Varför tolkas sharia olika av muslimer?

Fråga: 

Varför tolkas sharia olika av muslimer?

 

Svar:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Salam och hej

All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning.

Själva ordet ”shari’a” betyder ”väg” och begreppet används för att referera till religionens lagar allmänt sett. Även om begreppet ”sharia” används i Sverige som OM det vore en sak eller en enda utstakad lag, är det inte hela bilden utan det är en samling av saker som utgör religionen kan man säga.

När det kommer till lagar och tolkning av dessa, då religion är en helhetssyn som omfattar och berör allt och alla aspekter av människans liv och leverne, fungerar dess lagar som pusselbitar som går hand i hand. Med andra ord måste både kontext, omständigheter och helheten tas hänsyn till när en lag ska tolkas.

Väldigt enkelt förklarat kan man säga att en lag, oberoende från övriga lagar samt situationen den ska tillämpas i, kan liknas vid en huvudgren av ett träd. I takt med att lagen ses i relation till andra lagar och i synnerhet situationen den ska tillämpas i, förgrenar sig den i många förgreningar som anger vad som gäller i varje specifik fråga.

Detta är en naturlig del och helt på sin plats för en levande världsomfattande och tidlös samhällsreligion som Islam är, vilket innebär att den interagerar med sin samtid och därmed är kapabel till att ha en ståndpunkt även i fråga om även nytillkomna fenomen.

Med andra ord har Islam sina klara och fasta pelare samtidigt som den har utrymme för den naturliga utveckling som sker med tidens gång, exempelvis inom modern teknik eller vetenskap.

Utöver denna naturliga del, förekommer det även de lärdas syn och insats i att sammanställa alla de lagar som finns och utifrån en helhet utvinna det som gäller i olika frågor. Majoriteten av lagar är klara och tydliga och tolkas på nästintill samma sätt av samtliga lärda oavsett vilken skola de följer. Dock finns det en del lagar – förgreningar – som relaterad till andra lagar och kontext men även i fråga om tillämpning och situation kan tolkas något olika.

Detta är också det som gäller allmänt för majoriteten av muslimer – sunni & shia – och deras lärda. Den olikhet som förekommer då är i allmänhet inte i fråga om huvudsakliga lagar utan i mindre förgreningar. Således är ”muslimers tolkning” allmänt sett, om inte helt exakt likadan, ändock snarlik i det mesta.

Det bör även tilläggas att utöver allt detta så finns det tyvärr även en minoritet som feltolkar lagar för att passa deras eget agenda utan hänsyn till någonting, och framförallt utan hänsyn till religionens grunder där bl.a. god akhlaq (god moral och gott beteende) mot alla människor är bland det främsta som föreskrivs. Denna tolkning som dessa s.k. muslimer framför är mer lik en karikatyr där olika delar har förstorats på bekostnad av andra som förminskats och det ger en förvanskad skal som saknar essensen av verklig Islam.

Tyvärr är det framförallt dessa och deras tolkningar som projiceras utåt genom media medan majoriteten av muslimer som tar avstånd från denna syn och feltolkning och dess utövare, ser sig som ett folk där alla är bröder och har konsensus i nästintill allt, aldrig syns.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till att alltid söka sanningen, känna igen den när vi ser den och få styrkan att alltid och ständigt följa den oavsett pris inshaAllah (om Gud så vill).

Inkludera oss i dina böner
Den Väntades Vänner