligatoriska dyrkanshandlingen så fullständigt som vi kan, med så ren niyya (avsikt) som vi kan, och be Gud att acceptera den.

Som sagt är detta vad som gäller fiqh-mässigt (rättslära) men som det nämndes i inledningen är salat något som inte ska försummas. InshaAllah är detta svar utav hjälp.

Må Gud förlåta oss alla våra synder och brister och vägleda, stärka, hjälpa och välsigna dig och oss alla till att uträtta Hans föreskrivna förpliktelser fullständigt och med ren niyya, i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i ord och handling, i uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera oss och alla troende i dina böner
Den Väntades Vänner